1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  37  章


ya

ge

zhu

zai

jia

nan

di


jiu

shi

ta

fu

qin

ji

ju

de

di

1

ya

ge

de

ji

lue

ru

xia


yue

se

shi

qi

sui

yu

ta

ge

ge

men

yi

tong

mu

yang


ta

shi
2

ge

tong

zi


yu

ta

fu

qin

de

qie


bi

la

xi

pa

de

er

zi

men

chang

zai

yi

chu


yue

se

jiang

ta

ge

ge

men

de

e

xing


bao

gei

ta

men

de

fu

qin


yi

se

lie

yuan

lai

ai

yue

se

guo

yu

ai

ta

de

zhong

zi


yin

wei

yue

se

shi

ta

nian

lao

sheng
3

de


ta

gei

yue

se

zuo

le

yi

jian

cai

yi


yue

se

de

ge

ge

men

jian

fu

qin

ai

yue

se

guo

yu

ai

ta

men


jiu

hen

yue

se


bu

yu
4

ta

shuo

he

mu

de

hua


yue

se

zuo

le

yi

meng


gao

su

ta

ge

ge

men


ta

men

jiu

yue

fa

hen

ta

5

yue

se

dui

ta

men

shuo


qing

ting

wo

suo

zuo

de

meng

6

wo

men

zai

tian

li

kun

he

jia


wo

de

kun

qi

lai

zhan

zhe


ni

men

de

kun

lai

wei

zhe

wo
7

de

kun

xia

bai


ta

de

ge

ge

men

hui

da

shuo


nan

dao

ni

zhen

yao

zuo

wo

men

de

wang

me


nan

dao

ni

zhen
8

yao

guan

xia

wo

men

me


ta

men

jiu

yin

wei

ta

de

meng


he

ta

de

hua


yue

fa

hen

ta


hou

lai

ta

you

zuo

le

yi

meng


ye

gao

su

ta

de

ge

ge

men

shuo


kan

na


wo

you

zuo
9

le

yi

meng


meng

jian

tai

yang


yue

liang


yu

shi

yi

ge

xing


xiang

wo

xia

bai


yue

se

jiang

zhe

meng

gao

su

ta

fu

qin


he

ta

ge

ge

men


ta

fu

qin

jiu

ze

bei

ta

shuo
10


ni

zuo

de

zhe

shi

shen

me

meng


nan

dao

wo

he

ni

mu

qin


ni

di

xiong


guo

ran

yao

lai

fu

fu

zai

di


xiang

ni

xia

bai

me


ta

ge

ge

men

dou

ji

du

ta


ta

fu

qin

que

ba

zhe

hua

cun

zai

xin

li

11

yue

se

de

ge

ge

men

wang

shi

jian

qu


fang

ta

men

fu

qin

de

yang

12

yi

se

lie

dui

yue

se

shuo


ni

ge

ge

men

bu

shi

zai

shi

jian

fang

yang

me


ni

lai


wo
13

yao

da

fa

ni

wang

ta

men

na

li

qu


yue

se

shuo


wo

zai

zhe

li


yi

se

lie

shuo


ni

qu

kan

kan

ni

ge

ge

men

ping

an

bu

ping

an


qun

yang

ping

an

bu

ping
14

an


jiu

hui

lai

bao

xin

gei

wo


yu

shi

da

fa

ta

chu

xi

bo

lun

gu


ta

jiu

wang

shi

jian

qu

le


you

ren

yu

jian

ta

zai

tian

ye

zou

mi

le

lu


jiu

wen

ta

shuo


ni

zhao

shen

me

15

ta

shuo


wo

zhao

wo

de

ge

ge

men


qiu

ni

gao

su

wo


ta

men

zai

he

chu

fang

yang

16

na

ren

shuo


ta

men

yi

jing

zou

le


wo

ting

jian

ta

men

shuo


yao

wang

duo

tan

qu


yue
17

se

jiu

qu

zhui

gan

ta

ge

ge

men


yu

jian

ta

men

zai

duo

tan


ta

men

yuan

yuan

de

kan

jian

ta


chen

