1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  49  章


ya

ge

jiao

le

ta

de

er

zi

men

lai


shuo


ni

men

dou

lai

ju

ji


wo

hao

ba

ni

men
1

ri

hou

bi

yu

de

shi

gao

su

ni

men


ya

ge

de

er

zi

men


ni

men

yao

ju

ji

er

ting


yao

ting

ni

men

fu

qin

yi

se

lie

de
2

hua


liu

bian

na


ni

shi

wo

de

chang

zi


shi

wo

li

lian

qiang

zhuang

de

shi

hou

sheng

de


ben

dang
3 便

da

you

zun

rong


quan

li

chao

zhong


dan

ni

fang

zong

qing

yu


gun

fei

ru

shui


bi

bu

de

ju

shou

wei


yin

wei

ni

shang

le

ni
4

fu

qin

de

chuang


wu

hui

le

wo

de

ta


xi

mian

he

li

wei

shi

di

xiong


ta

men

de

dao

jian

shi

can

ren

de

qi

ju

5 西

wo

de

ling

a


bu

yao

yu

ta

men

tong

mou


wo

de

xin

na


bu

yao

yu

ta

men

lian

luo
6


yin

wei

ta

men

chen

nu

sha

hai

ren

ming


ren

yi

kan

duan

niu

tui

da

jin


ta

men

de

nu

qi

bao

lie

ke

zhou


ta

men

de

fen

hen

can

ren

ke

zu


wo

yao

shi

ta

men
7 忿 使

fen

ju

zai

ya

ge

jia

li


san

zhu

zai

yi

se

lie

di

zhong


you

da

a


ni

di

xiong

men

bi

zan

mei

ni


ni

shou

bi

qia

zhu

chou

di

de

jing

xiang


ni
8

fu

qin

de

er

zi

men

bi

xiang

ni

xia

bai


you

da

shi

ge

xiao

shi

zi


wo

er

a


ni

zhua

le

shi

bian

shang

qu


ni

qu

xia

shen

qu
9 便


wo

ru

gong

shi


dun

ru

mu

shi


shui

gan

re

ni


gui

bi

bu

li

you

da


zhang

bi

bu

li

ta

liang

jiao

zhi

jian


zhi

deng

xi

luo


jiu

shi

ci
10

ping

an

zhe


lai

dao


wan

min

dou

bi

gui

shun


you

da

ba

xiao

lu

shuan

zai

pu

tao

shu

shang


ba

lu

ju

shuan

zai

mei

hao

de

pu

tao

shu

shang

11

ta

zai

pu

tao

jiu

zhong

xi

le

yi

fu


zai

pu

tao

zhi

zhong

xi

le

pao

gua


ta

de

yan

jing

bi

yin

jiu

hong

run


ta

de

ya

chi

bi

yin

nai

bai

liang

12 齿

xi

bu

lun

bi

zhu

zai

hai

kou


bi

cheng

wei

ting

chuan

de

hai

kou


ta

de

jing

jie

bi

yan

dao
13 西

xi

dun

西

yi

sa

jia

shi

ge

qiang

zhuang

de

lu


wo

zai

yang

quan

zhi

zhong

14

ta

yi

an

jing

wei

jia


yi

fei

di

wei

mei


bian

di

jian

bei

zhong


cheng

wei

fu

ku

de

pu
15 便

ren


dan

bi

pan

duan

ta

de

min


zuo

yi

se

lie

zhi

pai

zhi

yi

16

dan

bi

zuo

dao

shang

de

she


lu

zhong

de

hui


yao

shang

ma

ti


shi

qi

ma

de

zhui

luo

yu
17 使

hou


ye

he

hua

a


wo

xiang

lai

deng

hou

ni

de

jiu

en

18

jia

de

bi

bei

di

jun

zhui

bi


ta

que

yao

zhui

bi

ta

men

de

jiao

gen

19

ya

she

zhi

di

bi

chu

fei

mei

de

liang

shi


qie

chu

jun

wang

de

mei

wei

20

na

fu

ta

li

shi

bei

shi

fang

de

mu

lu


ta

chu

jia

mei

de

yan

yu

21 鹿

yue

se

shi

duo

jie

guo

zi

de

shu

zhi


shi

quan

pang

duo

jie

guo

de

zhi

zi


ta

de

zhi

tiao
22

tan

chu

qiang

wai


gong

jian

shou

jiang

ta

ku

hai


xiang

ta

she

jian


bi

po

ta

23

dan

ta

de

gong

reng

jiu

jian

ying


ta

de

shou

jian

zhuang

min

jie


zhe

shi

yin

yi

se

lie

de

mu
24

zhe


yi

se

lie

de

pan

shi


jiu

shi

ya

ge

de

da

neng

zhe


ni

fu

qin

de


shen


bi

bang

zhu

ni


na

quan

neng

zhe


bi

jiang

tian

shang

suo

you

de

fu
25  


di

li

suo

cang

de

fu


yi

ji

sheng

chan

ru

yang

de

fu


dou

ci

gei

ni


ni

fu

qin

suo

zhu

de

fu


sheng

guo

wo

zu

xian

suo

zhu

de

fu


ru

yong

shi

de

shan

ling

26

zhi

ji

de

bian

jie


zhe

xie

fu

bi

jiang

zai

yue

se

de

tou

shang


lin

lie

na

yu

di

xiong

jiong

bie

zhi

ren

de

ding

shang


bian

ya

min

shi

ge

si

lue

de

lang


zao

chen

yao

chi

ta

suo

zhua

de


wan

shang

yao

fen

ta

suo
27 便

duo

de


zhe

yi

qie

shi

yi

se

lie

de

shi

er

zhi

pai


zhe

ye

shi

ta

men

de

fu

qin

dui

ta

men

suo
28

shuo

de

hua


wei

ta

men

suo

zhu

de

fu


dou

shi

an

zhe

ge

ren

de

fu

fen


wei

ta

men

zhu

fu


ta

you

zhu

fu

ta

men

shuo


wo

jiang

yao

gui

dao

wo

lie

zu


yuan

wen

zuo

ben

min


na

li
29


ni

men

yao

jiang

wo

zang

zai

he

ren

yi

fu

lun

tian

jian

de

dong

li


yu

wo

zu

wo

fu

zai

yi

chu


jiu

shi

zai

jia

nan

di

man

li

qian


mai

bi

la

tian

jian

de

dong


na

dong

he

tian


shi

ya
30

bo

la

han

xiang

he

ren

yi

fu

lun

mai

lai

wei

ye


zuo

fen

di

de


ta

men

zai

na

li

zang

le

ya

bo

la

han

he

ta

qi

sa

la


you

zai

na

li

zang

le

yi

sa
31


he

ta

de

qi

li

bai

jia


wo

ye

zai

na

li

zang

le

li

ya


na

kuai

tian

he

tian

jian

de

dong


yuan

shi

xiang

he

ren

mai

de

32

ya

ge

zhu

fu

zhong

zi

yi

bi


jiu

ba

jiao

shou

zai

chuang

shang


qi

jue

er

si


gui

dao

lie
33

zu


yuan

wen

zuo

ben

min


na

li

qu

le