1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  27  章


yi

sa

nian

lao


yan

jing

hun

hua


bu

neng

kan

jian


jiu

jiao

le

ta

da

er

zi

yi

sao

lai
1


shuo


wo

er


yi

sao

shuo


wo

zai

zhe

li


ta

shuo


wo

ru

jin

lao

le


bu

zhi

dao

na

yi

tian

si

2

xian

zai

na

ni

de

qi

xie


jiu

shi

jian

nang


he

gong


wang

tian

ye

qu

wei

wo

da

lie

3

zhao

wo

suo

ai

de

zuo

cheng

mei

wei


na

lai

gei

wo

chi


shi

wo

zai

wei

si

zhi

xian


gei
4 使

ni

zhu

fu


yi

sa

dui

ta

er

zi

yi

sao

shuo

hua


li

bai

jia

ye

ting

jian

le


yi

sao

wang

tian

ye

qu
5

da

lie


yao

de

ye

wei

dai

lai


li

bai

jia

jiu

dui

ta

er

zi

ya

ge

shuo


wo

ting

jian

ni

fu

qin

dui

ni

ge

ge

yi

sao

shuo
6


ni

qu

ba

ye

shou

dai

lai


zuo

cheng

mei

wei

gei

wo

chi


wo

hao

zai

wei

si

zhi

xian


zai
7

ye

he

hua

mian

qian

gei

ni

zhu

fuxian

zai

wo

er


ni

yao

zhao

zhe

wo

suo

fen

fu

ni

de


ting

cong

wo

de

hua

8

ni

dao

yang

qun

li

qu


gei

wo

na

liang

zhi

fei

shan

yang

gao

lai


wo

bian

zhao

ni

fu

qin

suo
9 便

ai

de


gei

ta

zuo

cheng

mei

wei


ni

na

dao

ni

fu

qin

na

li

gei

ta

chi


shi

ta

zai

wei

si

zhi

xian


gei

ni

zhu

fu

10 使

ya

ge

dui

ta

mu

qin

li

bai

jia

shuo


wo

ge

ge

yi

sao

hun

shen

shi

you

mao

de


wo

shen
11

shang

shi

guang

hua

de


tang

ruo

wo

fu

qin

mo

zhe

wo


bi

yi

wo

wei

qi

hong

ren

de


wo

jiu

zhao

zhou

zu


bu
12

de

zhu

fu


ta

mu

qin

dui

ta

shuo


wo

er


ni

zhao

de

zhou

zu

gui

dao

wo

shen

shang


ni

zhi

guan

ting
13

wo

de

hua


qu

ba

yang

gao

gei

wo

na

lai


ta

bian

qu

na

lai


jiao

gei

ta

mu

qin


ta

mu

qin

jiu

zhao

ta

fu

qin

suo

ai

de


zuo
14 便

cheng

mei

wei


li

bai

jia

you

ba

jia

li

suo

cun

da

er

zi

yi

sao

shang

hao

de

yi

fu


gei

ta

xiao

er

zi
15

ya

ge

chuan

shang

穿

you

yong

shan

yang

gao

pi


bao

zai

ya

ge

de

shou

shang


he

jing

xiang

de

guang

hua

chu

16

jiu

ba

suo

zuo

de

mei

wei

he

bing


jiao

zai

ta

er

zi

ya

ge

de

shou

li

17

ya

ge

dao

ta

fu

qin

na

li

shuo


wo

fu

qin


ta

shuo


wo

zai

zhe

li


wo

er

18

ni

shi

shui


ya

ge

dui

ta

fu

qin

shuo


wo

shi

ni

de

chang

zi

yi

sao


wo

yi

zhao

ni

suo

fen

fu

wo
19

de

xing

le


qing

qi

lai

zuo

zhe


chi

wo

de

ye

wei


hao

gei

wo

zhu

fu


yi

