1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  17  章


ya

bo

lan

nian

jiu

shi

jiu

sui

de

shi

hou


ye

he

hua

xiang

ta

xian

xian


dui

ta

shuo


wo
1

shi

quan

neng

de


shen


ni

dang

zai

wo

mian

qian

zuo

wan

quan

ren

 

wo

jiu

yu

ni

li

yue


shi

ni

de

hou

yi

ji

qi

fan

duo

2 使

ya

bo

lan

fu

fu

zai

dishen

you

dui

ta

shuo

3  

wo

yu

ni

li

yue


ni

yao

zuo

duo

guo

de

fu

4

cong

ci

yi

hou


ni

de

ming

bu

zai

jiao

ya

bo

lan


yao

jiao

ya

bo

la

han


yin

wei

wo
5

yi

li

ni

zuo

duo

guo

de

fu


wo

bi

shi

ni

de

hou

yi

ji

qi

fan

duo


guo

du

cong

ni

er

li


jun

wang

cong

ni

er

chu
6 使


wo

yao

yu

ni

bing

ni

shi

shi

dai

dai

de

hou

yi

jian

li

wo

de

yue


zuo

yong

yuan

de

yue

7

shi

yao

zuo

ni

he

ni

hou

yi

de


shen

 

wo

yao

jiang

ni

xian

zai

ji

ju

de

di


jiu

shi

jia

nan

quan

di


ci

gei

ni

he

ni

de

hou
8

yi


yong

yuan

wei

ye


wo

ye

bi

zuo

ta

men

de


shen

 


shen

you

dui

ya

bo

la

han

shuo


ni

he

ni

de

hou

yi

bi

shi

shi

dai

dai

zun

shou

wo

de
9  

yue


ni

men

suo

you

de

nan

zi


dou

yao

shou

ge

li


zhe

jiu

shi

wo

yu

ni


bing

ni

de

hou
10

yi

suo

li

de

yue


shi

ni

men

suo

dang

zun

shou

de


ni

men

dou

yao

shou

ge

lishou

ge

li

yuan

wen

zuo

ge

yang

pi

shi

si

er

shi

san

er

shi
11

si

er

shi

wu

jie

tong


zhe

shi

wo

yu

ni

men

li

yue

de

zheng

ju


ni

men

shi

shi

dai

dai

de

nan

zi


wu

lun

shi

jia

li

sheng

de


shi

zai

ni

hou

yi

zhi

wai
12

yong

yin

zi

cong

wai

ren

mai

de


sheng

xia

lai

di

ba

ri


dou

yao

shou

ge

li


ni

jia

li

sheng

de


he

ni

yong

yin

zi

mai

de


dou

bi

xu

shou

ge

li


zhe

yang


wo
13

de

yue

jiu

li

zai

ni

men

rou

ti

shang


zuo

yong

yuan

de

yue


dan

bu

shou

ge

li

de

nan

zi


bi

cong

min

zhong

jian

chu


yin

ta

bei

le

wo

de

yue

14


shen

you

dui

ya

bo

la

han

shuo


ni

de

qi

zi

sa

lai


bu

ke

zai

jiao

sa

lai


ta
15  

de

ming

yao

jiao

sa

la


wo

bi

ci

fu

gei

ta


ye

yao

shi

ni

cong

ta

de

yi

ge

er

zi


wo

yao

ci

fu

gei

ta
16 使


ta

ye

yao

zuo

duo

guo

zhi

mu


bi

you

bai

xing

de

jun

wang

cong

ta

er

chu


ya

bo

la

han

jiu

fu

fu

zai

di

xi

xiao


xin

li

shuo


yi

bai

sui

de

ren


hai

neng

de
17

hai

zi

me


sa

la

yi

jing

jiu

shi

sui

le


hai

neng

sheng

yang

me


ya

bo

la

han

dui


shen

shuo


dan

yuan

yi

shi

ma

li

huo

zai

ni

mian

qian

18  


shen

shuo


bu

ran


ni

qi

zi

sa

la

yao

gei

ni

sheng

yi

ge

er

zi


ni

yao

gei

ta
19  

qi

ming

jiao

yi

sa


wo

yao

yu

ta

jian

ding

suo

li

de

yue


zuo

ta

hou

yi

yong

yuan

de

yue


zhi

yu

yi

shi

ma

li


wo

ye

ying

yun

ni


wo

bi

ci

fu

gei

ta


shi

ta

chang

sheng

ji
20 使

qi

fan

duo


ta

bi

sheng

shi

er

ge

zu

zhang


wo

ye

yao

shi

ta

cheng

wei

da

guo

使

dao

ming

nian

zhe

shi

jie


sa

la

bi

gei

ni

sheng

yi

sa


wo

yao

yu

ta

jian

ding

suo

li

de
21

yueshen

he

ya

bo

la

han

shuo

wan

le

hua


jiu

li

kai

ta

shang

sheng

qu

le

22  

zheng

dang

na

ri


ya

bo

la

han

zun

zhe


shen

de

ming


gei

ta

de

er

zi

yi

shi

ma

li
23  

he

jia

li

de

yi

qie

nan

zi


wu

lun

shi

zai

jia

li

sheng

de


shi

yong

yin

zi

mai

de


dou

xing

le

ge

li


ya

bo

la

han

shou

ge

li

de

shi

hou


nian

jiu

shi

jiu

sui

24

ta

er

zi

yi

shi

ma

li

shou

ge

li

de

shi

hou


nian

shi

san

sui

25

zheng

dang

na

ri


ya

bo

la

han

he

ta

er

zi

yi

shi

ma

li


yi

tong

shou

le

ge

li

26

jia

li

suo

you

de

ren


wu

lun

shi

zai

jia

li

sheng

de


shi

yong

yin

zi

cong

wai

ren

mai

de
27


ye

dou

yi

tong

shou

le

ge

li