1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  36  章


yi

sao

jiu

shi

yi

dong


ta

de

hou

dai


ji

zai

xia

mian

1

yi

sao

qu

jia

nan

de

nv

zi

wei

qi


jiu

shi

he

ren

yi

lun

de

nv

er

ya

da


he

xi
2

wei

ren

ji

bian

de

sun

nv


ya

na

de

nv

er

a

he

li

ba

ma

便

you

qu

le

yi

shi

ma

li

de

nv

er


ni

bai

yue

de

mei

zi

ba

shi

mo

3

ya

da

gei

yi

sao

sheng

le

yi

li

fa


ba

shi

mo

sheng

le

liu

er

4

a

he

li

ba

ma

sheng

le

ye

wu

shi


ya

lan


ke

la


zhe

dou

shi

yi

sao

de

er

zi
5


shi

zai

jia

nan

di

sheng

de


yi

sao

dai

zhe

ta

de

qi

zi


er

nv


yu

jia

zhong

yi

qie

de

ren

kou


bing

ta

de

niu
6

yang


sheng

chu


he

yi

qie

huo

cai


jiu

shi

ta

zai

jia

nan

di

suo

de

de


wang

bie

chu

qu


li

le

ta

xiong

di

ya

ge


yin

wei

er

ren

de

cai

wu

qun

chu

shen

duo


ji

ju

de

di

fang

rong

bu

xia

ta

men


suo

yi
7

bu

neng

tong

ju


yu

shi

yi

sao

zhu

zai

xi

er

shan

li


yi

sao

jiu

shi

yi

dong

8 西

yi

sao

shi

xi

er

shan

li

yi

dong

ren

de

shi

zu


ta

de

hou

dai


ji

zai

xia

mian

9 西

yi

sao

zhong

zi

de

ming

zi

ru

xia


yi

sao

de

qi

zi

ya

da

sheng

yi

li

fa


yi

sao

de
10

qi

zi

ba

shi

mo

sheng

liu

er


yi

li

fa

de

er

zi

shi

ti

man


a

mo


xi

bo


jia

tan


ji

na

si

11

ting

na

shi

yi

sao

er

zi

yi

li

fa

de

qie


ta

gei

yi

li

fa

sheng

le

ya

ma

li


zhe
12

shi

yi

sao

de

qi

zi

ya

da

de

zi

sun


liu

er

de

er

zi

shi

na

ha


xie

la


sha

ma


mi

sa


zhe

shi

yi

sao

qi

zi

ba
13

shi

mo

de

zi

sun


yi

sao

de

qi

zi

a

he

li

ba

ma


shi

ji

bian

de

sun

nv


ya

na

de

nv

er


ta
14 便

gei

yi

sao

sheng

le

ye

wu

shi


ya

lan


ke

la


yi

sao

zi

sun

zhong

zuo

zu

zhang

de


ji

zai

xia

mian


yi

sao

de

zhang

zi


yi

li

fa

de
15

zi

sun

zhong


you

ti

man

zu

zhang


a

mo

zu

zhang


xi

bo

zu

zhang


ji

na

si

zu

zhang


ke

la

zu

zhang


jia

tan

zu

zhang


ya

ma

li

zu

zhang


zhe

shi

zai

yi

dong

di

cong

yi

li
16

fa

suo

chu

de

zu

zhang


dou

shi

ya

da

de

zi

sun


yi

sao

de

er

zi

liu

er

de

zi

sun

zhong


you

na

ha

zu

zhang


xie

la

zu

zhang


sha

ma
17

zu

zhang


mi

sa

zu

zhang


zhe

shi

zai

yi

dong

di

cong

liu

er

suo

chu

de

zu

zhang


dou

shi

yi

sao

qi

zi

ba

shi

mo

de

zi

sun


yi

sao

de

qi

zi


a

he

li

ba

ma

de

zi

sun

zhong


you

ye

wu

shi

zu

zhang


ya

lan
18

zu

zhang


ke

la

zu

zhang


zhe

shi

cong

yi

sao

qi

zi


ya

na

de

nv

er


a

he

li

ba

ma

zi

sun

zhong


suo

chu

de

zu

zhang


yi

shang

de

zu

zhang


dou

shi

yi

sao

de

zi

sun


yi

sao

jiu

shi

yi

dong

19

na

di

yuan

you

de

