1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


 

创世记

第  25  章

 

 
ya

bo

la

han

you

qu

le

yi

qi


ming

jiao

ji

tu

la

1
 
ji

tu

la

gei

ta

sheng

le

xin

lan


yue

shan


mi

dan


mi

dian


yi

shi

ba


he

shu
2

ya

 
yue

shan

sheng

le

shi

ba


he

di

dan


di

dan

de

zi

sun


shi

ya

shu

li

zu


li

dou
3

shi

zu


he

li

wu

mi

zu

 
mi

dian

de

er

zi

shi

yi

fa


yi

fu


ha

nuo


ya

bi

da


he

yi

lei

da


zhe
4

dou

shi

ji

tu

la

de

zi

sun

 
ya

bo

la

han

jiang

yi

qie

suo

you

de

dou

gei

le

yi

sa

5
 
ya

bo

la

han

ba

cai

wu

fen

gei

ta

shu

chu

de

zhong

zi


chen

zhe

zi

ji

hai

zai

shi

de

shi
6

hou


da

fa

ta

men

li

kai

ta

de

er

zi

yi

sa

wang

dong

fang

qu

 
ya

bo

la

han

yi

sheng

de

nian

ri


shi

yi

bai

qi

shi

wu

sui

7
 
ya

bo

la

han

shou

gao

nian

mai


qi

jue

er

si


gui

dao

ta

lie

zu


yuan

wen

zuo

ben

min
8 寿


na

li

 
ta

liang

ge

er

zi

yi

sa


yi

shi

ma

li


ba

ta

mai

zang

zai

mai

bi

la

dong

li


zhe
9

dong

zai

man

li

qian


he

ren

suo

xia

de

er

zi

yi

fu

lun

de

tian

zhong

 
jiu

shi

ya

bo

la

han

xiang

he

ren

mai

de

na

kuai

tian


ya

bo

la

han

he

ta

qi

zi

sa

la
10


dou

zang

zai

na

li

 
ya

bo

la

han

si

le

yi

houshen

ci

fu

gei

ta

de

er

zi

yi

sa


yi

sa

kao

jin
11  

bi

er

la

hai

lai

ju

zhu

 
sa

la

de

shi

nu

ai

ji

ren

xia

jia


gei

ya

bo

la

han

suo

sheng

de

er

zi


shi

yi

shi
12 使

ma

li

 
yi

shi

ma

li

er

zi

men

de

ming

zi


an

zhe

ta

men

de

jia

pu


ji

zai

xia

mian


yi
13

shi

ma

li

de

chang

zi

shi

ni

bai

yue


you

you

ji

da


ya

de

bie


mi

bi

shan

 
mi

shi

ma


du

ma


ma

sa

14
 
ha

da


ti

ma


yi

tu


na

fei

shi


ji

di

ma

15
 
zhe

shi

yi

shi

ma

li

zhong

zi

de

ming

zi


zhao

zhe

ta

men

de

cun

zhuang


ying

zhai


zuo

le
16

shi

er

zu

de

zu

zhang

 
yi

shi

ma

li

xiang

shou

yi

bai

san

shi

qi

sui


qi

jue

er

si


gui

dao

ta

lie

zu


yuan
17 寿

wen

zuo

ben

min


na

li

 
ta

zi

sun

de

zhu

chu

zai

ta

zhong

di

xiong

dong

bian


cong

ha

fei

la

zhi

dao

ai

ji

qian

de

shu
18

er


zheng

zai

ya

shu

de

dao

shang

 
ya

bo

la

han

de

er

zi

yi

sa

de

hou

dai


ji

zai

xia

mian


ya

bo

la

han

sheng

yi

sa
19

 
yi

sa

qu

li

bai

jia

wei

qi

de

shi

hou


zheng

si

shi

sui


li

bai

jia

shi

ba

dan

ya

lan
20

di

de

ya

lan

ren


bi

tu

li

de

nu

er


shi

ya

lan

ren

la

ban

de

mei

zi

 
yi

sa

yin

ta

qi

zi

bu

sheng

yu


jiu

wei

ta

qi

qiu

ye

he

hua


ye

he

hua

ying

yun

ta
21

de

qi

qiu


ta

de

qi

zi

li

bai

jia

jiu

huai

le

yun

怀
 
hai

zi

men

zai

ta

fu

zhong

bi

ci

xiang

zheng


ta

jiu

shuo


ruo

shi

zhe

yang


wo

wei

shen

me
22

huo

zhe

nehuo

zuo

wo

wei

shen

me

ru

ci

ne


ta

jiu

qu

qiu

wen

ye

he

hua

 
ye

he

hua

dui

ta

shuo


liang

guo

zai

ni

fu

nei


liang

zu

yao

cong

ni

shen

shang

chu

lai


zhe
23

zu

bi

qiang

yu

na

zu


jiang

lai

da

de

yao

fu

shi

xiao

de

 
sheng

chan

de

ri

zi

dao

le


fu

zhong

guo

ran

shi

shuang

zi

24
 
xian

chan

de

shen

ti

fa

hong


hun

shen

you

mao


ru

tong

pi

yi


ta

men

jiu

gei

ta

qi

ming
25

jiao

yi

saoyi

sao

jiu

shi

you

mao

de

yi

si

 
sui

hou

you

sheng

le

yi

sao

de

xiong

di


shou

zhua

zhu

yi

sao

de

jiao

gen


yin

ci

gei

ta

qi
26

ming

jiao

ya

geya

ge

jiu

shi

zhua

zhu

de

yi

si


li

bai

jia

sheng

xia

liang

ge

er

zi

de

shi

hou


yi

sa

nian

zheng

liu

shi

sui

 
liang

ge

hai

zi

jian

jian

chang

da


yi

sao

shan

yu

da

lie


chang

zai

tian

ye


ya

ge

wei

ren
27

an

jing


chang

zhu

zai

zhang

peng

li

 
yi

sa

ai

yi

sao


yin

wei

chang

chi

ta

de

ye

wei


li

bai

jia

que

ai

ya

ge

28
 
you

yi

tian


ya

ge

ao

tang


yi

sao

cong

tian

ye

hui

lai

lei

hun

le

29
 
yi

sao

dui

ya

ge

shuo


wo

lei

hun

le


qiu

ni

ba

zhe

hong

tang

gei

wo

he


yin

ci

yi
30

sao

you

jiao

yi

dongyi

dong

jiu

shi

hong

de

yi

si

 
ya

ge

shuo


ni

jin

ri

ba

chang

zi

de

ming

fen

mai

gei

wo

ba

31
 
yi

sao

shuo


wo

jiang

yao

si


zhe

chang

zi

de

ming

fen

yu

wo

you

shen

me

yi

chu

ne

32
 
ya

ge

shuo


ni

jin

ri

dui

wo

qi

shi

ba


yi

sao

jiu

dui

ta

qi

le

shi


ba

chang

zi
33

de

ming

fen

mai

gei

ya

ge

 
yu

shi

ya

ge

jiang

bing

he

hong

dou

tang

gei

le

yi

sao


yi

sao

chi

le

he

le


bian

qi

lai
34 便

zou

le


zhe

jiu

shi

yi

sao

qing

kan

le

ta

chang

zi

de

ming

fen