1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  19  章


na

liang

ge

tian

shi

wan

shang

dao

le

suo

duo

ma


luo

de

zheng

zuo

zai

suo

duo

ma

cheng

men

kou

1 使

kan

jian

ta

men


jiu

qi

lai

ying

jie


lian

fu

yu

di

xia

bai


shuo


wo

zhu

a


qing

ni

men

dao

pu

ren

jia

li

xi

xi

jiao


zhu

yi

ye


qing

zao

qi
2

lai

zai

zou


ta

men

shuo


bu


wo

men

yao

zai

jie

shang

guo

ye


luo

de

qie

qie

de

qing

ta

men


ta

men

zhe

cai

jin

qu

dao

ta

wu

li


luo

de

wei

ta

men
3

yu

bei

yan

xi


kao

wu

xiao

bing


ta

men

jiu

chi

le


ta

men

hai

mei

you

tang

xia


suo

duo

ma

cheng

li

ge

chu

de

ren


lian

lao

dai

shao


dou

lai
4

wei

zhu

na

fang

zi


hu

jiao

luo

de

shuo


jin

ri

wan

shang

dao

ni

zhe

li

lai

de

ren

zai

na

li

ne


ba

ta

men
5

dai

chu

lai


ren

wo

men

suo

wei


luo

de

chu

lai


ba

men

guan

shang


dao

zhong

ren

na

li

6

shuo


zhong

di

xiong

qing

ni

men

bu

yao

zuo

zhe

e

shi

7

wo

you

liang

ge

nv

er


hai

shi

chu

nv


rong

wo

ling

chu

lai

ren

ping

ni

men

de

xin

yuan

er
8

xing


zhi

shi

zhe

liang

ge

ren

ji

ran

dao

wo

she

xia


bu

yao

xiang

ta

men

zuo

shen

me


zhong

ren

shuo


tui

qu

ba


you

shuo


zhe

ge

ren

lai

ji

ju


hai

xiang

yao

zuo

guan

na

9 退

xian

zai

wo

men

yao

hai

ni

bi

hai

ta

men

geng

shen


zhong

ren

jiu

xiang

qian

yong

ji

luo

de


yao

gong

po

fang

men


zhi

shi

na

er

ren

shen

chu

shou

lai


jiang

luo

de

la

jin

wu

qu


ba

men

guan

shang

10

bing

qie

shi

men

wai

de

ren


wu

lun

lao

shao


yan

dou

hun

mi


ta

men

mo

lai

mo

qu

11 使

zong

xun

bu

zhe

fang

men


er

ren

dui

luo

de

shuo


ni

zhe

li

hai

you

shen

me

ren

me


wu

lun

shi

nv

xu


shi

er
12 婿

nv


he

zhe

cheng

zhong

yi

qie

shu

ni

de

ren


ni

dou

yao

jiang

ta

men

cong

zhe

di

fang

dai

chu

qu


wo

men

yao

hui

mie

zhe

di

fang


yin

wei

cheng

nei

zui

e

de

sheng

yin


zai

ye

he

hua

mian

qian
13

shen

da


ye

he

hua

chai

wo

men

lai


yao

hui

mie

zhe

di

fang


luo

de

jiu

chu

qu


gao

su

qu

le

ta

nv

er

de

nv

xu

menqu

le

huo

zuo

jiang

yao
14 婿

qu


shuo


ni

men

qi

lai

li

kai

zhe

di

fang


yin

wei

ye

he

hua

yao

hui

mie

zhe

cheng


ta

nv

xu

men

que

yi

wei

ta

shuo

de

shi

xi

yan

婿

tian

ming

le


tian

shi

cui

bi

luo

de

shuo


qi

lai


dai

zhe

ni

de

qi

zi


he

ni

zai
15 使

zhe

li

de

liang

ge

nv

er

chu

qu


mian

de

ni

yin

zhe

cheng

li

de

zui

e


tong

bei

jiao

mie


dan

luo

de

chi

yan

bu

zou


er

ren

yin

wei

ye

he

hua

lian

xu

luo

de


jiu

la

zhe

ta

de
16

shou


he

ta

qi

zi

de

shou


bing

ta

liang

ge

nv

er

de

shou


ba

ta

men

ling

chu

lai


an

zhi

zai

cheng

wai


ling

ta

men

chu

lai

yi

hou


jiu

shuo


tao

ming

ba


bu

ke

hui

tou

kan


ye

bu

ke

zai
17

ping

yuan

zhan

zhu


yao

wang

shan

shang

tao

pao


mian

de

ni

bei

jiao

mie


luo

de

dui

ta

