1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  45  章


yue

se

zai

zuo

you

zhan

zhe

de

ren

mian

qian


qing

bu

zi

jin


fen

fu

yi

sheng

shuo


ren

dou
1

yao

li

kai

wo

chu

qu


yue

se

he

di

xiong

xiang

ren

de

shi

hou


bing

mei

you

yi

ren

zhan

zai

ta

mian

qian


ta

jiu

fang

sheng

da

ku


ai

ji

ren


he

fa

lao

jia

zhong

de

ren

dou

ting

jian

le

2

yue

se

dui

ta

di

xiong

men

shuo


wo

shi

yue

se


wo

de

fu

qin

hai

zai

me


ta

di

xiong
3

bu

neng

hui

da


yin

wei

zai

ta

mian

qian

dou

jing

huang


yue

se

you

dui

ta

di

xiong

men

shuo


qing

ni

men

jin

qian

lai


ta

men

jiu

jin

qian

lai


ta
4

shuo


wo

shi

ni

men

de

xiong

di

yue

se


jiu

shi

ni

men

suo

mai

dao

ai

ji

de


xian

zai

bu

yao

yin

wei

ba

wo

mai

dao

zhe

li


zi

you

zi

hen


zhe

shi


shen

chai

wo

zai
5  

ni

men

yi

xian

lai


wei

yao

bao

quan

sheng

ming


xian

zai

zhe

di

de

ji

huang

yi

jing

er

nian

le


hai

zai

wu

nian

bu

neng

geng

zhong


bu

neng

shou
6

chengshen

chai

wo

zai

ni

men

yi

xian

lai


wei

yao

gei

ni

men

cun

liu

yu

zhong

zai

shi

shang


you
7  

yao

da

shi

zheng

jiu


bao

quan

ni

men

de

sheng

ming


zhe

yang

kan

lai


chai

wo

dao

zhe

li

lai

de

bu

shi

ni

men


nai

shi


shen


ta

you

shi
8   使

wo

ru

fa

lao

de

fu


zuo

ta

quan

jia

de

zhu


bing

ai

ji

quan

di

de

zai

xiang


ni

men

yao

gan

jin

shang

dao

wo

fu

qin

na

li


dui

ta

shuo


ni

er

zi

yue

se

zhe

yang

shuo
9shen

shi

wo

zuo

quan

ai

ji

de

zhu


qing

ni

xia

dao

wo

zhe

li

lai


bu

yao

dan

yan
  使


ni

he

ni

wo

er

zi


sun

zi


lian

niu

qun


yang

qun


bing

yi

qie

suo

you

de


dou
10

ke

yi

zhu

zai

ge

shan

di


yu

wo

xiang

jin


wo

yao

zai

na

li

feng

yang

ni


yin

wei

hai

you

wu

nian

de

ji

huang


mian

de

ni

he

ni

de
11

juan

shu


bing

yi

qie

suo

you

de


dou

bai

luo

le


kuang

qie

ni

men

de

yan

he

wo

xiong

di

bian

ya

min

de

yan


dou

kan

jian

shi

wo

qin

kou

dui

ni
12 便

men

shuo

hua


ni

men

ye

yao

jiang

wo

zai

ai

ji

yi

qie

de

rong

yao


he

ni

men

suo

kan

jian

de

shi


dou
13 耀

gao

su

wo

fu

qin


you

yao

gan

jin

de

jiang

wo

fu

qin

ban

dao

wo

zhe

li

lai


yu

shi

yue

se

fu

zai

ta

xiong

di

bian

ya

min

de

jing

xiang

shang

ku


bian

ya

min

ye

zai

ta

de
14 便 便

jing

xiang

shang

ku


ta

you

yu

zhong

di

xiong

qin

zui


bao

zhe

ta

men

ku


sui

hou

ta

di

xiong

jiu

he

ta

shuo

hua
15


zhe

feng

sheng

chuan

dao

fa

lao

de

gong

li


shuo


yue

se

de

di

xiong

men

lai

le


fa

lao

he
16

ta

de

chen

pu

dou

hen

xi

huan


fa

lao

dui

yue

se

shuo


ni

fen

fu

ni

de

di

xiong

men

shuo


ni

men

yao

zhe

yang

xing


ba
17

tuo

zi

tai

zai

sheng

kou

shang


qi

shen

wang

jia

nan

di

qu


jiang

ni

men

de

fu

qin

he

ni

men

de

juan

shu


dou

ban

dao

wo

zhe

li

lai


wo

yao

ba

ai
18

ji

di

de

mei

wu

ci

gei

ni

men


ni

men

ye

yao

chi

zhe

di

fei

mei

de

chu

chan


xian

zai

wo

fen

fu

ni

men

yao

zhe

yang

xing


cong

ai

ji

di

dai

zhe

che

liang

qu


ba

ni

men
19

de

hai

zi


he

qi

zi


bing

ni

men

de

fu

qin

dou

ban

lai


ni

men

yan

zhong

bu

yao

ai

xi

ni

men

de

jia

ju


yin

wei

ai

ji

quan

di

de

mei

wu


dou
20

shi

ni

men

de


yi

se

lie

de

er

zi

men

jiu

ru

ci

xing


yue

se

zhao

zhe

fa

lao

de

fen

fu

gei

ta

men

che
21

liang


he

lu

shang

yong

de

shi

wu


you

gei

ta

men

ge

ren

yi

tao

yi

fu


wei

du

gei

bian

ya

min

san

bai

yin

zi


wu

tao

yi
22 便

fu


song

gei

ta

fu

qin

gong

lu

shi

pi


tuo

zhe

ai

ji

de

mei

wu


mu

lu

shi

pi


tuo

zhe
23

liang

shi

yu

bing


he

cai


wei

ta

fu

qin

lu

shang

yong


yu

shi

yue

se

da

fa

ta

di

xiong

men

hui

qu


you

dui

ta

men

shuo


ni

men

bu

yao

zai

lu
24

shang

xiang

zheng


ta

men

cong

ai

ji

shang

qu


lai

dao

jia

nan

di


ta

men

de

fu

qin

ya

ge

na

li

25

gao

su

ta

shuo


yue

se

hai

zai


bing

qie

zuo

ai

ji

quan

di

de

zai

xiang


ya

ge

xin

li
26

bing

liang


yin

wei

bu

xin

ta

men


ta

men

bian

jiang

yue

se

dui

ta

men

shuo

de

yi

qie

hua


dou

gao

su

le

ta


ta

men

fu

qin
27 便

ya

ge


you

kan

jian

yue

se

da

fa

lai

jie

ta

de

che

liang


xin

jiu

su

xing

le


yi

se

lie

shuo


ba

le


ba

le


wo

de

er

zi

yue

se

hai

zai


chen

wo

wei

si

yi
28

xian


wo

yao

qu

jian

ta

yi

mian