1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  41  章


guo

le

liang

nian

fa

lao

zuo

meng


meng

jian

zi

ji

zhan

zai

he

bian

1

you

qi

zhi

mu

niu

cong

he

li

shang

lai


you

mei

hao


you

fei

zhuang

zai

lu

di

zhong

chi

cao

2

sui

hou

you

you

qi

zhi

mu

niu

cong

he

li

shang

lai


you

chou

lou


you

gan

shou


yu

na

qi
3

zhi

mu

niu

yi

tong

zhan

zai

he

bian


zhe

you

chou

lou


you

gan

shou

de

qi

zhi

mu

niu


chi

jin

le

na

you

mei

hao


you

fei

zhuang
4

de

qi

zhi

mu

niu


fa

lao

jiu

xing

le


ta

you

shui

zhao


di

er

hui

zuo

meng


meng

jian

yi

ke

mai

zi

chang

le

qi

ge

sui

zi


you
5

fei

da


you

jia

mei


sui

hou

you

chang

le

qi

ge

sui

zi


you

xi

ruo


you

bei

dong

feng

chui

jiao

le

6

zhe

xi

ruo

de

sui

zi


tun

le

na

qi

ge

you

fei

da

you

bao

man

de

sui

zi


fa

lao

xing
7

le


bu

liao

shi

ge

meng


dao

le

zao

chen


fa

lao

xin

li

bu

an


jiu

chai

ren

shao

le

ai

ji

suo

you

de

shu

shi

he
8

bo

shi

lai


fa

lao

jiu

ba

suo

zuo

de

meng

gao

su

ta

men


que

mei

you

ren

neng

gei

fa

lao

yuan

jie


na

shi

jiu

zheng

dui

fa

lao

shuo


wo

jin

ri

xiang

qi

wo

de

zui

lai

9

cong

qian

fa

lao

nao

nu

chen

pu


ba

wo

he

shan

zhang

xia

zai

hu

wei

zhang

fu

bu

de

jian

li

10

wo

men

er

ren

tong

ye

ge

zuo

yi

meng


ge

meng

dou

you

jiang

jie

11

zai

na

li

tong

zhe

wo

men

you

yi

ge

xi

bo

lai

de

shao

nian

ren


shi

hu

wei

zhang

de

pu

ren
12


wo

men

gao

su

ta


ta

jiu

ba

wo

men

de

meng

yuan

jie


shi

an

zhe

ge

ren

de

meng

yuan

jie

de


hou

lai

zheng

ru

ta

gei

wo

men

yuan

jie

de

cheng

jiu

le


wo

guan

fu

yuan

zhi


shan

chang

bei

gua
13

qi

lai

le


fa

lao

sui

ji

chai

ren

qu

shao

yue

se


ta

men

bian

ji

mang

dai

ta

chu

jian


ta

jiu

ti

tou
14 便


gua

lian


huan

yi

shang


jin

dao

fa

lao

mian

qian


fa

lao

dui

yue

se

shuo


wo

zuo

le

yi

meng

mei

you

ren

neng

jie


wo

ting

jian

ren

shuo


ni
15

ting

le

meng

jiu

neng

jie


yue

se

hui

da

fa

lao

shuo


zhe

bu

zai

hu

woshen

bi

jiang

ping

an

de

hua

hui

da

fa
16  

lao


fa

lao

dui

yue

se

shuo


wo

meng

jian

wo

zhan

zai

he

bian

17

you

qi

zhi

mu

niu

cong

he

li

shang

lai


you

fei

zhuang


you

mei

hao


zai

lu

di

zhong

chi

cao
18


sui

hou

you

you

qi

zhi

mu

niu

shang

lai


you

ruan

ruo


you

chou

lou


you

gan

shou


zai

ai
19

ji

bian

di


wo

mei

you

jian

guo

zhe

yang

bu

hao

de


zhe

you

gan

shou


