1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  38  章


na

shi

you

da

li

kai

ta

di

xiong

xia

qu


dao

yi

ge

ya

du

lan

ren

ming

jiao

xi

la

de

jia
1

li

qu


you

da

zai

na

li

kan

jian

yi

ge

jia

nan

ren

ming

jiao

shu

ya

de

nv

er


jiu

qu

ta

wei

qi
2


yu

ta

tong

fang


ta

jiu

huai

yun

sheng

le

er

zi


you

da

gei

ta

qi

ming

jiao

er

3 怀

ta

you

huai

yun

sheng

le

er

zi


mu

qin

gei

ta

qi

ming

jiao

e

nan

4 怀

ta

fu

you

sheng

le

er

zi


gei

ta

qi

ming

jiao

shi

la


ta

sheng

shi

la

de

shi

hou


you
5

da

zheng

zai

ji

xi


you

da

wei

chang

zi

er

qu

qi


ming

jiao

ta

ma

6

you

da

de

chang

zi

er

zai

ye

he

hua

yan

zhong

kan

wei

e


ye

he

hua

jiu

jiao

ta

si

le

7

you

da

dui

e

nan

shuo


ni

dang

yu

ni

ge

ge

de

qi

zi

tong

fang


xiang

ta

jin

ni

wei

di
8

de

ben

fen


wei

ni

ge

ge

sheng

zi

li

hou


e

nan

zhi

dao

sheng

zi

bu

gui

zi

ji


suo

yi

tong

fang

de

shi

hou


bian

yi

zai

di


mian
9 便

de

gei

ta

ge

ge

liu

hou


e

nan

suo

zuo

de


zai

ye

he

hua

yan

zhong

kan

wei

e


ye

he

hua

ye

jiu

jiao

ta

si

le
10


you

da

xin

li

shuo


kong

pa

shi

la

ye

si


xiang

ta

liang

ge

ge

ge

yi

yang


jiu

dui

ta
11

er

fu

ta

ma

shuo


ni

qu


zai

ni

fu

qin

jia

li

shou

gua


deng

wo

er

zi

shi

la

chang

da


ta

ma

jiu

hui

qu

zhu

zai

ta

fu

qin

jia

li


guo

le

xu

jiu


you

da

de

qi

zi

shu

ya

de

nv

er

si

le


you

da

de

le

an

wei

12

jiu

he

ta

peng

you

ya

du

lan

ren

xi

la

shang

ting

na

qu


dao

ta

jian

yang

mao

de

ren

na

li


you

ren

gao

su

ta

ma

shuo


ni

de

gong

gong

shang

ting

na

jian

yang

mao

qu

le

13

ta

ma

jian

shi

la

yi

jing

chang

da


hai

mei

you

qu

ta

wei

qi


jiu

tuo

le

ta

zuo

gua

fu
14

de

yi

shang


yong

pa

zi

meng

zhe

lian


you

zhe

zhu

shen

ti


zuo

zai

ting

na

lu

shang

de

yi

na

yin

cheng

men

kou


you

da

kan

jian

ta


yi

wei

shi

ji

nv


yin

wei

ta

meng

zhe

lian

15

you

da

jiu

zhuan

dao

ta

na

li

qu

shuo


lai

ba


rang

wo

yu

ni

tong

qin


ta

yuan

bu

zhi
16

dao

shi

ta

de

er

fu


ta

ma

shuo


ni

yao

yu

wo

tong

qin


ba

shen

me

gei

wo

ne


you

da

shuo


wo

cong

yang

qun

li

qu

yi

zhi

shan

yang

gao

da

fa

ren

song

lai

gei

ni


ta

ma
17

shuo


zai

wei

song

yi

xian


ni

yuan

yi

gei

wo

yi

ge

dang

tou

me


ta

shuo


wo

gei

ni

shen

me

dang

tou

ne


ta

ma

shuo


ni

de

yin


ni

de

dai

zi

18

he

ni

shou

li

de

zhang


you

da

jiu

gei

le

ta


yu

ta

tong

qin


ta

jiu

cong

you

da

huai
怀

le

yun


ta

ma

qi

lai

zou

le


chu

qu

pa

zi


reng

jiu

chuan

shang

zuo

gua

fu

de

yi

shang

19 穿

you

da

tuo

ta

peng

you

ya

du

lan

ren


song

yi

zhi

shan

yang

gao

qu


yao

cong

na

nv

ren

shou
20

li

qu

hui

dang

tou

lai


que

zhao

bu

zhao

ta


jiu

wen

na

di

fang

de

ren

shuo


yi

na

yin

lu

pang

de

ji

nv

zai

na

li


ta

men

shuo

21

zhe

li

bing

mei

you

ji

nv


ta

hui

qu

jian

you

da

shuo


wo

mei

you

zhao

zhao

ta


bing

qie

na

di

fang

de

ren

shuo


zhe
22

li

mei

you

ji

nv


you

da

shuo


wo

ba

zhe

shan

yang

gao

song

qu

le


ni

jing

zhao

bu

zhao

ta


ren

ping

ta

na
23

qu

ba


mian

de

wo

men

bei

xiu

ru


yue

guo

le

san

ge

yue


you

ren

gao

su

you

da

shuo


ni

de

er

fu

ta

ma

zuo

le

ji

nv
24


qie

yin

xing

yin

you

le

shen

yun


you

da

shuo


la

chu

ta

lai

ba

ta

shao

le


ta

ma

bei

la

chu

lai

de

shi

hou


bian

da

fa

ren

qu

jian

ta

gong

gong


dui

ta

shuo


zhe
25 便

xie

dong

xi

shi

shui

de


wo

jiu

shi

cong

shui

huai

de

yun


qing

ni

ren

yi

ren


zhe

yin

西 怀

he

dai

zi


bing

zhang


dou

shi

shui

de


you

da

cheng

ren

shuo


ta

bi

wo

geng

you

yi


yin

wei

wo

mei

you

jiang

ta

gei

wo

de

er

zi
26

shi

la


cong

ci

you

da

bu

zai

yu

ta

tong

qin

le


ta

ma

jiang

yao

sheng

chan


bu

liao

ta

fu

li

shi

yi

dui

shuang

sheng

27

dao

sheng

chan

de

shi

hou


yi

ge

hai

zi

shen

chu

yi

zhi

shou

lai


shou

sheng

po

na

hong

xian

shuan
28 线

zai

ta

shou

shang


shuo


zhe

shi

tou

sheng

de


sui

hou

zhe

hai

zi

ba

shou

shou

hui

qu


ta

ge

ge

sheng

chu

lai

le


shou

sheng

po

shuo


ni
29

wei

shen

me

qiang

zhe

lai

ne


yin

ci

gei

ta

qi

ming

jiao

fa

lei

si


hou

lai

ta

xiong

di

na

shou

shang

you

hong

xian

de


ye

sheng

chu

lai


jiu

gei

ta

qi

ming

jiao

xie
30 线

la