1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  24  章


ya

bo

la

han

nian

ji

lao

mai


xiang

lai

zai

yi

qie

shi

shang


ye

he

hua

dou

ci

fu

gei

ta
1


ya

bo

la

han

dui

guan

li

ta

quan

ye

zui

lao

de

pu

ren

shuo


qing

ni

ba

shou

fang

zai

wo

da
2

tui

di

xia


wo

yao

jiao

ni

zhi

zhe

ye

he

hua

tian

di

de

zhu

qi

shi


bu

yao

wei

wo

er

zi

qu

zhe

jia
3

nan

di

zhong

de

nv

zi

wei

qi


ni

yao

wang

wo

ben

di

ben

zu

qu


wei

wo

de

er

zi

yi

sa

qu

yi

ge

qi

zi

4

pu

ren

dui

ta

shuo


tang

ruo

nv

zi

bu

ken

gen

wo

dao

zhe

di

fang

lai


wo

bi

xu

jiang

ni
5

de

er

zi

dai

hui

ni

yuan

chu

zhi

di

me


ya

bo

la

han

dui

ta

shuo


ni

yao

jin

shen


bu

yao

dai

wo

de

er

zi

hui

na

li

qu

6

ye

he

hua

tian

shang

de

zhu


ceng

dai

ling

wo

li

kai

fu

jia

he

ben

zu

de

di


dui

wo

shuo
7

hua

xiang

wo

qi

shi


shuo


wo

yao

jiang

zhe

di

ci

gei

ni

de

hou

yi


ta

bi

chai

qian

shi
使

zhe

zai

ni

mian

qian


ni

jiu

ke

yi

cong

na

li

wei

wo

er

zi

qu

yi

ge

qi

zi


tang

ruo

nv

zi

bu

ken

gen

ni

lai


wo

shi

ni

qi

de

shi

jiu

yu

ni

wu

gan

le


zhi

shi
8 使

bu

ke

dai

wo

de

er

zi

hui

na

li

qu


pu

ren

jiu

ba

shou

fang

zai

ta

zhu

ren

ya

bo

la

han

de

da

tui

di

xia


wei

zhe

shi

xiang

ta
9

qi

shi


na

pu

ren

cong

ta

zhu

ren

de

luo

tuo

li

qu

le

shi

pi

luo

tuo


bing

dai

xie

ta

zhu

ren

ge
10

yang

de

cai

wu


qi

shen

wang

mi

suo

bo

da

mi

qu


dao

le

na

he

de

cheng


tian

jiang

wan


zhong

nv

zi

chu

lai

da

shui

de

shi

hou


ta

bian

jiao

luo

tuo

gui

zai

cheng

wai

de
11 便

shui

jing

na

li


ta

shuo


ye

he

hua

wo

zhu

ren

ya

bo

la

han

de


shen

a


qiu

ni

shi

en

gei

wo

zhu
12  

ren

ya

bo

la

han


shi

wo

jin

ri

yu

jian

hao

ji

hui

使

wo

xian

jin

zhan

zai

jing

pang


cheng

nei

ju

min

de

nv

zi

men

zheng

chu

lai

da

shui

13

wo

xiang

na

yi

ge

nv

zi

shuo


qing

ni

na

xia

shui

ping

lai


gei

wo

shui

he


ta

ruo

shuo
14


qing

he


wo

ye

gei

ni

de

luo

tuo

he


yuan

na

nv

zi

jiu

zuo

ni

suo

yu

ding

gei

ni

pu

ren

yi

sa

de

qi


zhe

yang


wo

bian

zhi

dao

ni

shi

en

gei

wo

zhu

ren

le

便

hua

hai

mei

you

shuo

wan


bu

liao


li

bai

jia

jian

tou

shang

kang

zhe

shui

ping

chu

lai


li

bai
15

jia

shi

bi

tu

li

suo

sheng

de


bi

tu

li

shi

ya

bo

la

han

xiong

di

na

he

qi

zi

mi

jia

de

er