ju

min

he

li

ren


xi

er

de

zi

sun


ji

zai

xia

mian


jiu

shi

luo
20 西

tan


shuo

ba


ji

bian


ya

na

便

di

shun


yi

cha


di

shan


zhe

shi

cong

yi

dong

di

de

he

li

ren


xi

er

zi

sun

zhong
21 西


suo

chu

de

zu

zhang


luo

tan

de

er

zi

shi

he

li


xi

man


luo

tan

de

mei

zi

shi

ting

na

22

shuo

ba

de

er

zi

shi

ya

lei

wen


ma

na

xia


yi

ba

lu


shi

bo


a

nan

23

ji

bian

de

er

zi

shi

ya

ya


ya

na


dang

shi

zai

kuang

ye


fang

ta

fu

qin

ji

bian

de
24 便 便

lu


yu

zhe

wen

quan

de


jiu

shi

zhe

ya

na


ya

na

de

er

zi

shi

di

shun


ya

na

de

nv

er

shi

a

he

li

ba

ma

25

di

shun

de

er

zi

shi

xin

dan


yi

shi

ban


yi

lan


ji

lan

26

yi

cha

de

er

zi

shi

bi

han


sa

fan


ya

gan

27

di

shan

de

er

zi

shi

wu

si


ya

lan

28

cong

he

li

ren

suo

chu

de

zu

zhang


ji

zai

xia

mian


jiu

shi

luo

tan

zu

zhang


shuo

ba

zu
29

zhang


ji

bian

zu

zhang


ya

na

zu

zhang

便

di

shun

zu

zhang


yi

cha

zu

zhang


di

shan

zu

zhang


zhe

shi

cong

he

li

ren

suo

chu

de

zu
30

zhang


dou

zai

xi

er

di


an

zhe

zong

zu

zuo

zu

zhang

西

yi

se

lie

ren

wei

you

jun

wang

zhi

li

yi

xian


zai

yi

dong

di

zuo

wang

de


ji

zai

xia

mian
31


bi

er

de

er

zi

bi

la

zai

yi

dong

zuo

wang


ta

de

jing

cheng

ming

jiao

ting

ha

ba

32

bi

la

si

le


bo

si

la

ren


xie

la

de

er

zi

yue

ba

jie

xu

ta

zuo

wang

33

yue

ba

si

le


ti

man

di

de

ren

hu

shan

jie

xu

ta

zuo

wang

34

hu

shan

si

le


bi

da

de

er

zi

ha

da

jie

xu

ta

zuo

wang


zhe

ha

da

jiu

shi

zai

mo
35

ya

di

sha

bai

mi

dian

ren

de


ta

de

jing

cheng

ming

jiao

ya

wei

de


ha

da

si

le


ma

shi

li

jia

ren

sang

la

jie

xu

ta

zuo

wang

36

sang

la

si

le


da

he

bian

de

li

he

bo

ren

sao

luo

jie

xu

ta

zuo

wang

37

sao

luo

si

le


ya

ge

bo

de

er

zi

ba

lei

ha

nan

jie

xu

ta

zuo

wang

38

ya

ge

bo

de

er

zi

ba

lei

ha

nan

si

le


ha

da

jie

xu

ta

zuo

wang


ta

de

jing

cheng
39

ming

jiao

ba

wu


ta

de

qi

zi

ming

jiao

mi

xi

ta

bie


shi

mi

sa

he

de

sun

nv


ma

te

lie

de

nv

er


cong

yi

sao

suo

chu

de

zu

zhang


an

zhe

ta

men

de

zong

zu


zhu

chu


ming

zi


ji

zai
40

xia

mian


jiu

shi

ting

na

zu

zhang


ya

lei

wa

zu

zhang


ye

tie

zu

zhang


a

he

li

ba

ma

zu

zhang


yi

la

zu

zhang


bi

nen

zu

zhang

41

ji

na

si

zu

zhang


ti

man

zu

zhang


mi

bi

sa

zu

zhang

42

ma

ji

die

zu

zhang


yi

lan

zu

zhang


zhe

shi

yi

dong

ren

zai

suo

de

wei

ye

de

di

shang

43

an

zhe

ta

men

de

zhu

chu


suo

you

de

zu

zhang


dou

shi

yi

dong

ren

de

shi

zu


yi

sao

de

hou

dai