1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  12  章


ye

he

hua

dui

ya

bo

lan

shuo


ni

yao

li

kai

ben

di


ben

zu


fu

jia


wang

wo

suo
1

yao

zhi

shi

ni

de

di

qu


wo

bi

jiao

ni

cheng

wei

da

guo


wo

bi

ci

fu

gei

ni


jiao

ni

de

ming

wei

da


ni

ye
2

yao

jiao

bie

ren

de

fu


wei

ni

zhu

fu

de


wo

bi

ci

fu

yu

ta


na

zhou

zu

ni

de


wo

bi

zhou

zu

ta

3

di

shang

de

wan

zu

dou

yao

yin

ni

de

fu


ya

bo

lan

jiu

zhao

zhe

ye

he

hua

de

fen

fu

qu

le


luo

de

ye

he

ta

tong

qu


ya

bo
4

lan

chu

ha

lan

de

shi

hou


nian

qi

shi

wu

sui


ya

bo

lan

jiang

ta

qi

zi

sa

lai


he

zhi

er

luo

de


lian

ta

men

zai

ha

lan

suo

ji

xu
5

de

cai

wu


suo

de

de

ren

kou


dou

dai

wang

jia

nan

di

qu


ta

men

jiu

dao

le

jia

nan

di


ya

bo

lan

jing

guo

na

di


dao

le

shi

jian

di

fang

mo

li

xiang

shu

na

li


na

shi

jia

nan
6

ren

zhu

zai

na

di


ye

he

hua

xiang

ya

bo

lan

xian

xian


shuo


wo

yao

ba

zhe

di

ci

gei

ni

de

hou

yi


ya
7

bo

lan

jiu

zai

na

li

wei

xiang

ta

xian

xian

de

ye

he

hua

zhu

le

yi

zuo

tan


cong

na

li

ta

you

qian

dao

bo

te

li

dong

bian

de

shan


zhi

da

zhang

peng


xi

bian

shi

bo

te
8 西

li


dong

bian

shi

ai


ta

zai

na

li

you

wei

ye

he

hua

zhu

le

yi

zuo

tan


qiu

gao

ye

he

hua

de

ming


hou

lai

ya

bo

lan

you

jian

jian

qian

wang

nan

di

qu

9

na

di

zao

yu

ji

huang


yin

ji

huang

shen

da


ya

bo

lan

jiu

xia

ai

ji

qu


yao

zai

na
10

li

zhan

ju


jiang

jin

ai

ji

jiu

dui

ta

qi

zi

sa

lai

shuo


wo

zhi

dao

ni

shi

rong

mao

jun

mei

de

fu

ren
11


ai

ji

ren

kan

jian

ni

bi

shuo


zhe

shi

ta

de

qi

zi


ta

men

jiu

yao

sha

wo


que

jiao
12

ni

cun

huo


qiu

ni

shuo


ni

shi

wo

de

mei

zi


shi

wo

yin

ni

de

ping

an


wo

de

ming

ye

yin

ni
13 使

cun

huo


ji

zhi

ya

bo

lan

dao

le

ai

ji


ai

ji

ren

kan

jian

na

fu

ren

ji

qi

mei

mao

14

fa

lao

de

chen

zai

kan

jian

le

ta


jiu

zai

fa

lao

mian

qian

kua

jiang

ta


na

fu

ren

jiu

bei
15

dai

jin

fa

lao

de

gong

qu


fa

lao

yin

zhe

fu

ren

jiu

hou

dai

ya

bo

lan


ya

bo

lan

de

le

xu

duo

niu


yang


luo
16

tuo


gong

lu


mu

lu


pu

bi


ye

he

hua

yin

ya

bo

lan

qi

zi

sa

lai

de

yuan

gu


jiang

da

zai

yu

fa

lao

he

ta

de

quan
17

jia


fa

lao

jiu

shao

le

ya

bo

lan

lai


shuo


ni

zhe

xiang

wo

zuo

de

shi

shen

me

shi

ne


wei
18

shen

me

mei

you

gao

su

wo

ta

shi

ni

de

qi

zi


wei

shen

me

shuo


ta

shi

ni

de

mei

zi


yi

zhi

wo

ba

ta

qu

lai

yao

zuo

wo

de

qi

zi
19


xian

zai

ni

de

qi

zi

zai

zhe

li


ke

yi

dai

ta

zou

ba


yu

shi

fa

lao

fen

fu

ren

jiang

ya

bo

lan

he

ta

qi

zi


bing

ta

suo

you

de

dou

song

zou

le
20