1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  44  章


yue

se

fen

fu

jia

zai

shuo


ba

liang

shi

zhuang

man

zhe

xie

ren

de

kou

dai


jin

zhe

ta

men

de
1

lu

suo

neng

tuo

de


you

ba

ge

ren

de

yin

zi

fang

zai

ge

ren

de

kou

dai

li


bing

jiang

wo

de

yin

bei


he

na

shao

nian

ren

di

liang

de

yin

zi


yi

tong

zhuang

zai

ta

de

kou
2

dai

li


jia

zai

jiu

zhao

yue

se

suo

shuo

de

hua

xing

le


tian

yi

liang

jiu

da

fa

na

xie

ren

dai

zhe

lu

zou

le

3

ta

men

chu

cheng

zou

le

bu

yuan


yue

se

dui

jia

zai

shuo


qi

lai

zhui

na

xie

ren

qu


zhui
4

shang

le

jiu

dui

ta

men

shuo


ni

men

wei

shen

me

yi

e

bao

shan

ne


zhe

bu

shi

wo

zhu

ren

yin

jiu

de

bei

me


qi

bu

shi

ta

zhan

bu

yong

de

me


ni

men

zhe
5

yang

xing

shi

zuo

e

le


jia

zai

zhui

shang

ta

men


jiang

zhe

xie

hua

dui

ta

men

shuo

le

6

ta

men

hui

da

shuo


wo

zhu

wei

shen

me

shuo

zhe

yang

de

hua

ne


ni

pu

ren

duan

bu

neng

zuo
7

zhe

yang

de

shi


ni

kan


wo

men

cong

qian

zai

kou

dai

li

suo

jian

de

yin

zi


shang

qie

cong

jia

nan

di

dai

lai
8

huan

ni


wo

men

zen

neng

cong

ni

zhu

ren

jia

li

tou

qie

jin

yin

ne


ni

pu

ren

zhong


wu

lun

zai

shui

na

li

sou

chu

lai


jiu

jiao

ta

si


wo

men

ye

zuo

wo
9

zhu

de

nu

pu


jia

zai

shuo


xian

zai

jiu

zhao

ni

men

de

hua

xing

ba


zai

shui

na

li

sou

chu

lai


shui

jiu
10

zuo

wo

de

nu

pu


qi

yu

de

dou

mei

you

zui


yu

shi

ta

men

ge

ren

ji

mang

ba

kou

dai

xie

zai

di

shang


ge

ren

da

kai

kou

dai

11

jia

zai

jiu

sou

cha


cong

nian

chang

de

qi


dao

nian

you

de

wei

zhi


na

bei

jing

zai

bian

ya
12 便

min

de

kou

dai

li

sou

chu

lai


ta

men

jiu

si

lie

yi

fu


ge

ren

ba

tuo

zi

tai

zai

lu

shang


hui

cheng

qu

le

13

you

da

he

ta

di

xiong

men

lai

dao

yue

se

de

wu

zhong


yue

se

hai

zai

na

li


ta

men

jiu
14

zai

ta

mian

qian

fu

fu

yu

di


yue

se

dui

ta

men

shuo


ni

men

zuo

de

shi

shen

me

shi

ne


ni

men

qi

bu

zhi

xiang

wo

zhe
15

yang

de

ren

bi

neng

zhan

bu

me


you

da

shuo


wo

men

dui

wo

zhu

shuo

shen

me

ne


hai

you

shen

me

hua

ke

shuo
16

ne


wo

men

zen

neng

zi

ji

biao

bai

chu

lai

neshen

yi

jing

cha

chu

pu

ren

de

zui

nie
 

le


wo

men

yu

na

zai

ta

shou

zhong

sou

chu

bei

lai

de

dou

shi

wo

zhu

de

nu

pu


yue

se

shuo


wo

duan

bu

neng

zhe

yang

xing


zai

shui

de

shou

zhong

sou

chu

bei

lai


shui

jiu

zuo
17

wo

de

nu

pu


zhi

yu

ni

men

ke

yi

