1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  14  章


dang

an

la

fei

zuo

shi

na

wang


ya

lue

zuo

yi

la

sa

wang


ji

da

lao

ma

zuo

yi

lan

wang
1


ti

da

zuo

ge

yin

wang

de

shi

hou


ta

men

dou

gong

da

suo

duo

ma

wang

bi

la


e

mo

la

wang

bi

sha


ya

ma

wang

shi

na

2

xi

bian

wang

shan

yi

bie


he

bi

la

wang


bi

la

jiu

shi

suo

er


zhe

wu

wang

dou

zai

xi

ding

gu

hui

he


xi

ding

gu

jiu

shi

yan

hai

3 西 西

ta

men

yi

jing

shi

feng

ji

da

lao

ma

shi

er

nian


dao

shi

san

nian

jiu

bei

pan

le

4

shi

si

nian

ji

da

lao

ma

he

tong

meng

de

wang


dou

lai

zai

ya

te

lu

jia

ning


sha

bai

le
5

li

fa

yin

ren


zai

ha

mai

sha

bai

le

su

xi

ren


zai

sha

wei

ji

lie

ting

sha

bai

le

yi
西

mi

ren


zai

he

li

ren

de

xi

er

shan

sha

bai

le

he

li

ren


yi

zhi

sha

dao

kao

jin

kuang

ye

de

yi
6 西

lei

ba

lan


ta

men

hui

dao

an

mi

ba


jiu

shi

jia

di

si


sha

bai

le

ya

ma

li

quan

di

de

ren

7

yi

ji

zhu

zai

ha

xi

xun

ta

ma

de

ya

mo

li

ren


yu

shi

suo

duo

ma

wang


e

mo

la

wang


ya

ma

wang


xi

bian

wang


he

bi

la

wang

8


bi

la

jiu

shi

suo

er


dou

chu

lai


zai

xi

ding

gu

bai

zhen


yu

ta

men

jiao

zhan

西

jiu

shi

yu

yi

lan

wang

ji

da

lao

ma


ge

yin

wang

ti

da


shi

na

wang

an

la

fei


yi
9

la

sa

wang

ya

lue

jiao

zhan


nai

shi

si

wang

yu

wu

wang

jiao

zhan


xi

ding

gu

you

xu

duo

shi

qi

keng


suo

duo

ma

wang


he

e

mo

la

wang

tao

pao


you

diao
10 西

zai

keng

li

de


qi

yu

de

ren

dou

wang

shan

shang

tao

pao


si

wang

jiu

ba

suo

duo

ma

he

e

mo

la

suo

you

de

cai

wu


bing

yi

qie

de

liang

shi


dou
11

lu

lue

qu

le


you

ba

ya

bo

lan

de

zhi

er

luo

de


he

luo

de

de

cai

wu

lu

lue

qu

le


dang

shi

12

luo

de

zheng

zhu

zai

suo

duo

ma


you

yi

ge

tao

chu

lai

de

ren


gao

su

xi

bo

lai

ren

ya

bo

lan


ya

bo

lan

zheng

zhu

zai
13

ya

mo

li

ren

man

li

de

xiang

shu

na

li


man

li

he

yi

shi

ge


bing

ya

nai

dou

shi

di

xiong


ceng

yu

ya

bo

lan

lian

meng


ya

bo

lan

ting

jian

ta

zhi

er


yuan

wen

zuo

di

xiong


bei

lu

qu


jiu

shuai

ling

ta

jia

li
14

sheng

yang

de

jing

lian

zhuang

ding

san

bai

yi

shi

ba

ren


zhi

zhui

dao

dan


bian

zai

ye

jian


zi

ji

tong

pu

ren

fen

dui

sha

bai

di

ren


you

zhui

dao

da

ma

se

zuo

bian
15 便

de

he

ba


jiang

bei

lu

lue

de

yi

qie

cai

wu

duo

hui

lai


lian

ta

zhi

er

luo

de

he

ta

de

cai

wu

16

yi

ji

fu

nv

ren

min


ye

dou

duo

hui

lai


ya

bo

lan

sha

bai

ji

da

lao

ma


he

yu

ta

tong

meng

de

wang

hui

lai

de

shi

hou


suo

duo
17

ma

wang

chu

lai


zai

sha

wei

gu

ying

jie

ta


sha

wei

gu

jiu

shi

wang

gu


you

you

sa

leng

wang

mai

ji

xi

de


dai

zhe

bing

he

jiu


chu

lai

ying

jie


ta

shi

zhi

gao
18


shen

de

ji

si

 

ta

wei

ya

bo

lan

zhu

fu


shuo


yuan

tian

di

de

zhu


zhi

gao

de


shen


ci

fu

yu
19  

ya

bo

lan


zhi

gao

de


shen

ba

di

ren

jiao

zai

ni

shou

li


shi

ying

dang

cheng

song

de


ya

bo

lan

jiu
20  

ba

suo

de

de


na

chu

shi

fen

zhi

yi

lai


gei

mai

ji

xi

de


suo

duo

ma

wang

dui

ya

bo

lan

shuo


ni

ba

ren

kou

gei

wo


cai

wu

ni

zi

ji

na

qu

ba
21


ya

bo

lan

dui

suo

duo

ma

wang

shuo


wo

yi

jing

xiang

tian

di

de

zhu


zhi

gao

de


shen

ye
22  

he

hua

qi

shi


fan

shi

ni

de

dong

xi


jiu

shi

yi

gen

xian


yi

gen

xie

dai


wo

dou

bu

na


mian

de
23 西 线

ni

shuo


wo

shi

ya

bo

lan

fu

zu

使

zhi

you

pu

ren

suo

chi

de


bing

yu

wo

tong

xing

de

ya

nai


yi

shi

ge


man

li


suo
24

ying

de

de

fen


ke

yi

ren

ping

ta

men

na

qu