1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  48  章


zhe

shi

yi

hou


you

ren

gao

su

yue

se

shuo


ni

de

fu

qin

bing

le


ta

jiu

dai

zhe

liang
1

ge

er

zi

ma

na

xi

he

yi

fa

lian

tong

qu

西

you

ren

gao

su

ya

ge

shuo


qing

kan


ni

er

zi

yue

se

dao

ni

zhe

li

lai

le


yi

se
2

lie

jiu

mian

qiang

zai

chuang

shang

zuo

qi

lai


ya

ge

dui

yue

se

shuo


quan

neng

de


shen

ceng

zai

jia

nan

di

de

lu

si

xiang

wo

xian

xian

3  

ci

fu

yu

wo


dui

wo

shuo


wo

bi

shi

ni

sheng

yang

zhong

duo


cheng

wei

duo

min


you

yao

ba

zhe

di

ci

gei
4 使

ni

de

hou

yi


yong

yuan

wei

ye


wo

wei

dao

ai

ji

jian

ni

zhi

xian


ni

zai

ai

ji

di

suo

sheng

de

yi

fa

lian

he

ma

na

xi
5 西


zhe

liang

ge

er

zi

shi

wo

de


zheng

ru

liu

bian

he

xi

mian

shi

wo

de

yi

yang

便 西

ni

zai

ta

men

yi

hou

suo

sheng

de


jiu

shi

ni

de


ta

men

ke

yi

gui

yu

ta

men

di

xiong
6

de

ming

xia

de

chan

ye


zhi

yu

wo


wo

cong

ba

dan

lai

de

shi

hou


la

jie

si

zai

wo

yan

qian


zai

jia

nan

di
7

de

lu

shang


li

yi

fa

ta

hai

you

yi

duan

lu

cheng


wo

jiu

ba

ta

zang

zai

yi

fa

ta

de

lu

shang


yi

fa

ta

jiu

shi

bo

li

heng


yi

se

lie

kan

jian

yue

se

de

liang

ge

er

zi


jiu

shuo


zhe

shi

shui

8

yue

se

dui

ta

fu

qin

shuo


zhe

shi


shen

zai

zhe

li

ci

gei

wo

de

er

zi


yi

se

lie
9  

shuo


qing

ni

ling

ta

men

dao

wo

gen

qian


wo

yao

gei

ta

men

zhu

fu


yi

se

lie

nian

ji

lao

mai


yan

jing

hun

hua


bu

neng

kan

jian


yue

se

ling

ta

men

dao

ta
10

gen

qian


ta

jiu

he

ta

men

qin

zui


bao

zhe

ta

men


yi

se

lie

dui

yue

se

shuo


wo

xiang

bu

dao

de

jian

ni

de

mian


bu

liaoshen

you

shi
11   使

wo

de

jian

ni

de

er

zi


yue

se

ba

liang

ge

er

zi

cong

yi

se

lie

liang

xi

zhong

ling

chu

lai


zi

ji

jiu

lian

fu

yu

di
12

xia

bai


sui

hou

yue

se

you

la

zhe

ta

men

liang

ge


yi

fa

lian

zai

ta

de

you

shou

li


dui

zhe

yi
13

se

lie

de

zuo

shou


ma

na

xi

zai

ta

de

zuo

shou

li


dui

zhe

yi

se

lie

de

you

shou

西

ling

ta

men

dao

yi

se

lie

de

gen

qian


yi

se

lie

shen

chu

you

shou

lai


an

zai

yi

fa

lian

de

tou

shang


yi

fa

lian

nai

shi

ci

zi
14


you

jian

da

guo

zuo

shou

lai


an

zai

ma

na

xi

de

tou

shang


ma

na

xi

yuan

shi

chang

zi
西 西


ta

jiu

gei

yue

se

zhu

fu


shuo


yuan

wo

zu

ya

bo

la

han


he

wo

fu

yi

sa

suo

shi
15

feng

de


shen


jiu

shi

yi

sheng

mu

yang

wo

zhi

dao

jin

ri

de


shen

   

jiu

shu

wo

tuo

li

yi

qie

huan

nan

de

na

shi

zhe


ci

fu

yu

zhe

liang

ge

tong

zi


yuan

ta
16 使

men

gui

zai

wo

de

ming

xia


he

wo

zu

ya

bo

la

han


wo

fu

yi

sa

de

ming

xia


you

yuan

ta

men

zai

shi

jie

zhong

sheng

yang

zhong

duo


yue

se

jian

ta

fu

qin

ba

you

shou

an

zai

yi

fa

lian

de

tou

shang


jiu

bu

xi

yue


bian

ti
17 便

qi

ta

fu

qin

de

shou


yao

cong

yi

fa

lian

de

tou

shang

nuo

dao

ma

na

xi

de

tou

shang

西

yue

se

dui

ta

fu

qin

shuo


wo

fu

bu

shi

zhe

yang


zhe

ben

shi

chang

zi


qiu

ni

ba

you
18

shou

an

zai

ta

de

tou

shang


ta

fu

qin

bu

cong


shuo


wo

zhi

dao


wo

er


wo

zhi

dao


ta

ye

bi

cheng

wei

yi
19

zu


ye

bi

chang

da


zhi

shi

ta

de

xiong

di

jiang

lai

bi

ta

hai

da


ta

xiong

di

de

hou

yi

yao

cheng

wei

duo

zu


dang

ri

jiu

gei

ta

men

zhu

fu


shuo


yi

se

lie

ren

yao

zhi

zhe

ni

men

zhu

fu


shuo

20

yuan


shen

shi

ni

ru

yi

fa

lian

ma

na

xi

yi

yang


yu

shi

li

yi

fa

lian

zai

ma

na

xi
  使 西 西

yi

shang


yi

se

lie

you

dui

yue

se

shuo


wo

yao

si

le


dan


shen

bi

yu

ni

men

tong

zai


ling
21  

ni

men

hui

dao

ni

men

lie

zu

zhi

di


bing

qie

wo

cong

qian

yong

gong

yong

dao


cong

ya

mo

li

ren

shou

xia

duo

de

na

kuai

di


wo

dou
22

ci

gei

ni


shi

ni

bi

zhong

di

xiong

duo

de

yi

fen

使