1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  9  章shen

ci

fu

gei

nuo

ya

he

ta

de

er

zi


dui

ta

men

shuo


ni

men

yao

sheng

yang

zhong

duo
1  


bian

man

le

di


fan

di

shang

de

zou

shou


he

kong

zhong

de

fei

niao


dou

bi

jing

kong


ju

pa

ni

men


lian
2

di

shang

yi

qie

de

kun

chong


bing

hai

li

yi

qie

de

yu


dou

jiao

fu

ni

men

de

shou


fan

huo

zhe

de

dong

wu


dou

ke

yi

zuo

ni

men

de

shi

wu


zhe

yi

qie

wo

dou

ci

gei

ni
3

men

ru

tong

cai

shu

yi

yang


wei

du

rou

dai

zhe

xue


na

jiu

shi

ta

de

sheng

ming


ni

men

bu

ke

chi

4

liu

ni

men

xue

hai

ni

men

ming

de


wu

lun

shi

shou


shi

ren


wo

bi

tao

ta

de

zui

5

jiu

shi

xiang

ge

ren

de

di

xiong

ye

shi

ru

ci


fan

liu

ren

xue

de


ta

de

xue

ye

bi

bei

ren

suo

liu


yin

wei


shen

zao

ren


shi

zhao
6  

zi

ji

de

xing

xiang

zao

de


ni

men

yao

sheng

yang

zhong

duo


zai

di

shang

chang

sheng

fan

mao

7


shen

xiao

yu

nuo

ya

he

ta

de

er

zi

shuo

8  

wo

yu

ni

men

he

ni

men

de

hou

yi

li

yue

9

bing

yu

ni

men

zhe

li

de

yi

qie

huo

wu


jiu

shi

fei

niao


sheng

chu


zou

shou


fan

cong
10

fang

zhou

li

chu

lai

de

huo

wu

li

yue


wo

yu

ni

men

li

yue


fan

you

xue

rou

de


bu

zai

bei

hong

shui

mie

jue


ye

bu

zai

you
11

hong

shui

hui

huai

di

leshen

shuo


wo

yu

ni

men


bing

ni

men

zhe

li

de

ge

yang

huo

wu

suo

li

de

yong

yue

12  

shi

you

ji

hao

de


wo

ba

hong

fang

zai

yun

cai

zhong


zhe

jiu

ke

zuo

wo

yu

di

li

yue

de

ji

hao

le

13

wo

shi

yun

cai

gai

di

de

shi

hou


bi

you

hong

xian

zai

yun

cai

zhong

14 使

wo

bian

ji

nian

wo

yu

ni

men


he

ge

yang

you

xue

rou

de

huo

wu

suo

li

de

yue


shui

jiu
15 便

zai

bu

fan

lan

hui

huai

yi

qie

you

xue

rou

de

wu

le


hong

bi

xian

zai

yun

cai

zhong


wo

kan

jian


jiu

yao

ji

nian

wo

yu

di

shang

ge

yang

you

xue

rou
16

de

huo

wu

suo

li

de

yong

yueshen

dui

nuo

ya

shuo


zhe

jiu

shi

wo

yu

di

shang

yi

qie

you

xue

rou

zhi

wu

li

yue

de

ji
17  

hao

le


chu

fang

zhou

nuo

ya

de

er

zi


jiu

shi

shan


han


ya

fu


han

shi

jia

nan

de

fu

qin
18


zhe

shi

nuo

ya

de

san

ge

er

zi


ta

men

de

hou

yi

fen

san

zai

quan

di

19

nuo

ya

zuo

qi

nong

fu

lai


zai

le

yi

ge

pu

tao

yuan

20

ta

he

le

yuan

zhong

de

jiu

bian

zui

le


zai

zhang

peng

li

chi

zhe

shen

zi

21 便

jia

nan

de

fu

qin

han


kan

jian

ta

fu

qin

chi

shen


jiu

dao

wai

bian

gao

su

ta

liang

ge

di
22

xiong


yu

shi

shan

he

ya

fu


na

jian

yi

fu

da

zai

jian

shang


dao

tui

zhe

jin

qu


gei

ta

fu
23 退

qin

gai

shang


ta

men

bei

zhe

lian

jiu

kan

bu

jian

fu

qin

de

chi

shen


nuo

ya

xing

le

jiu


zhi

dao

xiao

er

zi

xiang

ta

suo

zuo

de

shi

24

jiu

shuo


jia

nan

dang

shou

zhou

zu


bi

gei

ta

di

xiong

zuo

nu

pu

de

nu

pu

25

you

shuo


ye

he

hua

shan

de


shen


shi

ying

dang

cheng

song

de


yuan

jia

nan

zuo

shan

de

nu
26  

pu


yuan


shen

shi

ya

fu

kuo

zhang


shi

ta

zhu

zai

shan

de

zhang

peng

li


you

yuan

jia

nan

zuo

ta
27   使 使

de

nu

pu


hong

shui

yi

hou


nuo

ya

you

huo

le

san

bai

wu

shi

nian

28

nuo

ya

gong

huo

le

jiu

bai

wu

shi

sui

jiu

si

le

29