1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  42  章


ya

ge

jian

ai

ji

you

liang


jiu

dui

er

zi

men

shuo


ni

men

wei

shen

me

bi

guan

wang

ne

1

wo

ting

jian

ai

ji

you

liang


ni

men

ke

yi

xia

qu

cong

na

li

wei

wo

men

di

xie

lai


shi
2 使

wo

men

ke

yi

cun

huo


bu

zhi

yu

si


yu

shi

yue

se

de

shi

ge

ge

ge

dou

xia

ai

ji

di

liang

qu

le

3

dan

yue

se

de

xiong

di

bian

ya

min


ya

ge

mei

you

da

fa

ta

he

ge

ge

men

tong

qu


yin
4 便

wei

ya

ge

shuo


kong

pa

ta

zao

hai


lai

di

liang

de

ren

zhong

you

yi

se

lie

de

er

zi

men


yin

wei

jia

nan

di

ye

you

ji

huang

5

dang

shi

zhi

li

ai

ji

di

de

shi

yue

se


tiao

liang

gei

na

di

zhong

min

de

jiu

shi

ta


yue
6

se

de

ge

ge

men

lai

le


lian

fu

yu

di


xiang

ta

xia

bai


yue

se

kan

jian

ta

ge

ge

men


jiu

ren

de

ta

men


que

zhuang

zuo

sheng

ren


xiang

ta

men

shuo
7

xie

yan

li

hua


wen

ta

men

shuo


ni

men

cong

na

li

lai


ta

men

shuo


wo

men

cong

jia

nan

di

lai

di

liang


yue

se

ren

de

ta

ge

ge

men


ta

men

que

bu

ren

de

ta

8

yue

se

xiang

qi

cong

qian

suo

zuo

de

na

liang

ge

meng


jiu

dui

ta

men

shuo


ni

men

shi

jian

xi
9


lai

kui

tan

zhe

di

de

xu

shi


ta

men

dui

ta

shuo


wo

zhu

a


bu

shi

de


pu

ren

men

shi

di

liang

lai

de

10

wo

men

dou

shi

yi

ge

ren

de

er

zi


shi

cheng

shi

ren


pu

ren

men

bing

bu

shi

jian

xi

11

yue

se

shuo


bu

ran


ni

men

bi

shi

kui

tan

zhe

di

de

xu

shi

lai

de

12

ta

men

shuo


pu

ren

men

ben

shi

di

xiong

shi

er

ren


shi

jia

nan

di

yi

ge

ren

de

er

zi
13


ding

xiao

de

xian

jin

zai

wo

men

de

fu

qin

na

li


you

yi

ge

mei

you

le


yue

se

shuo


wo

cai

shuo

ni

men

shi

jian

xi


zhe

hua

shi

zai

bu

cuo

14

wo

zhi

zhe

fa

lao

de

xing

ming

qi

shi


ruo

shi

ni

men

de

xiao

xiong

di


bu

dao

zhe

li

lai
15


ni

men

jiu

bu

de

chu

zhe

di

fang


cong

ci

jiu

ke

yi

ba

ni

men

zheng

yan

chu

lai

le


xu

yao

da

fa

ni

men

zhong

jian

yi

ge

ren

qu


ba

ni

men

de

xiong

di

dai

lai


zhi

yu

ni
16

men


dou

yao

qiu

zai

zhe

li


hao

zheng

yan

ni

men

de

hua

zhen

bu

zhen


ruo

bu

zhen


wo

zhi

zhe

fa

lao

de

xing

ming

qi

shi


ni

men

yi

ding

shi

jian

xi


yu

shi

yue

se

ba

ta

men

dou

xia

zai

jian

li

san

tian

17

dao

le

di

san

tian


yue

se

dui

ta

men

shuo


wo

shi

jing

wei


shen

de


ni

men

zhao

wo
18  

de

hua

xing


jiu

ke

yi

cun

huo


ni

men

ru

guo

shi

cheng

shi

ren


ke

yi

liu

ni

men

zhong

jian

de

yi

ge

ren

qiu

zai

jian

li

19

dan

ni

men

ke

yi

dai

zhe

liang

shi

hui

qu


jiu

ni

men

jia

li

de

ji

huang


ba

ni

men

de

xiao

xiong

di

dai

dao

wo

zhe

li

lai


ru

ci


ni

men

de

hua

bian

you

zheng

ju
20 便


ni

men

ye

bu

zhi

yu

si


ta

men

jiu

zhao

yang

er

xing


ta

men

bi

ci

shuo


wo

men

zai

xiong

di

shen

shang

shi

zai

you

zui


ta

ai

qiu

wo

men

de

shi
21

hou


wo

men

jian

ta

xin

li

de

chou

ku


que

bu

ken

ting


suo

yi

zhe

chang

ku