men

shuo


wo

zhu

a


bu

yao

ru

ci

18

ni

pu

ren

yi

jing

zai

ni

yan

qian

meng

en


ni

you

xiang

wo

xian

chu

mo

da

de

ci

ai


jiu
19

wo

de

xing

ming


wo

bu

neng

tao

dao

shan

shang

qu


kong

pa

zhe

zai

huo

lin

dao

wo


wo

bian
便

si

le


kan

na


zhe

zuo

cheng

you

xiao

you

jin


rong

yi

tao

dao


zhe

bu

shi

yi

ge

xiao

de

me

20

qiu

ni

rong

wo

tao

dao

na

li


wo

de

xing

ming

jiu

de

cun

huo


tian

shi

dui

ta

shuo


zhe

shi

wo

ye

ying

yun

ni


wo

bu

qing

fu

ni

suo

shuo

de

zhe

cheng

21 使

ni

yao

su

su

de

tao

dao

na

cheng


yin

wei

ni

hai

mei

you

dao

na

li

wo

bu

neng

zuo

shen

me
22


yin

ci

na

cheng

ming

jiao

suo

ersuo

er

jiu

shi

xiao

de

yi

si


luo

de

dao

le

suo

er


ri

tou

yi

jing

chu

lai

le

23

dang

shi

ye

he

hua

jiang

liu

huang

yu

huo


cong

tian

shang

ye

he

hua

na

li


jiang

yu

suo

duo

ma
24

he

e

mo

la


ba

na

xie

cheng


he

quan

ping

yuan


bing

cheng

li

suo

you

de

ju

min


lian

di

shang

sheng

chang

de
25


dou

hui

mie

le


luo

de

de

qi

zi

zai

hou

bian

hui

tou

yi

kan


jiu

bian

cheng

le

yi

gen

yan

zhu

26

ya

bo

la

han

qing

zao

qi

lai


dao

le

ta

cong

qian

zhan

zai

ye

he

hua

mian

qian

de

di

fang

27

xiang

suo

duo

ma


he

e

mo

la


yu

ping

yuan

de

quan

di

guan

kan


bu

liao


na

di

fang
28

yan

qi

shang

teng


ru

tong

shao

zhao

yi

ban


dang


shen

hui

mie

ping

yuan

zhu

cheng

de

shi

hou


ta

ji

nian

ya

bo

la

han


zheng

zai

qing

fu
29  

luo

de

suo

zhu

zhi

cheng

de

shi

hou


jiu

da

fa

luo

de

cong

qing

fu

zhi

zhong

chu

lai


luo

de

yin

wei

pa

zhu

zai

suo

er


jiu

tong

ta

liang

ge

nv

er

cong

suo

er

shang

qu

zhu

zai

shan
30

li


ta

he

liang

ge

nv

er

zhu

zai

yi

ge

dong

li


da

nv

er

dui

xiao

nv

er

shuo


wo

men

de

fu

qin

lao

le


di

shang

you

wu

ren

an

zhe

shi
31

shang

de

chang

gui


jin

dao

wo

men

zhe

li


lai


wo

men

ke

yi

jiao

fu

qin

he

jiu


yu

ta

tong

qin


zhe

yang


wo

men

hao

cong

ta
32

cun

liu

hou

yi


yu

shi

na

ye

ta

men

jiao

fu

qin

he

jiu


da

nv

er

jiu

jin

qu

he

ta

fu

qin

tong

qin

33

ta

ji

shi

tang

xia


ji

shi

qi

lai


fu

qin

dou

bu

zhi

dao


di

er

tian


da

nv

er

dui

xiao

nv

er

shuo


wo

zuo

ye

yu

fu

qin

tong

qin


jin

ye

wo
34

men

zai

jiao

ta

he

jiu


ni

ke

yi

jin

qu

yu

ta

tong

qin


zhe

yang


wo

men

hao

cong

fu

qin

cun

liu

hou

yi


yu

shi

na

ye

ta

men

you

jiao

fu

qin

he

jiu


xiao

nv

er

qi

lai

yu

ta

fu

qin

tong

qin

35

ta

ji

shi

tang

xia


ji

shi

qi

lai


fu

qin

dou

bu

zhi

dao


zhe

yang


luo

de

de

liang

ge

nv

er


dou

cong

ta

fu

qin

huai

le

yun

36 怀

da

nv

er

sheng

le

er

zi


gei

ta

qi

ming

jiao

mo

ya


jiu

shi

xian

jin

mo

ya

ren

de

shi
37

zu


xiao

nv

er

ye

sheng

le

er

zi


gei

ta

qi

ming

jiao

bian

ya

mi


jiu

shi

xian

jin

ya

men

ren
38 便

de

shi

zu