1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  5  章


ya

dang

de

hou

dai


ji

zai

xia

mian


dang


shen

zao

ren

de

ri

zi


shi

zhao

zhe

zi

ji
1  

de

yang

shi

zao

de


bing

qie

zao

nan

zao

nv


zai

ta

men

bei

zao

de

ri

zishen

ci

fu

gei

ta

men


cheng
2  

ta

men

wei

ren


ya

dang

huo

dao

yi

bai

san

shi

sui


sheng

le

yi

ge

er

zi


xing

xiang

yang

shi

he

zi

ji

xiang
3

si


jiu

gei

ta

qi

ming

jiao

sai

te


ya

dang

sheng

sai

te

zhi

hou


you

zai

shi

ba

bai

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

4

ya

dang

gong

huo

le

jiu

bai

san

shi

sui

jiu

si

le

5

sai

te

huo

dao

yi

bai

ling

wu

sui


sheng

le

yi

nuo

shi

6

sai

te

sheng

yi

nuo

shi

zhi

hou


you

huo

le

ba

bai

ling

qi

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

7

sai

te

gong

huo

le

jiu

bai

yi

shi

er

sui

jiu

si

le

8

yi

nuo

shi

huo

dao

jiu

shi

sui


sheng

le

gai

nan

9

yi

nuo

shi

sheng

gai

nan

zhi

hou


you

huo

le

ba

bai

yi

shi

wu

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv
10


yi

nuo

shi

gong

huo

le

jiu

bai

ling

wu

sui

jiu

si

le

11

gai

nan

huo

dao

qi

shi

sui


sheng

le

ma

lei

lie

12

gai

nan

sheng

ma

lei

lie

zhi

hou


you

huo

le

ba

bai

si

shi

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

13

gai

nan

gong

huo

le

jiu

bai

yi

shi

sui

jiu

si

le

14

ma

lei

lie

huo

dao

liu

shi

wu

sui


sheng

le

ya

lie

15

ma

lei

lie

sheng

ya

lie

zhi

hou


you

huo

le

ba

bai

san

shi

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

16

ma

lei

lie

gong

huo

le

ba

bai

jiu

shi

wu

sui

jiu

si

le

17

ya

lie

huo

dao

yi

bai

liu

shi

er

sui


sheng

le

yi

nuo

18

ya

lie

sheng

yi

nuo

zhi

hou


you

huo

le

ba

bai

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

19

ya

lie

gong

huo

le

jiu

bai

liu

shi

er

sui

jiu

si

le

20

yi

nuo

huo

dao

liu

shi

wu

sui


sheng

le

ma

tu

sa

la

21

yi

nuo

sheng

ma

tu

sa

la

zhi

hou


yu


shen

tong

xing

san

bai

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv
22  


yi

nuo

gong

huo

le

san

bai

liu

shi

wu

sui

23

yi

nuo

yu


shen

tong

xingshen

jiang

ta

qu

qu


ta

jiu

bu

zai

shi

le

24    

ma

tu

sa

la

huo

dao

yi

bai

ba

shi

qi

sui


sheng

le

la

mai

25

ma

tu

sa

la

sheng

la

mai

zhi

hou


you

huo

le

qi

bai

ba

shi

er

nian


bing

qie

sheng

er

yang
26

nv


ma

tu

sa

la

gong

huo

le

jiu

bai

liu

shi

jiu

sui

jiu

si

le

27

la

mai

huo

dao

yi

bai

ba

shi

er

sui


sheng

le

yi

ge

er

zi

28

gei

ta

qi

ming

jiao

nuo

ya


shuo


zhe

ge

er

zi

bi

wei

wo

men

de

cao

zuo


he

shou

zhong
29

de

lao

ku


an

wei

wo

men


zhe

cao

zuo

lao

ku

shi

yin

wei

ye

he

hua

zhou

zu

di


la

mai

sheng

nuo

ya

zhi

hou


you

huo

le

wu

bai

jiu

shi

wu

nian


bing

qie

sheng

er

yang

nv

30

la

mai

gong

huo

le

qi

bai

qi

shi

qi

sui

jiu

si

le

31

nuo

ya

wu

bai

sui

sheng

le

shan


han


ya

fu

32