1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  30  章


la

jie

jian

zi

ji

bu

gei

ya

ge

sheng

zi


jiu

ji

du

ta

jie

jie


dui

ya

ge

shuo


ni
1

gei

wo

hai

zi


bu

ran

wo

jiu

si

le


ya

ge

xiang

la

jie

sheng

qi


shuo


jiao

ni

bu

sheng

yu

de

shi


shen


wo

qi

neng

dai

ti
2  

ta

zuo

zhu

ne


la

jie

shuo


you

wo

de

shi

nv

bi

la

zai

zhe

li


ni

ke

yi

yu

ta

tong

fang


shi

ta
3 使 使

sheng

zi

zai

wo

xi

xia


wo

bian

yin

ta

ye

de

hai

zide

hai

zi

yuan

wen

zuo

bei

jian
便

li


la

jie

jiu

ba

ta

de

shi

nv

bi

la

gei

zhang

fu

wei

qie


ya

ge

bian

yu

ta

tong

fang

4 使 便

bi

la

jiu

huai

yun

gei

ya

ge

sheng

le

yi

ge

er

zi

5 怀

la

jie

shuoshen

shen

le

wo

de

yuan


ye

ting

le

wo

de

sheng

yin


ci

wo

yi

ge

er
6  

zi


yin

ci

gei

ta

qi

ming

jiao

danjiu

shi

shen

yuan

de

yi

si


la

jie

de

shi

nv

bi

la

you

huai

yun


gei

ya

ge

sheng

le

di

er

ge

er

zi

7 使 怀

la

jie

shuo


wo

yu

wo

jie

jie

da

da

xiang

zheng


bing

qie

de

sheng


yu

shi

gei

ta

qi

ming
8

jiao

na

fu

ta

lijiu

shi

xiang

zheng

de

yi

si


li

ya

jian

zi

ji

ting

le

sheng

yu


jiu

ba

shi

nv

xi

pa

gei

ya

ge

wei

qie

9 使

li

ya

de

shi

nv

xi

pa

gei

ya

ge

sheng

le

yi

ge

er

zi

10 使

li

ya

shuo


wan

xing


yu

shi

gei

ta

qi

ming

jiao

jia

dejiu

shi

wan

xing

de

yi

si
11


li

ya

de

shi

nv

xi

pa

you

gei

ya

ge

sheng

le

di

er

ge

er

zi

12 使

li

ya

shuo


wo

you

fu

a


zhong

nv

zi

dou

yao

cheng

wo

shi

you

fu

de


yu

shi

gei

ta
13

qi

ming

jiao

ya

shejiu

shi

you

fu

de

yi

si


ge

mai

zi

de

shi

hou


liu

bian

wang

tian

li

qu

xun

jian

feng

qie


na

lai

gei

ta

mu

qin

li
14 便

ya


la

jie

dui

li

ya

shuo


qing

ni

ba

ni

er

zi

de

feng

qie

gei

wo

xie


li

ya

shuo


ni

duo

le

wo

de

zhang

fu

hai

suan

xiao

shi

me


ni

you

yao

duo

wo

er

zi

de
15

feng

qie

me


la

jie

shuo


wei

ni

er

zi

de

feng

qie


jin

ye

ta

ke

yi

yu

ni

tong

qin


dao

le

wan

shang


ya

ge

cong

tian

li

hui

lai


li

ya

chu

lai

ying

jie

ta


shuo


ni

yao
16

yu

wo

tong

qin


yin

wei

wo

shi

zai

yong

wo

er

zi

de

feng

qie


ba

ni

gu

xia

le


na

yi

ye

ya

ge

jiu

yu

ta

tong

qinshen

ying

yun

le

li

ya


ta

jiu

huai

yun


gei

ya

ge

sheng

le

di

wu

ge

er

zi

17   怀

li

ya

shuoshen

gei

le

wo

jia

zhi


yin

wei

wo

ba

shi

nv

gei

le

wo

zhang

fu


yu
18   使

shi

gei

ta

qi

ming

jiao

yi

sa

jiajiu

shi

jia

zhi

de

yi

si


li

ya

you

huai

yun


gei

ya

ge

sheng

le

di

liu

ge

er

zi

19 怀

li

ya

shuoshen

ci

wo

hou

shang


wo

zhang

fu

bi

yu

wo

tong

zhu


yin

wo

gei

ta

sheng
20  

le

liu

ge

er

zi


yu

shi

gei

ta

qi

ming

xi

bu

lunjiu

shi

tong

zhu

de

yi

si

西

hou

lai

you

sheng

le

yi

ge

nv

er


gei

ta

qi

ming

jiao

di

na

21


shen

gu

nian

la

jie


ying

yun

le

ta


shi

ta

neng

sheng

yu

22   使

la

jie

huai

yun

sheng

zi


shuoshen

chu

qu

le

wo

de

xiu

chi

23 怀  

jiu

gei

ta

qi

ming

jiao

