1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  11  章


na

shi


tian

xia

ren

de

kou

yin

yan

yu


dou

shi

yi

yang

1

ta

men

wang

dong

bian

qian

yi

de

shi

hou


zai

shi

na

di

yu

jian

yi

pian

ping

yuan


jiu

zhu

zai
2

na

li


ta

men

bi

ci

shang

lian

shuo


lai

ba


wo

men

yao

zuo

zhuan


ba

zhuan

shao

tou

le


ta

men
3

jiu

na

zhuan

dang

shi

tou


you

na

shi

qi

dang

hui

ni


ta

men

shuo


lai

ba


wo

men

yao

jian

zao

yi

zuo

cheng


he

yi

zuo

ta


ta

ding

tong

tian
4


wei

yao

chuan

yang

wo

men

de

ming


mian

de

wo

men

fen

san

zai

quan

di

shang


ye

he

hua

jiang

lin

yao

kan

kan

shi

ren

suo

jian

zao

de

cheng

he

ta

5

ye

he

hua

shuo


kan

na


ta

men

cheng

wei

yi

yang

de

ren

min


dou

shi

yi

yang

de

yan

yu
6


ru

jin

ji

zuo

qi

zhe

shi

lai


yi

hou

ta

men

suo

yao

zuo

de

shi


jiu

mei

you

bu

cheng

jiu

de

le


wo

men

xia

qu


zai

na

li

bian

luan

ta

men

de

kou

yin


shi

ta

men

de

yan

yu


bi

ci
7 使

bu

tong


yu

shi

ye

he

hua

shi

ta

men

cong

na

li

fen

san

zai

quan

di

shang


ta

men

jiu

ting

gong


bu
8 使

zao

na

cheng

le


yin

wei

ye

he

hua

zai

na

li

bian

luan

tian

xia

ren

de

yan

yu


shi

zhong

ren

fen

san

zai

quan

di
9 使

shang


suo

yi

na

cheng

ming

jiao

ba

biejiu

shi

bian

luan

de

yi

si


shan

de

hou

dai

ji

zai

xia

mian


hong

shui

yi

hou

er

nian


shan

yi

bai

sui

sheng

le

ya

fa

sa
10


shan

sheng

ya

fa

sa

zhi

hou


you

huo

le

wu

bai

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

11

ya

fa

sa

huo

dao

san

shi

wu

sui


sheng

le

sha

la

12

ya

fa

sa

sheng

sha

la

zhi

hou


you

huo

le

si

bai

ling

san

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

13

sha

la

huo

dao

san

shi

sui


sheng

le

xi

bo

14

sha

la

sheng

xi

bo

zhi

hou


you

huo

le

si

bai

ling

san

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

15

xi

bo

huo

dao

san

shi

si

sui


sheng

le

fa

lei

16

xi

bo

sheng

fa

lei

zhi

hou


you

huo

le

si

bai

san

shi

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

17

fa

lei

huo

dao

san

shi

sui


sheng

le

la

wu

18

fa

lei

sheng

la

wu

zhi

hou


you

huo

le

er

bai

ling

jiu

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

19

la

wu

huo

dao

san

shi

er

sui


sheng

le

xi

lu

20 西 鹿

la

wu

sheng

xi

lu

zhi

hou


you

huo

le

er

bai

ling

qi

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

21 西 鹿

xi

lu

huo

dao

san

shi

sui


sheng

le

na

he

22 西 鹿

xi

lu

sheng

na

he

zhi

hou


you

huo

le

er

bai

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

23 西 鹿

na

he

huo

dao

er

shi

jiu

sui


sheng

le

ta

la

24

na

he

sheng

ta

la

zhi

hou


you

huo

le

yi

bai

yi

shi

jiu

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

25

ta

la

huo

dao

qi

shi

sui


sheng

le

ya

bo

lan


na

he


ha

lan

26

ta

la

de

hou

dai


ji

zai

xia

mian


ta

la

sheng

ya

bo

lan


na

he


ha

lan


ha
27

lan

sheng

luo

de


ha

lan

si

zai

ta

de

ben

di

jia

lei

di

de

wu

er


zai

ta

fu

qin

ta

la

zhi

xian

28

ya

bo

lan


na

he


ge

qu

le

qi


ya

bo

lan

de

qi

zi

ming

jiao

sa

lai


na

he
29

de

qi

zi

ming

jiao

mi

jia


shi

ha

lan

de

nv

er


ha

lan

shi

mi

jia

he

yi

jia

de

fu

qin


sa

lai

bu

sheng

yu


mei

you

hai

zi

30

ta

la

dai

zhe

ta

er

zi

ya

bo

lan


he

ta

sun

zi

ha

lan

de

er

zi

luo

de


bing

ta
31

er

fu

ya

bo

lan

de

qi

zi

sa

lai


chu

le

jia

lei

di

de

wu

er


yao

wang

jia

nan

di

qu


ta

men

zou

dao

ha

lan

jiu

zhu

zai

na

li


ta

la

gong

huo

le

er

bai

ling

wu

sui


jiu

si

zai

ha

lan

32