1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  21  章


ye

he

hua

an

zhe

xian

qian

de

hua


juan

gu

sa

la


bian

zhao

ta

suo

shuo

de

gei

sa

la

cheng
1 便

jiu


dang

ya

bo

la

han

nian

lao

de

shi

hou


sa

la

huai

le

yun


dao


shen

suo

shuo

de

ri

qi
2 怀  


jiu

gei

ya

bo

la

han

sheng

le

yi

ge

er

zi


ya

bo

la

han

gei

sa

la

suo

sheng

de

er

zi

qi

ming

jiao

yi

sa

3

yi

sa

sheng

xia

lai

di

ba

ri


ya

bo

la

han

zhao

zhe


shen

suo

fen

fu

de


gei

yi

sa
4  

xing

le

ge

li


ta

er

zi

yi

sa

sheng

de

shi

hou


ya

bo

la

han

nian

yi

bai

sui

5

sa

la

shuoshen

shi

wo

xi

xiao


fan

ting

jian

de

bi

yu

wo

yi

tong

xi

xiao

6   使

you

shuo


shui

neng

yu

xian

dui

ya

bo

la

han

shuo


sa

la

yao

ru

yang

ying

hai

ne


yin

wei
7

zai

ta

nian

lao

de

shi

hou


wo

gei

ta

sheng

le

yi

ge

er

zi


hai

zi

jian

chang


jiu

duan

le

nai


yi

sa

duan

nai

de

ri

zi


ya

bo

la

han

she

bai

feng
8

sheng

de

yan

xi


dang

shi


sa

la

kan

jian

ai

ji

ren

xia

jia

gei

ya

bo

la

han

suo

sheng

de

er

zi

xi

xiao

9

jiu

dui

ya

bo

la

han

shuo


ni

ba

zhe

shi

nv


he

ta

er

zi

gan

chu

qu


yin

wei

zhe
10 使

shi

nv

de

er

zi


bu

ke

yu

wo

de

er

zi

yi

sa


yi

tong

cheng

shou

chan

ye

使

ya

bo

la

han

yin

ta

er

zi

de

yuan

gu

hen

you

chou

11


shen

dui

ya

bo

la

han

shuo


ni

bu

bi

wei

zhe

tong

zi

he

ni

de

shi

nv

you

chou


fan
12   使

sa

la

dui

ni

shuo

de

hua


ni

dou

gai

ting

cong


yin

wei

cong

yi

sa

sheng

de


cai

yao

cheng

wei

ni

de

hou

yi


zhi

yu

shi

nv

de

er

zi


wo

ye

bi

shi

ta

de

hou

yi

cheng

li

yi

guo


yin

wei

ta

shi
13 使 使

ni

suo

sheng

de


ya

bo

la

han

qing

zao

qi

lai


na

bing

he

yi

pi

dai

shui


gei

le

xia

jia


da

zai

ta
14

de

jian

shang


you

ba

hai

zi

jiao

gei

ta


da

fa

ta

zou


xia

jia

jiu

zou

le


zai

bie

shi

ba

de

kuang

ye

zou

mi

le

lu


pi

dai

de

shui

yong

jin

le


xia

jia

jiu

ba

hai

zi

pie

zai

xiao

shu

di

xia

15

zi

ji

zou

kai

yue

you

yi

jian

zhi

yuan


xiang

dui

er

zuo


shuo


wo

bu

ren

jian

hai

zi

si
16


jiu

xiang

dui

er

zuo


fang

sheng

da

kushen

ting

jian

tong

zi

de

sheng

yinshen

de

shi

zhe

cong

tian

shang

hu

jiao

xia

jia

shuo


xia
17     使

jia


ni

wei

he

zhe

yang

ne


bu

yao

hai

pashen

yi

jing

ting

jian

tong

zi

de

sheng

yin
 

le


qi

lai


ba

tong

zi

bao

zai

huai

zhonghuai

yuan

wen

zuo

shou


wo

bi

shi

ta

de

hou

yi
18 怀 怀 使

cheng

wei

da

guoshen

shi

xia

jia

de

yan

jing

ming

liang


ta

jiu

kan

jian

yi

kou

shui

jing


bian

qu

jiang

pi

dai
19   使 便

cheng

man

le

shui


gei

tong

zi

heshen

bao

you

tong

zi


ta

jiu

jian

chang


zhu

zai

kuang

ye


cheng

le

gong

jian

shou

20  

ta

zhu

zai

ba

lan

de

kuang

ye


ta

mu

qin

cong

ai

ji

di

gei

ta

qu

le

yi

ge

qi

zi

21

dang

na

shi

hou


ya

bi

mi

lei

tong

ta

jun

zhang

fei

ge


dui

ya

bo

la

han

shuo


fan

ni
22

suo

xing

de

shi


dou

you


shen

de

bao

you

 

wo

yuan

ni

ru

jin

zai

zhe

li

zhi

zhe


shen

dui

wo

qi

shi


bu

yao

qi

fu

wo

yu

wo

de
23  

er

zi


bing

wo

de

zi

sun


wo

zen

yang

hou

dai

le

ni


ni

ye

yao

zhao

yang

hou

dai

wo


yu

ni

suo

ji

ju

zhe

di

de

min


ya

bo

la

han

shuo


wo

qing

yuan

qi

shi

24

cong

qian

ya

bi

mi

lei

de

pu

ren


ba

zhan

le

yi

kou

shui

jing


ya

bo

la

han

wei

zhe

shi
25

zhi

ze

ya

bi

mi

lei


ya

bi

mi

lei

shuo


shui

zuo

zhe

shi

wo

bu

zhi

dao


ni

ye

mei

you

gao

su

wo


jin

ri
26

wo

cai

ting

jian

le


ya

bo

la

han

ba

yang

he

niu

gei

le

ya

bi

mi

lei


er

ren

jiu

bi

ci

li

yue

27

ya

bo

la

han

ba

qi

zhi

mu

yang

gao

ling

fang

zai

yi

chu

28

ya

bi

mi

lei

wen

ya

bo

la

han

shuo


ni

ba

zhe

qi

zhi

mu

yang

gao

ling

fang

zai

yi

chu

29

shi

shen

me

yi

si

ne


ta

shuo


ni

yao

cong

wo

shou

li

shou

zhe

qi

zhi

mu

yang

gao


zuo

wo

wa

zhe

kou

jing

de

zheng
30

ju


suo

yi

ta

gei

na

di

fang

qi

ming

jiao

bie

shi

ba


yin

wei

ta

men

er

ren

zai

na

li

qi

le
31

shibie

shi

ba

jiu

shi

meng

shi

de

jing

de

yi

si


ta

men

zai

bie

shi

ba

li

le

yue


ya

bi

mi

lei

jiu

tong

ta

jun

zhang

fei

ge


qi

shen

hui
32

fei

li

shi

di

qu

le


ya

bo

la

han

zai

bie

shi

ba

zai

shang

yi

ke

chui

si

liu

shu


you

zai

na

li

qiu

gao

ye

he
33

hua

yong

sheng


shen

de

ming

 

ya

bo

la

han

zai

fei

li

shi

ren

de

di

ji

ju

le

duo

ri

34