yue

sejiu

shi

zeng

tian

de

yi

si


yi

si

shuo


yuan

ye

he
24

hua

zai

zeng

tian

wo

yi

ge

er

zi


la

jie

sheng

yue

se

zhi

hou


ya

ge

dui

la

ban

shuo


qing

da

fa

wo

zou


jiao

wo

hui

dao
25

wo

ben

xiang

ben

tu

qu


qing

ni

ba

wo

fu

shi

ni

suo

de

de

qi

zi


he

er

nv

gei

wo


rang

wo

zou


wo

zen
26

yang

fu

shi

ni


ni

dou

zhi

dao


la

ban

dui

ta

shuo


wo

ruo

zai

ni

yan

qian

meng

en


qing

ni

reng

yu

wo

tong

zhu


yin

wei
27

wo

yi

suan

ding


ye

he

hua

ci

fu

yu

wo


shi

wei

ni

de

yuan

gu


you

shuo


qing

ni

ding

ni

de

gong

jia


wo

jiu

gei

ni

28

ya

ge

dui

ta

shuo


wo

zen

yang

fu

shi

ni


ni

de

sheng

chu

zai

wo

shou

li

zen

yang


shi
29

ni

zhi

dao

de


wo

wei

lai

zhi

xian


ni

suo

you

de

hen

shao


xian

jin

que

fa

da

zhong

duo


ye

he

hua

sui
30

wo

de

jiao

bu

ci

fu

yu

ni


ru

jin


wo

shen

me

shi

hou

cai

wei

zi

ji

xing

jia

li

ye

ne


la

ban

shuo


wo

dang

gei

ni

shen

me

ne


ya

ge

shuo


shen

me

ni

ye

bu

bi

gei

wo

31

zhi

you

yi

jian

shi


ni

ruo

ying

cheng


wo

bian

reng

jiu

mu

fang

ni

de

yang

qun

便

jin

tian

wo

yao

zou

bian

ni

de

yang

qun


ba

mian

yang

zhong

fan

you

dian

de


you

ban

de


he
32

hei

se

de


bing

shan

yang

zhong

fan

you

ban

de


you

dian

de


dou

tiao

chu

lai


jiang

lai

zhe

yi

deng

de


jiu

suan

wo

de

gong

jia


yi

hou

ni

lai

cha

kan

wo

de

gong

jia


fan

zai

wo

shou

li

de

shan

yang

bu

shi

you

dian

you

ban
33

de


mian

yang

bu

shi

hei

se

de


na

jiu

suan

shi

wo

tou

de


zhe

yang


bian

ke

zheng

chu
便

wo

de

gong

yi

lai


la

ban

shuo


hao

a


wo

qing

yuan

zhao

zhe

ni

de

hua

xing

34

dang

ri

la

ban

ba

you

wen

de


you

ban

de

gong

shan

yang


you

dian

de


you

ban

de


you
35

za

bai

wen

de

mu

shan

yang


bing

hei

se

de

mian

yang


dou

tiao

chu

lai


jiao

zai

ta

er

zi

men

de

shou

xia


you

shi

zi

ji

he

ya

ge

xiang

li

san

tian

de

lu

cheng


ya

ge

jiu

mu

yang

la

ban

qi

yu

de
36 使

yang


ya

ge

na

yang

shu


xing

shu


feng

shu

de

nen

zhi


jiang

pi

bo

cheng

bai

wen


shi

zhi

zi
37 使

lu

chu

bai

de

lai


jiang

bo

le

pi

de

zhi

zi


dui

zhe

yang

qun

cha

zai

yin

yang

de

shui

gou

li


he

shui

cao

li
38


yang

lai

he

de

shi

hou

pin

mu

pei

he


yang

dui

zhe

zhi

zi

pei

he


jiu

sheng

xia

you

wen

de


you

dian

de


you

ban

de

lai

39

ya

ge

ba

yang

gao

fen

chu

lai


shi

la

ban

de

yang


yu

zhe

you

wen

he

hei

se

de

yang

xiang
40 使

dui


ba

zi

ji

de

yang

ling

fang

yi

chu


bu

jiao

ta

he

la

ban

de

yang

hun

za


dao

yang

qun

fei

zhuang

pei

he

de

shi

hou


ya

ge

jiu

ba

zhi

zi

cha

zai

shui

gou

li


shi

yang
41 使

dui

zhe

zhi

zi

pei

he


zhi

shi

dao

yang

shou

ruo

pei

he

de

shi

hou


jiu

bu

cha

zhi

zi


zhe

yang


shou

ruo

de

jiu
42

gui

la

ban


fei

zhuang

de

jiu

gui

ya

ge


yu

shi

ya

ge

ji

qi

fa

da


de

le

xu

duo

de

yang

qun


pu

bi


luo

tuo


he

lu
43