1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  10  章


nuo

ya

de

er

zi

shan


han


ya

fu

de

hou

dai


ji

zai

xia

mian


hong

shui

yi

hou

1

ta

men

dou

sheng

le

er

zi


ya

fu

de

er

zi

shi

ge

mie


ma

ge


ma

dai


ya

wan


tu

ba


mi

she


ti
2

la


ge

mie

de

er

zi

shi

ya

shi

ji

na


li

fa


tuo

jia

ma

3

ya

wan

de

er

zi

shi

yi

li

sha


ta

shi


ji

ti


duo

dan

4

zhe

xie

ren

de

hou

yi


jiang

ge

guo

de

di

tu


hai

dao


fen

kai

ju

zhu


ge

sui

ge
5

de

fang

yan

zong

zu

li

guo


han

de

er

zi

shi

gu

shi


mai

xi


fu


jia

nan

6 西

gu

shi

de

er

zi

shi

xi

ba


ha

fei

la


sa

fu

ta


la

ma


sa

fu

ti

jia

7 西

la

ma

de

er

zi

shi

shi

ba


di

dan


gu

shi

you

sheng

ning

lu


ta

wei

shi

shang

ying

xiong

zhi

shou

8

ta

zai

ye

he

hua

mian

qian

shi

ge

ying

yong

de

lie

hu


suo

yi

su

yu

shuo


xiang

ning

lu

zai
9

ye

he

hua

mian

qian

shi

ge

ying

yong

de

lie

hu


ta

guo

de

qi

tou

shi

ba

bie


yi

li


ya

jia


jia

ni


dou

zai

shi

na

di

10

ta

cong

na

di

chu

lai

wang

ya

shu

qu


jian

zao

ni

ni

wei


li

he

bo


jia

la

11

he

ni

ni

wei


jia

la

zhong

jian

de

li

xian


zhe

jiu

shi

na

da

cheng

12

mai

xi

sheng

lu

di

ren


ya

na

mi

ren


li

ha

bi

ren


na

fu

tu

xi

ren

13 西

pa

si

lu

xi

ren


jia

si

lu

xi

ren


jia

fei

tuo

ren


cong

jia

fei

tuo

chu

lai

de

you
14

fei

li

shi

ren


jia

nan

sheng

chang

zi

xi

dun


you

sheng

he

15 西

he

ye

bu

si

ren


ya

mo

li

ren


ge

jia

sa

ren

16

xi

wei

ren


ya

ji

ren


xi

ni

ren

17 西

ya

wa

di

ren


xi

ma

li

ren


ha

ma

ren


hou

lai

jia

nan

de

zhu

zu

fen

san

le

18

jia

nan

de

jing

jie

shi

cong

xi

dun

xiang

ji

la

er

de

lu

shang


zhi

dao

jia

sa


you

xiang

suo
19 西

duo

ma


e

mo

la


ya

ma


xi

bian

de

lu

shang


zhi

dao

la

sha


zhe

jiu

shi

han

de

hou

yi


ge

sui

ta

men

de

zong

zu


fang

yan


suo

zhu

de

di

tu

20

bang

guo


ya

fu

de

ge

ge

shan


shi

xi

bo

zi

sun

zhi

zu


ta

ye

sheng

le

er

zi

21

shan

de

er

zi

shi

yi

lan


ya

shu


ya

fa

sa


lu

de


ya

lan

22

ya

lan

de

er

zi

shi

wu

si


hu

lei


ji

tie


ma

shi

23

ya

fa

sa

sheng

sha

la


sha

la

sheng

xi

bo

24

xi

bo

sheng

le

liang

ge

er

zi


yi

ge

ming

jiao

fa

leifa

lei

jiu

shi

fen

de

yi

si
25yin

wei

na

shi

ren

jiu

fen

di

ju

zhu


fa

lei

de

xiong

di

ming

jiao

yue

tan


yue

tan

sheng

ya

mo

da


sha

lie


ha

sa

ma

fei


ye

la

26

ha

duo

lan


wu

sa


de

la

27

e

ba

lu


ya

bi

ma

li


shi

ba

28

a

fei


ha

fei

la


yue

ba


zhe

dou

shi

yue

tan

de

er

zi

29

ta

men

suo

zhu

de

di

fang


shi

cong

mi

sha


zhi

dao

xi

fa

dong

bian

de

shan

30 西

zhe

jiu

shi

shan

de

zi

sun


ge

sui

ta

men

de

zong

zu


fang

yan


suo

zhu

de

di

tu

31

bang

guo


zhe

xie

dou

shi

nuo

ya

san

ge

er

zi

de

zong

zu


ge

sui

ta

men

de

zhi

pai

li

guo


hong
32

shui

yi

hou


ta

men

zai

di

shang

fen

wei

bang

guo