nan

lin

dao

wo

men

shen

shang


liu

bian

shuo


wo

qi

bu

shi

dui

ni

men

dui

ni

men

shuo

guo


bu

ke

shang

hai

na

hai

zi

me
22 便


zhi

shi

ni

men

bu

ken

ting


suo

yi

liu

ta

xue

de

zui

xiang

wo

men

zhui

tao


ta

men

bu

zhi

dao

yue

se

ting

de

chu

lai


yin

wei

zai

ta

men

zhong

jian

yong

tong

shi

chuan

hua

23

yue

se

zhuan

shen

tui

qu


ku

le

yi

chang


you

hui

lai

dui

ta

men

shuo

hua


jiu

cong

ta

men
24 退

zhong

jian

tiao

chu

xi

mian

lai


zai

ta

men

yan

qian

ba

ta

kun

bang

西

yue

se

fen

fu

ren

ba

liang

shi

zhuang

man

ta

men

de

qi

ju


ba

ge

ren

de

yin

zi

gui

hai

zai
25

ge

ren

de

kou

dai

li


you

gei

ta

men

lu

shang

yong

de

shi

wu


ren

jiu

zhao

ta

de

hua

ban

le


ta

men

jiu

ba

liang

shi

tuo

zai

lu

shang


li

kai

na

li

qu

le

26

dao

le

zhu

su

de

di

fang


ta

men

zhong

jian

you

yi

ge

ren

da

kai

ri

dai


yao

na

liao

wei
27 宿

lu


cai

kan

jian

zi

ji

de

yin

zi

reng

zai

kou

dai

li


jiu

dui

di

xiong

men

shuo


wo

de

yin

zi

gui

huan

le


kan

na


reng

zai

wo

kou

dai

li

28

ta

men

jiu

ti

xin

diao

dan


zhan

zhan

jing

jing

de

bi

ci

shuo


zhe

shi


shen

xiang

wo

men

zuo
 

shen

me

ne


ta

men

lai

dao

jia

nan

di

ta

men

de

fu

qin

ya

ge

na

li


jiang

suo

zao

yu

de

shi

dou

gao
29

su

ta


shuo


na

di

de

zhu

dui

wo

men

shuo

yan

li

de

hua


ba

wo

men

dang

zuo

kui

tan

na

di

de

jian

xi
30


wo

men

dui

ta

shuo


wo

men

shi

cheng

shi

ren


bing

bu

shi

jian

xi

31

wo

men

ben

shi

di

xiong

shi

er

ren


dou

shi

yi

ge

fu

qin

de

er

zi


you

yi

ge

mei

you
32

le


ding

xiao

de

ru

jin

tong

wo

men

de

fu

qin

zai

jia

nan

di


na

di

de

zhu

dui

wo

men

shuo


ruo

yao

wo

zhi

dao

ni

men

shi

cheng

shi

ren


ke

yi

liu

xia
33

ni

men

zhong

jian

de

yi

ge

ren

zai

wo

zhe

li


ni

men

ke

yi

dai

zhe

liang

shi

hui

qu


jiu

ni

men

jia

li

de

ji

huang


ba

ni

men

de

xiao

xiong

di

dai

dao

wo

zhe

li

lai


wo

bian

zhi

dao

ni

men

bu

shi

jian

xi

34 便

nai

shi

cheng

shi

ren


zhe

yang


wo

jiu

ba

ni

men

de

di

xiong

jiao

gei

ni

men


ni

men

ye

ke

yi

zai

zhe

di

zuo

mai

mai


hou

lai

ta

men

dao

kou

dai


bu

liao

ge

ren

de

yin

bao

dou

zai

kou

dai

li


ta

men

he

fu
35

qin

kan

jian

yin

bao

jiu

dou

hai

pa


ta

men

de

fu

qin

ya

ge

dui

ta

men

shuo


ni

men

shi

wo

sang

shi

wo

de

er

zi


yue

se
36 使

mei

you

le


xi

mian

ye

mei

you

le


ni

men

you

yao

jiang

bian

ya

min

dai

qu


zhe

xie

shi
西 便

dou

gui

dao

wo

shen

shang

le


liu

bian

dui

ta

fu

qin

shuo


wo

ruo

bu

dai

ta

hui

lai

jiao

gei

ni


ni

ke

yi

sha

wo

de
37 便

liang

ge

er

zi


zhi

guan

ba

ta

jiao

zai

wo

shou

li


wo

bi

dai

ta

hui

lai

jiao

gei

ni


ya

ge

shuo


wo

de

er

zi

bu

ke

yu

ni

men

yi

tong

xia

qu


ta

ge

ge

si

le


zhi
38

sheng

xia

ta


ta

ruo

zai

ni

men

suo

xing

de

lu

shang

zao

hai


na

bian

shi

ni

men

shi

wo

bai
便 使

fa

cang

cang


bei

bei

can

can

de

xia

yin

jian

qu

le