you

chou

lou

de

mu

niu


chi

jin

le

na

yi

xian

de

qi

zhi

fei

mu

niu

20

chi

le

yi

hou


que

kan

bu

chu

shi

chi

le


na

chou

lou

de

yang

zi

reng

jiu

he

xian

qian

yi
21

yang


wo

jiu

xing

le


wo

you

meng

jian

yi

ke

mai

zi


chang

le

qi

ge

sui

zi


you

bao

man


you

jia

mei

22

sui

hou

you

chang

le

qi

ge

sui

zi


ku

gao

xi

ruo


bei

dong

feng

chui

jiao

le

23

zhe

xie

xi

ruo

de

sui

zi


tun

le

na

qi

ge

jia

mei

de

sui

zi


wo

jiang

zhe

meng

gao

su
24

le

shu

shi


que

mei

you

ren

neng

gei

wo

jie

shuo


yue

se

dui

fa

lao

shuo


fa

lao

de

meng

nai

shi

yi

geshen

yi

jiang

suo

yao

zuo

de

shi
25  

zhi

shi

fa

lao

le


qi

zhi

hao

mu

niu

shi

qi

nian


qi

ge

hao

sui

zi

ye

shi

qi

nian


zhe

meng

nai

shi

yi

ge
26


na

sui

hou

shang

lai

de

qi

zhi

you

gan

shou


you

chou

lou

de

mu

niu

shi

qi

nian


na

qi

ge
27

xu

kong

bei

dong

feng

chui

jiao

de

sui

zi

ye

shi

qi

nian


dou

shi

qi

ge

huang

nian


zhe

jiu

shi

wo

dui

fa

lao

suo

shuoshen

yi

jiang

suo

yao

zuo

de

shi

xian

ming

gei

fa

lao

le
28  


ai

ji

bian

di

bi

lai

qi

ge

da

li

nian

29

sui

hou

you

yao

lai

qi

ge

huang

nian


shen

zhi

ai

ji

di

dou

wang

le

xian

qian

de

li

shou


quan
30

di

bi

bei

ji

huang

suo

mie


yin

na

yi

hou

de

ji

huang

shen

da


bian

bu

jue

de

xian

qian

de

li

shou

le

31 便

zhi

yu

fa

lao

liang

hui

zuo

meng


shi

yin


shen

ming

ding

zhe

shi


er

qie

bi

su

su

cheng

jiu
32  


suo

yi

fa

lao

dang

jian

xuan

yi

ge

you

cong

ming

you

zhi

hui

de

ren


pai

ta

zhi

li

ai

ji

di
33


fa

lao

dang

zhe

yang

xing


you

pai

guan

yuan

guan

li

zhe

di


dang

qi

ge

li

nian

de

shi

hou

34

zheng

shou

ai

ji

di

de

wu

fen

zhi

yi


jiao

ta

men

ba

jiang

lai

li

nian

yi

qie

de

liang

shi

ju

lian

qi

lai


ji

xu

wu

gu


shou

cun
35

zai

ge

cheng

li

zuo

shi

wu


gui

yu

fa

lao

de

shou

xia


suo

ji

xu

de

liang

shi


ke

yi

fang

bei

ai

ji

di

jiang

lai

de

qi

ge

huang

nian


mian

de

zhe
36

di

bei

ji

huang

suo

mie


fa

lao

he

ta

yi

qie

chen

pu


dou

yi

zhe

shi

wei

miao

37

fa

lao

dui

chen

pu

shuo


xiang

zhe

yang

de

ren


you


shen

de

ling

zai

ta

li

tou


wo

men
38  

qi

neng

zhao

de

zhao

ne


fa

lao

dui

yue

se

shuoshen

ji

jiang

zhe

shi

dou

zhi

shi

ni


ke

jian

mei

you

ren

xiang

ni
39  

zhe

yang

you

cong

ming

you

zhi

hui


ni

ke

yi

zhang

guan

wo

de

jia


wo

de

min

dou

bi

ting

cong

ni

