1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  29  章


ya

ge

qi

xing


dao

le

dong

fang

ren

zhi

di

1

kan

jian

tian

jian

you

yi

kou

jing


you

san

qun

yang

wo

zai

jing

pang


yin

wei

ren

yin

yang

qun

2

dou

shi

yong

na

jing

li

de

shui


jing

kou

shang

de

shi

tou

shi

da

de


chang

you

yang

qun

zai

na

li

ju

ji


mu

ren

ba

shi

tou

zhuan

li

jing

kou

yin

yang


sui

hou

you
3

ba

shi

tou

fang

zai

jing

kou

de

yuan

chu


ya

ge

dui

mu

ren

shuo


di

xiong

men


ni

men

shi

na

li

lai

de


ta

men

shuo


wo

men
4

shi

ha

lan

lai

de


ta

wen

ta

men

shuo


na

he

de

sun

zi

la

ban


ni

men

ren

shi

me


ta

men

shuo


wo
5

men

ren

shi


ya

ge

shuo


ta

ping

an

me


ta

men

shuo


ping

an


kan

na


ta

nv

er

la

jie

ling
6

zhe

yang

lai

le


ya

ge

shuo


ri

tou

hai

gao


bu

shi

yang

qun

ju

ji

de

shi

hou


ni

men

bu

ru

yin

yang
7

zai

qu

fang

yi

fang


ta

men

shuo


wo

men

bu

neng


bi

deng

yang

qun

ju

qi


ren

ba

shi

tou

zhuan

li

jing

kou

8

cai

ke

yin

yang


ya

ge

zheng

he

ta

men

shuo

hua

de

shi

hou


la

jie

ling

zhe

ta

fu

qin

de

yang

lai

le


yin
9

wei

na

xie

yang

shi

ta

mu

fang

de


ya

ge

kan

jian

mu

jiu

la

ban

de

nv

er

la

jie


he

mu

jiu

la

ban

de

yang

qun


jiu

shang
10

qian

ba

shi

tou

zhuan

li

jing

kou


yin

ta

mu

jiu

la

ban

de

yang

qun


ya

ge

yu

la

jie

qin

zui


jiu

fang

sheng

er

ku

11

ya

ge

gao

su

la

jie

zi

ji

shi

ta

fu

qin

de

wai

sheng


shi

li

bai

jia

de

er

zi


la
12

jie

jiu

pao

qu

gao

su

ta

fu

qin


la

ban

ting

jian

wai

sheng

ya

ge

de

xin

xi


jiu

pao

qu

ying

jie


bao

zhe

ta

yu

ta

qin

zui
13


ling

ta

dao

zi

ji

de

jia


ya

ge

jiang

yi

qie

de

qing

you

gao

su

la

ban


la

ban

dui

ta

shuo


ni

shi

zai

shi

wo

de

gu

rou


ya

ge

jiu

he

ta

tong

zhu

le

yi

ge
14

yue


la

ban

dui

ya

ge

shuo


ni

sui

shi

wo

de

gu

rouyuan

wen

zuo

di

xiong


qi

ke

bai
15

bai

de

fu

shi

wo


qing

gao

su

wo

ni

yao

shen

me

wei

gong

jia


la

ban

you

liang

ge

nv

er


da

de

ming

jiao

li

ya


xiao

de

ming

jiao

la

jie

16

li

ya

de

yan

jing

mei

you

shen

qi


la

jie

que

sheng

de

mei

mao

jun

xiu

17

ya

ge

ai

la

jie


jiu

shuo


wo

yuan

wei

ni

xiao

nv

er

la

jie

fu

shi

ni

qi

nian

18

la

ban

shuo


wo

ba

ta

gei

ni


sheng

si

gei

bie

ren


ni

yu

wo

tong

zhu

ba

19

ya

ge

jiu

wei

la

jie

fu

shi

le

qi

nian


ta

yin

wei

shen

ai

la

jie


jiu

kan

zhe

qi

nian
20

ru

tong

ji

tian


ya

ge

dui

la

ban

shuo


ri

qi

yi

jing

man

le


qiu

ni

ba

wo

de

qi

zi

gei

wo


wo
21

hao

yu

ta

tong

fang


la

ban

jiu

bai

she

yan

xi


qing

qi

le

na

di

fang

de

zhong

ren

22

dao

wan

shang


la

ban

jiang

nv

er

li

ya

song

lai

gei

ya

ge


ya

ge

jiu

yu

ta

tong

fang

23

la

ban

you

jiang

bi

nv

xi

pa

gei

nv

er

li

ya

zuo

shi

nv

24 使

dao

le

zao

chen


ya

ge

yi

kan

shi

li

ya


jiu

dui

la

ban

shuo


ni

xiang

wo

zuo

de

shi
25

shen

me

shi

ne


wo

fu

shi

ni


bu

shi

wei

la

jie

me


ni

wei

shen

me

qi

hong

wo

ne


la

ban

shuo


da

nv

er

hai

mei

you

gei

ren


xian

ba

xiao

nv

er

gei

ren


zai

wo

men

zhe
26

di

fang

mei

you

zhe

gui

ju


ni

wei

zhe

ge

man

le

qi

ri


wo

jiu

ba

na

ge

ye

gei

ni


ni

zai

wei

ta

fu

shi

wo
27

qi

nian


ya

ge

jiu

ru

ci

xing


man

le

li

ya

de

qi

ri


la

ban

bian

jiang

nv

er

la

jie

gei

ya
28 便

ge

wei

qi


la

ban

you

jiang

bi

nv

bi

la

gei

nv

er

la

jie

zuo

shi

nv

29 使

ya

ge

ye

yu

la

jie

tong

fang


bing

qie

ai

la

jie

sheng

si

ai

li

ya


yu

shi

you

fu

shi
30

le

la

ban

qi

nian


ye

he

hua

jian

li

ya

shi

chongyuan

wen

zuo

bei

hen

xia

tong


jiu

shi

ta

sheng

yu


la
31 使

jie

que

bu

sheng

yu


li

ya

huai

yun

sheng

zi


jiu

gei

ta

qi

ming

jiao

liu

bianjiu

shi

you

er

zi

de

yi

si
32 怀 便


yin

er

shuo


ye

he

hua

kan

jian

wo

de

ku

qing


ru

jin

wo

de

zhang

fu

bi

ai

wo


ta

you

huai

yun

sheng

zi


jiu

shuo


ye

he

hua

yin

wei

ting

jian

wo

shi

chong


suo

yi

you

ci
33 怀

gei

wo

zhe

ge

er

zi


yu

shi

gei

ta

qi

ming

jiao

xi

mianjiu

shi

ting

jian

de

yi

si
西


ta

you

huai

yun

sheng

zi


qi

ming

jiao

li

weijiu

shi

lian

he

de

yi

si


shuo


wo
34 怀

gei

zhang

fu

sheng

le

san

ge

er

zi


ta

bi

yu

wo

lian

he


ta

you

huai

yun

sheng

zi


shuo


zhe

hui

wo

yao

zan

mei

ye

he

hua


yin

ci

gei

ta

qi

ming
35 怀

jiao

you

dajiu

shi

zan

mei

de

yi

si


zhe

cai

ting

le

sheng

yu