1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  50  章


yue

se

fu

zai

ta

fu

qin

de

mian

shang

ai

ku


yu

ta

qin

zui

1

yue

se

fen

fu

ci

hou

ta

de

yi

sheng


yong

xiang

liao

xun

ta

fu

qin


yi

sheng

jiu

yong

xiang

liao
2

xun

le

yi

se

lie


xun

shi

de

chang

li

shi

si

shi

tian


na

si

shi

tian

man

le


ai

ji

ren

wei

ta

ai

ku

le
3

qi

shi

tian


wei

ta

ai

ku

de

ri

zi

guo

le


yue

se

dui

fa

lao

jia

zhong

de

ren

shuo


wo

ruo

zai

ni
4

men

yan

qian

meng

en


qing

ni

men

bao

gao

fa

lao

shuo


wo

fu

qin

yao

si

de

shi

hou


jiao

wo

qi

shi


shuo


ni

yao

jiang

wo

zang

zai

jia

nan

di
5


zai

wo

wei

zi

ji

suo

jue

de

fen

mu

li


xian

zai

qiu

ni

rang

wo

shang

qu

zang

wo

fu

qin


yi

hou

wo

bi

hui

lai


fa

lao

shuo


ni

ke

yi

shang

qu


zhao

zhe

ni

fu

qin

jiao

ni

qi

de

shi


jiang

ta

zang

mai
6


yu

shi

yue

se

shang

qu

zang

ta

fu

qin


yu

ta

yi

tong

shang

qu

de


you

fa

lao

de

chen

pu
7


he

fa

lao

jia

zhong

de

zhang

lao


bing

ai

ji

guo

de

zhang

lao


hai

you

yue

se

de

quan

jia


he

ta

de

di

xiong

men


bing

ta

fu

qin

de

juan

shu


zhi

you
8

ta

men

de

fu

ren


hai

zi


he

yang

qun


niu

qun


dou

liu

zai

ge

shan

di


you

you

che

liang


ma

bing


he

ta

yi

tong

shang

qu


na

yi

bang

ren

shen

duo

9

ta

men

dao

le

yue

dan

he

wai


ya

da

de

he

chang


jiu

zai

na

li

da

da

de

hao

tao

tong
10

ku


yue

se

wei

ta

fu

qin

ai

ku

le

qi

tian


jia

nan

de

ju

min


jian

ya

da

he

chang

shang

de

ai

ku


jiu

shuo


zhe

shi

ai

ji

ren

yi
11

chang

da

de

ai

ku


yin

ci

na

di

fang

ming

jiao

ya

bo

mai

xi


shi

zai

yue

dan

he

dong

西

ya

ge

de

er

zi

men


jiu

zun

zhe

ta

fu

qin

suo

fen

fu

de

ban

le

12

ba

ta

ban

dao

jia

nan

di


zang

zai

man

li

qian


mai

bi

la

tian

jian

de

dong

li


na

dong
13

he

tian


shi

ya

bo

la

han

xiang

he

ren

yi

fu

lun

mai

lai

wei

ye

zuo

fen

di

de


yue

se

zang

le

ta

fu

qin

yi

hou


jiu

he

zhong

di

xiong


bing

yi

qie

ru

ta

shang

qu

zang

ta
14

fu

qin

de

ren


dou

hui

ai

ji

qu

le


yue

se

de

ge

ge

men

jian

fu

qin

si

le


jiu

shuo


huo

zhe

yue

se

huai

hen

wo

men


zhao
15 怀

zhe

wo

men

cong

qian

dai

ta

yi

qie

de

e


zu

zu

de

bao

fu

wo

men


ta

men

jiu

da

fa

ren

qu

jian

yue

se

shuo


ni

fu

qin

wei

si

yi

xian


fen

fu

shuo

16

ni

men

yao

dui

yue

se

zhe

yang

shuo


cong

qian

ni

ge

ge

men

e

dai

ni


qiu

ni

rao

shu

ta
17

men

de

guo

fan


he

zui

e


ru

jin

qiu

ni

rao

shu

ni

fu

qin


shen

zhi

pu

ren

de

guo
 

fan


ta

men

dui

yue

se

shuo

zhe

hua


yue

se

jiu

ku

le


ta

de

ge

ge

men

you

lai

fu

fu

zai

ta

mian

qian

shuo


wo

men

shi

ni

de

pu

ren

18

yue

se

dui

ta

men

shuo


bu

yao

hai

pa


wo

qi

neng

dai

ti


shen

ne

19  

cong

qian

ni

men

de

yi

si

shi

yao

hai

wo


dan


shen

de

yi

si

yuan

shi

hao

de


yao

bao
20  

quan

xu

duo

ren

de

xing

ming


cheng

jiu

jin

ri

de

guang

jing


xian

zai

ni

men

bu

yao

hai

pa


wo

bi

yang

huo

ni

men


he

ni

men

de

fu

ren


hai

zi
21


yu

shi

yue

se

yong

qin

ai

de

hua

an

wei

ta

men


yue

se

he

ta

fu

qin

de

juan

shu


dou

zhu

zai

ai

ji


yue

se

huo

le

yi

bai

yi

shi

sui
22


yue

se

de

jian

yi

fa

lian

di

san

dai

de

zi

sun


ma

na

xi

de

sun

zi

ma

ji

de

er

zi
23 西


ye

yang

zai

yue

se

de

xi

shang


yue

se

dui

ta

di

xiong

men

shuo


wo

yao

si

le


dan


shen

bi

ding

kan

gu

ni

men


ling
24  

ni

men

cong

zhe

di

shang

qu


dao

ta

qi

shi

suo

ying

xu

gei

ya

bo

la

han


yi

sa


ya

ge

zhi

di


yue

se

jiao

yi

se

lie

de

zi

sun

qi

shi


shuoshen

bi

ding

kan

gu

ni

men


ni

men
25  

yao

ba

wo

de

hai

gu

cong

zhe

li

ban

shang

qu


yue

se

si

le


zheng

yi

bai

yi

shi

sui


ren

yong

xiang

liao

jiang

ta

xun

le


ba

ta

shou

lian
26

zai

guan

cai

li


ting

zai

ai

ji