1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  34  章


li

ya

gei

ya

ge

suo

sheng

de

nv

er

di

na

chu

qu


yao

jian

na

di

de

nv

zi

men

1

na

di

de

zhu

xi

wei

ren


ha

mo

de

er

zi

shi

jian


kan

jian

ta


jiu

la

zhu

ta

2

yu

ta

xing

yin


dian

ru

ta


shi

jian

de

xin

xi

lian

ya

ge

de

nv

er

di

na


xi

ai

zhe

nv

zi


tian

yan

mi

yu

de
3

an

wei

ta


shi

jian

dui

ta

fu

qin

ha

mo

shuo


qiu

ni

wei

wo

pin

zhe

nv

zi

wei

qi

4

ya

ge

ting

jian

shi

jian

dian

wu

le

ta

de

nv

er

di

na


na

shi

ta

de

er

zi

men

zheng

he
5

qun

chu

zai

tian

ye


ya

ge

jiu

bi

kou

bu

yan


deng

ta

men

hui

lai


shi

jian

de

fu

qin

ha

mo

chu

lai

jian

ya

ge


yao

he

ta

shang

yi

6

ya

ge

de

er

zi

men

ting

jian

zhe

shi


jiu

cong

tian

ye

hui

lai


ren

ren

fen

hen


shi

fen
7 忿

nao

nu


yin

shi

jian

zai

yi

se

lie

jia

zuo

le

chou

shi


yu

ya

ge

de

nv

er

xing

yin


zhe

ben

shi

bu

gai

zuo

de

shi


ha

mo

he

ta

men

shang

yi

shuo


wo

er

zi

shi

jian

de

xin

lian

mu

zhe

nv

zi


qiu

ni

men
8

jiang

ta

gei

wo

de

er

zi

wei

qi


ni

men

yu

wo

men

bi

ci

jie

qin


ni

men

ke

yi

ba

nv

er

gei

wo

men


ye

ke

yi

qu
9

wo

men

de

nv

er


ni

men

yu

wo

men

tong

zhu

ba


zhe

di

dou

zai

ni

men

mian

qian


zhi

guan

zai

ci

ju

zhu

10

zuo

mai

mai


zhi

chan

ye


shi

jian

dui

nv

er

de

fu

qin

he

di

xiong

men

shuo


dan

yuan

wo

zai

ni

men

yan

qian

meng

en

11

ni

men

xiang

wo

yao

shen

me

wo

bi

gei

ni

men


ren

ping

xiang

wo

yao

duo

zhong

de

pin

jin

he

li

wu


wo

bi

zhao

ni

men

suo

shuo

de

gei

ni

men
12


zhi

yao

ba

nv

zi

gei

wo

wei

qi


ya

ge

de

er

zi

men


yin

wei

shi

jian

dian

wu

le

ta

men

de

mei

zi

di

na


jiu

yong

gui
13

zha

de

hua

hui

da

shi

jian


he

ta

fu

qin

ha

mo


dui

ta

men

shuo


wo

men

bu

neng

ba

wo

men

de

mei

zi

gei

mei

you

shou

ge

li

de

ren

wei

qi
14


yin

wei

na

shi

wo

men

de

xiu

ru


wei

you

yi

jian

cai

ke

yi

ying

yun


ruo

ni

men

suo

you

de

nan

ding

dou

shou

ge

li


he

wo
15

men

yi

yang


wo

men

jiu

ba

nv

er

gei

ni

men


ye

qu

ni

men

de

nv

er


wo

men

bian

yu

ni

men

tong
16 便

zhu


liang

xia

cheng

wei

yi

yang

de

ren

min


tang

ruo

ni

men

bu

ting

cong

wo

men

shou

ge

li


wo

men

jiu

dai

zhe
17

mei

zi

zou

le


ha

mo

he

ta

de

er

zi

shi

jian

xi

huan

zhe

hua

18

na

shao

nian

ren

zuo

zhe

shi

bing

bu

chi

yan


yin

wei

ta

xi

ai

ya

ge

de

nv

er


ta

zai
19

ta

fu

qin

jia

zhong

ye

shi

ren

zui

zun

zhong

de


ha

mo

he

ta

er

zi

shi

jian

dao

ben

cheng

de

men

kou


dui

ben

cheng

de

ren

shuo

20

zhe

xie

ren

yu

wo

men

he

mu


bu

ru

xu

ta

men

zai

zhe

di

ju

zhu

zuo

mai

mai


zhe

di
21

ye

kuan

kuo


zu

ke

rong

xia

ta

men


wo

men

ke

yi

qu

ta

men

de

nv

er

wei

qi


ye

ke

yi

ba

wo

men

de

nv

er

jia

gei

ta

men


wei

you

yi

jian

shi

wo

men

bi

xu

zuo


ta

men

cai

ken

ying

yun


he

wo

men

tong

zhu


cheng
22

wei

yi

yang

de

ren

min


jiu

shi

wo

men

zhong

jian

suo

you

de

nan

ding


dou

yao

shou

ge

li


he

ta

men

yi

yang


ta

men

de

qun

chu


huo

cai


he

yi

qie

de

sheng

kou


qi

bu

dou

gui

wo

men

me


zhi
23

yao

yi

cong

ta

men


ta

men

jiu

yu

wo

men

tong

zhu


fan

cong

cheng

men

chu

ru

de

ren


jiu

dou

ting

cong

ha

mo

he

ta

er

zi

shi

jian

de

hua


yu
24

shi

fan

cong

cheng

men

chu

ru

de

nan

ding


dou

shou

le

ge

li


dao

di

san

tian


zhong

ren

zheng

zai

teng

tong

de

shi

hou


ya

ge

de

liang

ge

er

zi


jiu

shi
25

di

na

de

ge

ge


xi

mian

he

li

wei


ge

na

dao

jian


chen

zhe

zhong

ren

xiang

bu

dao

de
西

shi

hou


lai

dao

cheng

zhong


ba

yi

qie

nan

ding

dou

sha

le


you

yong

dao

sha

le

ha

mo

he

ta

er

zi

shi

jian


ba

di

na

cong

shi

jian

jia

li

dai

chu

lai
26


jiu

zou

le


ya

ge

de

er

zi

men

yin

wei

ta

men

de

mei

zi

shou

le

dian

wu


jiu

lai

dao

bei

sha

de

ren
27

na

li


lu

lue

na

cheng


duo

le

ta

men

de

yang

qun


niu

qun


he

lu


bing

cheng

li

tian

jian

suo

you

de

28

you

ba

ta

men

yi

qie

huo

cai


hai

zi


fu

nv


bing

ge

fang

zhong

suo

you

de


dou

lu
29

lue

qu

le


ya

ge

dui

xi

mian

he

li

wei

shuo


ni

men

lian

lei

wo


shi

wo

zai

zhe

di

de

ju

min

zhong
30 西 使


jiu

shi

zai

jia

nan

ren


he

bi

li

xi

ren

zhong


you

le

chou

ming


wo

de

ren

ding

ji

ran

xi

shao


ta

men

bi

ju

ji

lai

ji

sha

wo


wo

he

quan

jia

de

ren


dou

bi

mie

jue


ta

men

shuo


ta

qi

ke

dai

wo

men

de

mei

zi

ru

tong

ji

nv

me

31