zi


na

nv

zi

rong

mao

ji

qi

jun

mei


hai

shi

chu

nv


ye

wei

ceng

you

ren

qin

jin

ta


ta
16

xia

dao

jing

pang

da

man

le

ping


you

shang

lai


pu

ren

pao

shang

qian

qu

ying

zhe

ta

shuo


qiu

ni

jiang

ping

li

de

shui

gei

wo

yi

dian

he

17

nv

zi

shuo


wo

zhu

qing

he


jiu

ji

mang

na

xia

ping

lai


tuo

zai

shou

shang

gei

ta

he

18

nv

zi

gei

ta

he

le


jiu

shuo


wo

zai

wei

ni

de

luo

tuo

da

shui


jiao

luo

tuo

ye

he
19

zu


ta

jiu

ji

mang

ba

ping

li

de

shui

dao

zai

cao

li


you

pao

dao

jing

pang

da

shui


jiu

wei

suo
20

you

de

luo

tuo

da

shang

shui

lai


na

ren

ding

jing

kan

ta


yi

ju

hua

ye

bu

shuo


yao

xiao

de

ye

he

hua

ci

ta

tong

da

de
21

dao

lu

mei

you


luo

tuo

he

zu

le


na

ren

jiu

na

yi

ge

jin

huan


zhong

ban

she

ke

lei


liang

ge

jin

zhuo
22


zhong

shi

she

ke

lei


gei

le

na

nv

zi


shuo


qing

gao

su

wo


ni

shi

shui

de

nv

er


ni

fu

qin

jia

li

you

wo

men

zhu

su

de
23 宿

di

fang

mei

you


nv

zi

shuo


wo

shi

mi

jia

yu

na

he

zhi

zi

bi

tu

li

de

nv

er

24

you

shuo


wo

men

jia

li

zu

you

liang

cao


ye

you

zhu

su

de

di

fang

25 宿

na

ren

jiu

di

tou

xiang

ye

he

hua

xia

bai

26

shuo


ye

he

hua

wo

zhu

ren

ya

bo

la

han

de


shen

shi

ying

dang

cheng

song

de


yin

ta

bu
27  

duan

de

yi

ci

ai

cheng

shi

dai

wo

zhu

ren


zhi

yu

wo


ye

he

hua

zai

lu

shang

yin

ling

wo


zhi

zou

dao

wo

zhu

ren

de

xiong

di

jia

li


nv

zi

pao

hui

qu


zhao

zhe

zhe

xie

hua

gao

su

ta

mu

qin

he

ta

jia

li

de

ren

28

li

bai

jia

you

yi

ge

ge

ge


ming

jiao

la

ban


kan

jian

jin

huan


you

kan

jian

jin

zhuo

zai
29

ta

mei

zi

de

shou

shang


bing

ting

jian

ta

mei

zi

li

bai

jia

de

hua


shuo


na

ren

dui

wo

ru

ci

ru

ci

shuo


la

ban

jiu

pao

chu

lai

wang

jing

pang

qu


dao

na

ren

gen

qian


jian

ta

reng

zhan

zai

luo

tuo

pang

bian

de

jing

pang

na

li


jian

shang

jie
30

bian

dui

ta

shuo


ni

zhe

meng

ye

he

hua

ci

fu

de


qing

jin

lai


wei

shen

me

zhan

zai

wai
31 便

bian


wo

yi

jing

shou

shi

le

fang

wu


ye

wei

luo

tuo

yu

bei

le

di

fang


na

ren

jiu

jin

le

la

ban

de

jia


la

ban

xie

le

luo

tuo


yong

cao

liao

wei

shang


na

shui
32

gei

na

ren

he

gen

sui

de

ren

xi

jiao


ba

fan

bai

zai

ta

mian

qian


jiao

ta

chi


ta

que

shuo


wo

bu

chi


deng

wo

shuo

ming

bai
33

wo

de