de

hua


wei

du

zai

bao

zuo
40

shang

wo

bi

ni

da


fa

lao

you

dui

yue

se

shuo


wo

pai

ni

zhi

li

ai

ji

quan

di

41

fa

lao

jiu

zhai

xia

shou

shang

da

yin

de

jie

zhi


dai

zai

yue

se

de

shou

shang


gei

ta

chuan

shang
42 穿

xi

ma

yi


ba

jin

lian

dai

zai

ta

de

jing

xiang

shang


you

jiao

yue

se

zuo

ta

de

fu

che


he

dao

de

zai

qian

hu

jiao

shuo


gui

xia


zhe

yang

43

fa

lao

pai

ta

zhi

li

ai

ji

quan

di


fa

lao

dui

yue

se

shuo


wo

shi

fa

lao


zai

ai

ji

quan

di


ruo

mei

you

ni

de

ming

ling
44


bu

xu

ren

shan

zi

ban

shiyuan

wen

zuo

dong

shou

dong

jiao


fa

lao

ci

ming

gei

yue

se


jiao

sa

fa

na

te

ba

nei

ya


you

jiang

an

cheng

de

ji

si

bo
45

ti

fei

la

de

nv

er

ya

xi

na


gei

ta

wei

qi


yue

se

jiu

chu

qu

xun

xing

ai

ji

di
西


yue

se

jian

ai

ji

wang

fa

lao

de

shi

hou


nian

san

shi

sui


ta

cong

fa

lao

mian

qian

chu

qu
46

bian

xing

ai

ji

quan

di


qi

ge

li

nian

zhi

nei


di

de

chu

chan

ji

li

ji

shengyuan

wen

zuo

yi

ba

yi

ba

de
47


yue

se

ju

lian

ai

ji

di

qi

ge

feng

nian

yi

qie

de

yao

shi


ba

liang

shi

ji

cun

zai

ge

cheng
48 耀

li


ge

cheng

zhou

wei

tian

di

de

liang

shi


dou

ji

cun

zai

ben

cheng

li


yue

se

ji

xu

wu

gu

shen

duo


ru

tong

hai

bian

de

sha


wu

fa

ji

suan


yin

wei

gu

bu
49

ke

sheng

shu


huang

nian

wei

dao

yi

qian


an

cheng

de

ji

si

bo

ti

fei

la

de

nv

er

ya

xi

na

gei

yue

se
50 西

sheng

le

liang

ge

er

zi


yue

se

gei

chang

zi

qi

ming

jiao

ma

na

xijiu

shi

shi

zhi

wang

le

de

yi

si


yin

wei
51 西 使

ta

shuoshen

shi

wo

wang

le

yi

qie

de

kun

ku


he

wo

fu

de

quan

jia

  使

ta

gei

ci

zi

qi

ming

jiao

yi

fa

lianjiu

shi

shi

zhi

chang

sheng

de

yi

si


yin

wei

ta
52 使

shuoshen

shi

wo

zai

shou

ku

de

di

fang

chang

sheng

  使

ai

ji

di

de

qi

ge

li

nian

yi

wan

53

qi

ge

huang

nian

jiu

lai

le


zheng

ru

yue

se

suo

shuo

de


ge

di

dou

you

ji

huang


wei

du
54

ai

ji

quan

di

you

liang

shi


ji

zhi

ai

ji

quan

di

you

le

ji

huang


zhong

min

xiang

fa

lao

ai

qiu

liang

shi


fa

lao

dui

ta
55

men

shuo


ni

men

wang

yue

se

na

li

qu


fan

ta

suo

shuo

de

ni

men

dou

yao

zuo


dang

shi

ji

huang

bian

man

tian

xia


yue

se

kai

le

ge

chu

de

cang


tiao

liang

gei

ai

ji

ren

56

zai

ai

ji

di

ji

huang

shen

da


ge

di

de

ren

dou

wang

ai

ji

qu


dao

yue

se

na

li

di

liang


yin

wei

tian

xia

de

ji

huang
57

shen

da