1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  18  章


ye

he

hua

zai

man

li

xiang

shu

na

li


xiang

ya

bo

la

han

xian

xian

chu

lai


na

shi

zheng

re
1


ya

bo

la

han

zuo

zai

zhang

peng

men

kou


ju

mu

guan

kan


jian

you

san

ge

ren

zai

dui

mian

zhan

zhe


ta

yi

jian


jiu

cong

zhang

peng

men
2

kou

pao

qu

ying

jie

ta

men


fu

fu

zai

di


shuo


wo

zhu


wo

ruo

zai

ni

yan

qian

meng

en


qiu

ni

bu

yao

li

kai

pu

ren

wang

qian

qu
3


rong

wo

na

dian

shui

lai


ni

men

xi

xi

jiao


zai

shu

xia

xie

xi

xie

xi

4

wo

zai

na

yi

dian

bing

lai


ni

men

ke

yi

jia

tian

xin

li


ran

hou

wang

qian

qu


ni

men
5

ji

dao

pu

ren

zhe

li

lai


li

dang

ru

ci


ta

men

shuo


jiu

zhao

ni

shuo

de

xing

ba


ya

bo

la

han

ji

mang

jin

zhang

peng

jian

sa

la

shuo


ni

su

su

na

san

xi

ya

xi

mian

tiao

he
6

zuo

bing


ya

bo

la

han

you

pao

dao

niu

qun

li


qian

le

yi

zhi

you

nen

you

hao

de

niu

du

lai


jiao
7

gei

pu

ren


pu

ren

ji

mang

yu

bei

hao

le


ya

bo

la

han

you

qu

le

nai

you

he

nai


bing

yu

bei

hao

de

niu

du

lai


bai

zai

ta

men
8

mian

qian


zi

ji

zai

shu

xia

zhan

zai

pang

bian


ta

men

jiu

chi

le


ta

men

wen

ya

bo

la

han

shuo


ni

qi

zi

sa

la

zai

na

li


ta

shuo


zai

zhang

peng

li
9


san

ren

zhong

you

yi

wei

shuo


dao

ming

nian

zhe

shi

hou


wo

bi

yao

hui

dao

ni

zhe

li


ni
10

de

qi

zi

sa

la

bi

sheng

yi

ge

er

zi


sa

la

zai

na

ren

hou

bian

de

zhang

peng

men

kou


ye

ting

jian

le

zhe

hua


ya

bo

la

han

he

sa

la

nian

ji

lao

mai


sa

la

de

yue

jing

yi

duan

jue

le

11

sa

la

xin

li

an

xiao


shuo


wo

ji

yi

shuai

bai


wo

zhu

ye

lao

mai


qi

neng

you

zhe
12

xi

shi

ne


ye

he

hua

dui

ya

bo

la

han

shuo


sa

la

wei

shen

me

an

xiao


shuo


wo

ji

yi

nian

lao
13


guo

zhen

neng

sheng

yang

ma


ye

he

hua

qi

you

nan

cheng

de

shi

me


dao

le

ri

qi


ming

nian

zhe

shi

hou


wo

bi

hui
14

dao

ni

zhe

li


sa

la

bi

sheng

yi

ge

er

zi


sa

la

jiu

hai

pa


bu

cheng

ren


shuo


wo

mei

you

xiao


na

wei

shuo


bu

ran


ni
15

shi

zai

xiao

le


san

ren

jiu

cong

na

li

qi

xing


xiang

suo

duo

ma

guan

kan


ya

bo

la

han

ye

yu

ta

men

tong
16

xing


yao

song

ta

men

yi

cheng


ye

he

hua

shuo


wo

suo

yao

zuo

de

shi


qi

ke

man

zhe

ya

bo

la

han

ne

17

ya

bo

la

han

bi

yao

cheng

wei

qiang

da

