1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  4  章


you

yi

ri


na

ren

he

ta

qi

zi

xia

wa

tong

fang


xia

wa

jiu

huai

yun


sheng

le

gai

yin
1 怀jiu

shi

de

de

yi

si


bian

shuo


ye

he

hua

shi

wo

de

le

yi

ge

nan

zi

便 使

you

sheng

le

gai

yin

de

xiong

di

ya

bo


ya

bo

shi

mu

yang

de


gai

yin

shi

zhong

di

de

2

you

yi

ri


gai

yin

na

di

li

de

chu

chan

wei

gong

wu

xian

gei

ye

he

hua

3

ya

bo

ye

jiang

ta

yang

qun

zhong

tou

sheng

de


he

yang

de

zhi

you

xian

shang


ye

he

hua

kan

zhong
4

le

ya

bo

he

ta

de

gong

wu


zhi

shi

kan

bu

zhong

gai

yin

he

ta

de

gong

wu


gai

yin

jiu

da

da

de

fa

nu


bian

le

lian
5

se


ye

he

hua

dui

gai

yin

shuo


ni

wei

shen

me

fa

nu

ne


ni

wei

shen

me

bian

le

lian

se

ne
6


ni

ruo

xing

de

hao


qi

bu

meng

yue

na


ni

ruo

xing

de

bu

hao


zui

jiu

fu

zai

men

qian
7


ta

bi

lian

mu

ni


ni

que

yao

zhi

fu

ta


gai

yin

yu

ta

xiong

di

ya

bo

shuo

hua


er

ren

zheng

zai

tian

jian


gai

yin

qi

lai

da

ta

xiong
8

di

ya

bo


ba

ta

sha

le


ye

he

hua

dui

gai

yin

shuo


ni

xiong

di

ya

bo

zai

na

li


ta

shuo


wo

bu

zhi

dao

9

wo

qi

shi

kan

shou

wo

xiong

di

de

ma


ye

he

hua

shuo


ni

zuo

le

shen

me

shi

ne


ni

xiong

di

de

xue


you

sheng

yin

cong

di

li
10

xiang

wo

ai

gao


di

kai

le

kou


cong

ni

shou

li

jie

shou

ni

xiong

di

de

xue


xian

zai

ni

bi

cong

zhe

di

shou
11

zhou

zu


ni

zhong

di


di

bu

zai

gei

ni

xiao

li


ni

bi

liu

li

piao

dang

zai

di

shang

12

gai

yin

dui

ye

he

hua

shuo


wo

de

xing

fa

tai

zhong


guo

yu

wo

suo

neng

dang

de

13

ni

ru

jin

gan

zhu

wo

li

kai

zhe

di


yi

zhi

bu

jian

ni

mian


wo

bi

liu

li

piao

dang

zai
14

di

shang


fan

yu

jian

wo

de

bi

sha

wo


ye

he

hua

dui

ta

shuo


fan

sha

gai

yin

de

bi

zao

bao

qi

bei


ye

he

hua

jiu

gei

gai

yin
15

li

yi

ge

ji

hao


mian

de

ren

yu

jian

ta

jiu

sha

ta


yu

shi

gai

yin

li

kai

ye

he

hua

de

mian


qu

zhu

zai

yi

dian

dong

bian

nuo

de

zhi

di

16

gai

yin

yu

qi

zi

tong

fang


ta

qi

zi

jiu

huai

yun


sheng

le

yi

nuo


gai

yin

jian

zao

le
17 怀

yi

zuo

cheng


jiu

an

zhe

ta

er

zi

de

ming

jiang

na

cheng

jiao

zuo

yi

nuo


yi

nuo

sheng

yi

na


yi

na

sheng

mi

hu

ya

li


mi

hu

ya

li

sheng

ma

tu

sa

li


ma
18

tu

sa

li

sheng

la

mai


la

mai

qu

le

liang

ge

qi


yi

ge

ming

jiao

ya

da


yi

ge

ming

jiao

xi

la

19

ya

da

sheng

ya

ba


ya

ba

jiu

shi

zhu

zhang

peng

mu

yang

sheng

chu

zhi

ren

de

zu

shi

20

ya

ba

de

xiong

di

ming

jiao

you

ba


ta

shi

yi

qie

tan

qin

chui

xiao

zhi

ren

de

zu

shi

21

xi

la

you

sheng

le

tu

ba

gai

yin


ta

shi

da

zao

ge

yang

tong

tie

li

qi

dehuo

zuo
22

shi

tong

jiang

tie

jiang

de

zu

shi


tu

ba

gai

yin

de

mei

zi

shi

na

ma


la

mai

dui

ta

liang

ge

qi

zi

shuo


ya

da


xi

la


ting

wo

de

sheng

yin


la

mai

de
23

qi

zi

xi

ting

wo

de

hua

yu


zhuang

nian

ren

shang

wo


wo

ba

ta

sha

le


shao

nian

ren

sun

wo


wo

ba

ta

hai

lehuo

zuo

wo

sha

zhuang

shi

que

shang

zi

ji

wo

hai

you

tong

que

sun

ben

shen


ruo

sha

gai

yin


zao

bao

qi

bei


sha

la

mai


bi

zao

bao

qi

shi

qi

bei

24

ya

dang

you

yu

qi

zi

tong

fang


ta

jiu

sheng

le

yi

ge

er

zi


qi

ming

jiao

sai

te


yi
25

si

shuoshen

ling

gei

wo

li

le

yi

ge

er

zi

dai

ti

ya

bo


yin

wei

gai

yin

sha

le
 

ta


sai

te

ye

sheng

le

yi

ge

er

zi


qi

ming

jiao

yi

nuo

shi


na

shi

hou

ren

cai

qiu

gao

ye
26

he

hua

de

ming