shi

qing

zai

chi


la

ban

shuo


qing

shuo


ta

shuo


wo

shi

ya

bo

la

han

de

pu

ren

34

ye

he

hua

da

da

di

ci

fu

gei

wo

zhu

ren


shi

ta

chang

da


you

ci

gei

ta

yang

qun

35 使

niu

qun


jin

yin


pu

bi


luo

tuo


he

lu


wo

zhu

ren

de

qi

zi

sa

la

nian

lao

de

shi

hou


gei

wo

zhu

ren

sheng

le

yi

ge

er

zi

36

wo

zhu

ren

ye

jiang

yi

qie

suo

you

de

dou

gei

le

zhe

ge

er

zi


wo

zhu

ren

jiao

wo

qi

shi

shuo


ni

bu

yao

wei

wo

er

zi

qu

jia

nan

di

de

nv

zi

wei

qi
37


ni

yao

wang

wo

fu

jia


wo

ben

zu

na

li

qu


wei

wo

de

er

zi

qu

yi

ge

qi

zi

38

wo

dui

wo

zhu

ren

shuo


kong

pa

nv

zi

bu

ken

gen

wo

lai

39

ta

jiu

shuo


wo

suo

shi

feng

de

ye

he

hua

bi

yao

chai

qian

ta

de

shi

zhe

yu

ni

tong

qu

40 使

jiao

ni

de

dao

lu

tong

da


ni

jiu

de

yi

zai

wo

fu

jia


wo

ben

zu

na

li


gei

wo

de

er

zi

qu

yi

ge

qi

zi


zhi

yao

ni

dao

le

wo

ben

zu

na

li


wo

shi

ni

qi

de

shi


jiu

yu

ni

wu

gan


ta
41 使

men

ruo

bu

ba

nv

zi

jiao

gei

ni


wo

shi

ni

qi

de

shi

ye

yu

ni

wu

gan

使

wo

jin

ri

dao

le

jing

pang


bian

shuo


ye

he

hua

wo

zhu

ren

ya

bo

la

han

de


shen

a
42 便  


yuan

ni

jiao

wo

suo

xing

de

dao

lu

tong

da


wo

ru

jin

zhan

zai

jing

pang


dui

na

yi

ge

chu

lai

da

shui

de

nv

zi

shuo


qing

ni

ba

ni
43

ping

li

de

shui

gei

wo

yi

dian

he


ta

ruo

shuo


ni

zhi

guan

he


wo

ye

wei

ni

de

luo

tuo

da

shui


yuan

na

nv

zi

jiu

zuo
44

ye

he

hua

gei

wo

zhu

ren

er

zi

suo

yu

ding

de

qi


wo

xin

li

de

hua

hai

mei

you

shuo

wan


li

bai

jia

jiu

chu

lai


jian

tou

shang

kang

zhe

shui

ping
45


xia

dao

jing

pang

da

shui


wo

bian

dui

ta

shuo


qing

ni

gei

wo

shui

he

便

ta

jiu

ji

mang

cong

jian

tou

shang

na

xia

ping

lai


shuo


qing

he


wo

ye

gei

ni

de

luo

tuo
46

he


wo

bian

he

le


ta

you

gei

wo

de

luo

tuo

he

le

便

wo

wen

ta

shuo


ni

shi

shui

de

nv

er


ta

shuo


wo

shi

mi

jia

yu

na

he

zhi

zi

bi
47

tu

li

de

nv

er


wo

jiu

ba

huan

zi

dai

zai

ta

bi

zi

shang


ba

zhuo

zi

dai

zai

ta

liang

shou

shang


sui

hou

wo

di

tou

xiang

ye

he

hua

xia

bai


cheng

song

ye

he

hua

wo

zhu

ren

ya

bo

la

han

de
48


shen


yin

wei

ta

yin

dao

wo

zou

he

shi

de

dao

lu


shi

wo

de

zhao

wo

zhu

ren

xiong

di
  使

de

sun

nv


gei

wo

zhu

ren

de

er

zi

wei

qi


xian

zai

ni

men