ping

ping

an

an

de

shang

ni

men

fu

qin

na

li

qu


you

da

ai

jin

ta

shuo


wo

zhu

a


qiu

ni

rong

pu

ren

shuo

yi

ju

hua

gei

wo

zhu

ting

18

bu

yao

xiang

pu

ren

fa

lie

nu


yin

wei

ni

ru

tong

fa

lao

yi

yang


wo

zhu

ceng

wen

pu

ren

men

shuo


ni

men

you

fu

qin

you

xiong

di

mei

you

19

wo

men

dui

wo

zhu

shuo


wo

men

you

fu

qin


yi

jing

nian

lao


hai

you

ta

lao

nian

suo

sheng
20

de

yi

ge

xiao

hai

zi


ta

ge

ge

si

le


ta

mu

qin

zhi

pie

xia

ta

yi

ren


ta

fu

qin

teng

ai

ta


ni

dui

pu

ren

shuo


ba

ta

dai

dao

wo

zhe

li

lai


jiao

wo

qin

yan

kan

kan

ta

21

wo

men

dui

wo

zhu

shuo


tong

zi

bu

neng

li

kai

ta

fu

qin


ruo

shi

li

kai


ta

fu

qin
22

bi

si


ni

dui

pu

ren

shuo


ni

men

de

xiao

xiong

di

ruo

bu

yu

ni

men

yi

tong

xia

lai


ni

men

jiu
23

bu

de

zai

jian

wo

de

mian


wo

men

shang

dao

ni

pu

ren

wo

men

fu

qin

na

li


jiu

ba

wo

zhu

de

hua

gao

su

le

ta

24

wo

men

de

fu

qin

shuo


ni

men

zai

qu

gei

wo

di

xie

liang

lai

25

wo

men

jiu

shuo


wo

men

bu

neng

xia

qu


wo

men

de

xiao

xiong

di

ruo

he

wo

men

tong

wang

26

wo

men

jiu

ke

yi

xia

qu


yin

wei

xiao

xiong

di

ruo

bu

yu

wo

men

tong

wang


bi

bu

de

jian

na

ren

de

mian


ni

pu

ren

wo

fu

qin

dui

wo

men

shuo


ni

men

zhi

dao

wo

de

qi

zi

gei

wo

sheng

le

liang

ge
27

er

zi


yi

ge

li

kai

wo

chu

qu

le


wo

shuo


ta

bi

shi

bei

si

sui

le


zhi

dao

ru

jin

wo
28

ye

mei

you

jian

ta


xian

zai

ni

men

you

yao

ba

zhe

ge

dai

qu

li

kai

wo


tang

ruo

ta

zao

hai


na

bian

shi

ni
29 便

men

shi

wo

bai

fa

cang

cang


bei

bei

can

can

de

xia

yin

jian

qu

le


使

wo

fu

qin

de

ming

yu

zhe

tong

zi

de

ming

xiang

lian


ru

jin

wo

hui

dao

ni

pu

ren

wo

fu

qin
30

na

li


ruo

mei

you

tong

zi

yu

wo

men

tong

zai


wo

men

de

fu

qin

jian

mei

you

tong

zi


ta

jiu

bi

si


zhe

bian

shi

wo

men

shi

ni

pu

wo
31 便 使

men

de

fu

qin

bai

fa

cang

cang


bei

bei

can

can

de

xia

yin

jian

qu

le


yin

wei

pu

ren

ceng

xiang

wo

fu

qin

wei

zhe

tong

zi

zuo

bao


shuo


wo

ruo

bu

dai

ta

hui

lai
32

jiao

gei

fu

qin


wo

bian

zai

fu

qin

mian

qian

yong

yuan

dan

zui

便

xian

zai

qiu

ni

rong

pu

ren

zhu

xia


ti

zhe

tong

zi

zuo

wo

zhu

de

nu

pu


jiao

tong

zi

he
33

ta

ge

ge

men

yi

tong

shang

qu


ruo

tong

zi

bu

he

wo

tong

qu


wo

zen

neng

shang

qu

jian

wo

fu

qin

ne


kong

pa

wo

kan

jian
34

zai

huo

lin

dao

wo

fu

qin

shen

shang