de

guo


di

shang

de

wan

guo

dou

bi

yin

ta

de

fu

18

wo

juan

gu

ta


wei

yao

jiao

ta

fen

fu

ta

de

zhong

zi


he

ta

de

juan

shu


zun

shou

wo
19

de

dao


bing

gong

xing

yi


shi

wo

suo

ying

xu

ya

bo

la

han

de

hua

dou

cheng

jiu

le

使

ye

he

hua

shuo


suo

duo

ma

he

e

mo

la

de

zui

e

shen

zhong


sheng

wen

yu

wo

20

wo

xian

zai

yao

xia

qu


cha

kan

ta

men

suo

xing

de


guo

ran

jin

xiang

na

da

dao

wo

er

zhong
21

de

sheng

yin

yi

yang

me


ruo

shi

bu

ran


wo

ye

bi

zhi

dao


er

ren

zhuan

shen

li

kai

na

li


xiang

suo

duo

ma

qu


dan

ya

bo

la

han

reng

jiu

zhan

zai

ye
22

he

hua

mian

qian


ya

bo

la

han

jin

qian

lai

shuo


wu

lun

shan

e


ni

dou

yao

jiao

mie

me

23

jia

ruo

na

cheng

li

you

wu

shi

ge

yi

ren


ni

hai

jiao

mie

na

di

fang

me


bu

wei

cheng

li
24

zhe

wu

shi

ge

yi

ren

rao

shu

qi

zhong

de

ren

me


jiang

yi

ren

yu

e

ren

tong

sha


jiang

yi

ren

yu

e

ren

yi

yang

kan

dai


zhe

duan

bu

shi

ni
25

suo

xing

de


shen

pan

quan

di

de

zhu


qi

bu

xing

gong

yi

me


ye

he

hua

shuo


wo

ruo

zai

suo

duo

ma

cheng

li

jian

you

wu

shi

ge

yi

ren


wo

jiu

wei

ta
26

men

de

yuan

gu


rao

shu

na

di

fang

de

zhong

ren


ya

bo

la

han

shuo


wo

sui

ran

shi

hui

chen


hai

gan

dui

zhu

shuo

hua

27

jia

ruo

zhe

wu

shi

ge

yi

ren

duan

le

wu

ge


ni

jiu

yin

wei

duan

le

wu

ge

hui

mie

quan

cheng
28

me


ta

shuo


wo

zai

na

li

ruo

jian

you

si

shi

wu

ge


ye

bu

hui

mie

na

cheng


ya

bo

la

han

you

dui

ta

shuo


jia

ruo

zai

na

li

jian

you

si

shi

ge

zen

me

yang

ne


ta
29

shuo


wei

zhe

si

shi

ge

de

yuan

gu


wo

ye

bu

zuo

zhe

shi


ya

bo

la

han

shuo


qiu

zhu

bu

yao

dong

nu


rong

wo

shuo


jia

ruo

zai

na

li

jian

you

san
30

shi

ge

zen

me

yang

ne


ta

shuo


wo

zai

na

li

ruo

jian

you

san

shi

ge


wo

ye

bu

zuo

zhe

shi


ya

bo

la

han

shuo


wo

hai

gan

dui

zhu

shuo

hua


jia

ruo

zai

na

li

jian

you

er

shi

ge

zen
31

me

yang

ne


ta

shuo


wei

zhe

er

shi

ge

de

yuan

gu


wo

ye

bu

hui

mie

na

cheng


ya

bo

la

han

shuo


qiu

zhu

bu

yao

dong

nu


wo

zai

shuo

zhe

yi

ci


jia

ruo

zai

na

li
32

jian

you

shi

ge

ne


ta

shuo


wei

zhe

shi

ge

de

yuan

gu


wo

ye

bu

hui

mie

na

cheng


ye

he

hua

yu

ya

bo

la

han

shuo

wan

le

hua

jiu

zou

le


ya

bo

la

han

ye

hui

dao

zi

ji
33

de

di

fang

qu

le