ruo

yuan

yi

ci

ai

cheng

shi

dai

wo

zhu

ren


jiu

gao

su

wo


ruo

bu

ran

49

ye

gao

su

wo


shi

wo

ke

yi

huo

xiang

zuo


huo

xiang

you

使

la

ban

he

bi

tu

li

hui

da

shuo


zhe

shi

nai

chu

yu

ye

he

hua


wo

men

bu

neng

xiang

ni
50

shuo

hao

shuo

dai


kan

na


li

bai

jia

zai

ni

mian

qian


ke

yi

jiang

ta

dai

qu


zhao

zhe

ye

he

hua

suo

shuo
51

de


gei

ni

zhu

ren

de

er

zi

wei

qi


ya

bo

la

han

de

pu

ren

ting

jian

ta

men

zhe

hua


jiu

xiang

ye

he

hua

fu

fu

zai

di

52

dang

xia

pu

ren

na

chu

jin

qi


yin

qi


he

yi

fu

song

gei

li

bai

jia


you

jiang

bao

wu
53

song

gei

ta

ge

ge


he

ta

mu

qin


pu

ren

he

gen

cong

ta

de

ren


chi

le

he

le


zhu

le

yi

ye


zao

chen

qi

lai


pu
54

ren

jiu

shuo


qing

da

fa

wo

hui

wo

zhu

ren

na

li

qu

ba


li

bai

jia

de

ge

ge

he

ta

mu

qin

shuo


rang

nv

zi

tong

wo

men

zai

zhu

ji

tian


zhi

shao
55

shi

tian


ran

hou

ta

ke

yi

qu


pu

ren

shuo


ye

he

hua

ji

ci

gei

wo

tong

da

de

dao

lu


ni

men

bu

yao

dan

wu

wo

56

qing

da

fa

wo

zou


hui

wo

zhu

ren

na

li

qu

ba


ta

men

shuo


wo

men

ba

nv

zi

jiao

lai

wen

wen

ta

57

jiu

jiao

le

li

bai

jia

lai


wen

ta

shuo


ni

he

zhe

ren

tong

qu

me


li

bai

jia

shuo

58

wo

qu


yu

shi

ta

men

da

fa

mei

zi

li

bai

jia

he

ta

de

ru

mu


tong

ya

bo

la

han

de

pu

ren
59


bing

gen

cong

pu

ren

de


dou

zou

le


ta

men

jiu

gei

li

bai

jia

zhu

fu


shuo


wo

men

de

mei

zi

a


yuan

ni

zuo

qian

wan

ren
60

de

mu


yuan

ni

de

hou

yi


de

zhao

chou

di

de

cheng

men


li

bai

jia

he

ta

de

shi

nv

men

qi

lai


qi

shang

luo

tuo


gen

zhe

na

pu

ren


pu

ren
61 使

jiu

dai

zhe

li

bai

jia

zou

le


na

shi


yi

sa

zhu

zai

nan

di


gang

cong

bi

er

la

hai

lai

hui

lai

62

tian

jiang

wan


yi

sa

chu

lai

zai

tian

jian

mo

xiang


ju

mu

yi

kan


jian

lai

le

xie

luo

tuo
63


li

bai

jia

ju

mu

kan

jian

yi

sa


jiu

ji

mang

xia

le

luo

tuo

64

wen

na

pu

ren

shuo


zhe

tian

jian

zou

lai

ying

jie

wo

men

de

shi

shui


pu

ren

shuo


shi

wo
65

de

zhu

ren


li

bai

jia

jiu

na

pa

zi

meng

shang

lian


pu

ren

jiu

jiang

suo

ban

de

yi

qie

shi


dou

gao

su

yi

sa

66

yi

sa

bian

ling

li

bai

jia

jin

le

ta

mu

qin

sa

la

de

zhang

peng


qu

le

ta

wei

qi


bing
67 便

qie

ai

ta


yi

sa

zi

cong

ta

mu

qin

bu

zai

le


zhe

cai

de

le

an

wei