1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  33  章


ya

ge

ju

mu

guan

kan


jian

yi

sao

lai

le


hou

tou

gen

zhe

si

bai

ren


ta

jiu

ba

hai
1

zi

men

fen

kai

jiao

gei

li

ya


la

jie


he

liang

ge

shi

nv

使

bing

qie

jiao

liang

ge

shi

nv

he

ta

men

de

hai

zi

zai

qian

tou


li

ya

he

ta

de

hai

zi

zai
2 使

hou

tou


la

jie

he

yue

se

zai

jin

hou

tou


ta

zi

ji

zai

ta

men

qian

tou

guo

qu


yi

lian

qi

ci

fu

fu

zai

di


cai

jiu

jin

ta

ge
3

ge


yi

sao

pao

lai

ying

jie

ta


jiang

ta

bao

zhu


you

lou

zhe

ta

de

jing

xiang

yu

ta

qin

zui

4

liang

ge

ren

jiu

ku

le


yi

sao

ju

mu

kan

jian

fu

ren

hai

zi


jiu

shuo


zhe

xie

he

ni

tong

xing

de

shi

shui

ne

5

ya

ge

shuo


zhe

xie

hai

zi

shi


shen

shi

en

gei

ni

de

pu

ren

de

 

yu

shi

liang

ge

shi

nv

he

ta

men

de

hai

zi

qian

lai

xia

bai

6 使

li

ya

he

ta

de

hai

zi

ye

qian

lai

xia

bai


sui

hou

yue

se

he

la

jie

ye

qian

lai

xia

bai
7


yi

sao

shuo


wo

suo

yu

jian

de

zhe

xie

qun

chu

shi

shen

me

yi

si

ne


ya

ge

shuo


shi
8

yao

zai

wo

zhu

mian

qian

meng

en

de


yi

sao

shuo


xiong

di

a


wo

de

yi

jing

gou

le


ni

de

reng

gui

ni

ba

9

ya

ge

shuo


bu

ran


wo

ruo

zai

ni

yan

qian

meng

en


jiu

qiu

ni

cong

wo

shou

li

shou

xia
10

zhe

li

wu


yin

wei

wo

jian

le

ni

de

mian


ru

tong

jian

le


shen

de

mian


bing

qie

ni
 

rong

na

le

wo


qiu

ni

shou

xia

wo

dai

lai

gei

ni

de

li

wu


yin

wei


shen

en

dai

wo


shi

wo

chong

zu
11   使


ya

ge

zai

san

de

qiu

ta


ta

cai

shou

xia

le


yi

sao

shuo


wo

men

ke

yi

qi

shen

qian

wang


wo

zai

ni

qian

tou

zou

12

ya

ge

dui

ta

shuo


wo

zhu

zhi

dao

hai

zi

men

nian

you

jiao

nen


niu

yang

ye

zheng

zai

ru

yang
13

de

shi

hou


ruo

shi

cui

gan

yi

tian


qun

chu

dou

bi

si

le


qiu

wo

zhu

zai

pu

ren

qian

tou

zou


wo

yao

lian

zhe

zai

wo

mian

qian

qun

chu

he

hai

zi

de

li
14

lian

man

man

de

qian

xing


zhi

zou

dao

xi

er

wo

zhu

na

li

西

yi

sao

shuo


rong

wo

ba

gen

sui

wo

de

ren

liu

ji

ge

zai

ni

zhe

li


ya

ge

shuo


he
15

bi

ne


zhi

yao

zai

wo

zhu

yan

qian

meng

en

jiu

shi

le


yu

shi

yi

sao

dang

ri

qi

xing


hui

wang

xi

er

qu

le

16 西

ya

ge

jiu

wang

shu

ge

qu


zai

na

li

wei

zi

ji

gai

zao

fang

wu


you

wei

sheng

chu

da

peng
17


yin

ci

na

di

fang

ming

jiao

shu

gejiu

shi

peng

de

yi

si


ya

ge

cong

ba

dan

ya

lan

hui

lai

de

shi

hou


ping

ping

an

an

de

dao

le

jia

nan

di

de

shi
18

jian

cheng


zai

cheng

dong

zhi

da

zhang

peng


jiu

yong

yi

bai

kuai

yin

zi

xiang

shi

jian

de

fu

qin

ha

mo

de

zi

sun


mai

le

zhi

zhang

peng

de
19

na

kuai

di


zai

na

li

zhu

le

yi

zuo

tan


qi

ming

jiao

yi

li

yi

luo

yi

yi

se

liejiu

shi

20  

shen

yi

se

lie


shen

de

yi

si