ta

hai

mei

you

zou

dao

gen

qian


da

jia

jiu

tong

mou

yao
18

hai

si

ta


bi

ci

shuo


ni

kan


na

zuo

meng

de

lai

le

19

lai

ba


wo

men

jiang

ta

sha

le


diu

zai

yi

ge

keng

li


jiu

shuo

you

e

shou

ba

ta

chi
20

le


wo

men

qie

kan

ta

de

meng

jiang

lai

zen

me

yang


liu

bian

ting

jian

le

yao

jiu

ta

tuo

li

ta

men

de

shou


shuo


wo

men

bu

ke

hai

ta

de

xing
21 便

ming


you

shuo


bu

ke

liu

ta

de

xue


ke

yi

ba

ta

diu

zai

zhe

ye

di

de

keng

li


bu

ke
22

xia

shou

hai

ta


liu

bian

de

yi

si

shi

yao

jiu

ta

tuo

li

ta

men

de

shou


ba

ta

gui

huan
便

ta

de

fu

qin


yue

se

dao

le

ta

ge

ge

men

na

li


ta

men

jiu

bo

le

ta

de

wai

yi


jiu

shi

ta

chuan
23 穿

de

na

jian

cai

yi


ba

ta

diu

zai

keng

li


na

keng

shi

kong

de


li

tou

mei

you

shui

24

ta

men

zuo

xia

chi

fan


ju

mu

guan

kan


jian

you

yi

huo

mi

dian

de

yi

shi

ma

li

ren

25

cong

ji

lie

lai


yong

luo

tuo

tuo

zhe

xiang

liao


ru

xiang


mei

yao


yao

dai

xia

ai

ji

qu


you

da

dui

zhong

di

xiong

shuo


wo

men

sha

wo

men

de

xiong

di


cang

le

ta

de

xue


you

shen
26

me

yi

chu

ne


wo

men

bu

ru

jiang

ta

mai

gei

yi

shi

ma

li

ren


bu

ke

xia

shou

hai

ta


yin

wei

ta

shi
27

wo

men

de

xiong

di


wo

men

de

gu

rou


zhong

di

xiong

jiu

ting

cong

le

ta


you

xie

mi

dian

de

shang

ren


cong

na

li

jing

guo


ge

ge

men

jiu

ba

yue

se

cong

keng

li

la
28

shang

lai


jiang

ding

er

shi

she

ke

lei

yin

zi


ba

yue

se

mai

gei

yi

shi

ma

li

ren


ta

men

jiu

ba

yue

se

dai

dao

ai

ji

qu

le


liu

bian

hui

dao

keng

bian


jian

yue

se

bu

zai

keng

li


jiu

si

lie

yi

fu

29 便

hui

dao

xiong

di

men

na

li


shuo


tong

zi

mei

you

le


wo

wang

na

li

qu

cai

hao

ne

30

ta

men

zai

le

yi

zhi

gong

shan

yang


ba

yue

se

de

na

jian

cai

yi

ran

le

xue

31

da

fa

ren

song

dao

ta

men

de

fu

qin

na

li

shuo


wo

men

jian

le

zhe

ge


qing

ren

yi

ren
32


shi

ni

er

zi

de

wai

yi

bu

shi


ta

ren

de


jiu

shuo


zhe

shi

wo

er

zi

de

wai

yi


you

e

shou

ba

ta

chi

le


yue
33

se

bei

si

sui

le


si

sui

le


ya

ge

bian

si

lie

yi

fu


yao

jian

wei

shang

ma

bu


wei

ta

er

zi

bei

ai

le

duo

ri

34 便

ta

de

er

nv

dou

qi

lai

an

wei

ta


ta

que

bu

ken

shou

an

wei


shuo


wo

bi

bei

ai
35

zhe

xia

yin

jian

dao

wo

er

zi

na

li


yue

se

de

fu

qin

jiu

wei

ta

ai

ku


mi

dian

ren

dai

yue

se

dao

ai

ji


ba

ta

mai

gei

fa

lao

de

nei

chen


hu

wei

zhang

bo

ti
36

fa