sa

dui

ta

er

zi

shuo


wo

er


ni

ru

he

zhao

de

zhe

me

kuai

ne


ta

shuo


yin
20

wei

ye

he

hua

ni

de


shen

shi

wo

yu

jian

hao

ji

hui

de

zhe

de

  使

yi

sa

dui

ya

ge

shuo


wo

er


ni

jin

qian

lai


wo

mo

mo

ni


zhi

dao

ni

zhen

shi
21

wo

de

er

zi

yi

sao

bu

shi


ya

ge

jiu

ai

jin

ta

fu

qin

yi

sa


yi

sa

mo

zhe

ta

shuo


sheng

yin

shi

ya

ge

de

sheng
22

yin


shou

que

shi

yi

sao

de

shou


yi

sa

jiu

bian

bu

chu

ta

lai


yin

wei

ta

shou

shang

you

mao


xiang

ta

ge

ge

yi

sao

de

shou
23

yi

yang


jiu

gei

ta

zhu

fu


you

shuo


ni

zhen

shi

wo

er

zi

yi

sao

me


ta

shuo


wo

shi

24

yi

sa

shuo


ni

di

gei

wo


wo

hao

chi

wo

er

zi

de

ye

wei


gei

ni

zhu

fu


ya
25

ge

jiu

di

gei

ta


ta

bian

chi

le


you

na

jiu

gei

ta


ta

ye

he

le

便

ta

fu

qin

yi

sa

dui

ta

shuo


wo

er


ni

shang

qian

lai

yu

wo

qin

zui

26

ta

jiu

shang

qian

yu

fu

qin

qin

zui


ta

fu

qin

yi

wen

ta

yi

fu

shang

de

xiang

qi


jiu

gei
27

ta

zhu

fu


shuo


wo

er

de

xiang

qi

ru

tong

ye

he

hua

ci

fu

zhi

tian

di

de

xiang

qi

yi

yang


yuan


shen

ci

ni

tian

shang

de

gan

lu


di

shang

de

fei

tu


bing

xu

duo

wu

gu

xin

jiu

28  

yuan

duo

min

shi

feng

ni


duo

guo

gui

bai

ni


yuan

ni

zuo

ni

di

xiong

de

zhu


ni

mu

qin
29

de

er

zi

xiang

ni

gui

bai


fan

zhou

zu

ni

de


yuan

ta

shou

zhou

zu


wei

ni

zhu

fu

de


yuan

ta

meng

fu


yi

sa

wei

ya

ge

zhu

fu

yi

bi


ya

ge

cong

ta

fu

qin

na

li

cai

chu

lai


ta

ge

ge
30

yi

sao

zheng

da

lie

hui

lai


ye

zuo

le

mei

wei


na

lai

gei

ta

fu

qin


shuo


qing

fu

qin

qi

lai


chi

ni

er

zi
31

de

ye

wei


hao

gei

wo

zhu

fu


ta

fu

qin

yi

sa

dui

ta

shuo


ni

shi

shui


ta

shuo


wo

shi

ni

de

chang

zi

yi

sao

32

yi

sa

jiu

da

da

de

zhan

jing


shuo


ni

wei

lai

zhi

xian


shi

shui

de

le

ye

wei

na

lai
33

gei

wo

ne


wo

yi

jing

chi

le


wei

ta

zhu

fu


ta

jiang

lai

ye

bi

meng

fu


yi

sao

ting

le

ta

fu

qin

de

hua


jiu

fang

sheng

tong

ku


shuo


wo

fu

a


qiu

ni

ye
34

wei

wo

zhu

fu


yi

sa

shuo


ni

xiong

di

yi

jing

yong

gui

ji

lai

jiang

ni

de

fu

fen

duo

qu

le

35

yi

sao

shuo


ta

ming

ya

ge

qi

bu

shi

zheng

dui

me


yin

wei

ta

qi

pian

le

wo

liang

ci

36

ta

cong

qian

duo

le

wo

chang

zi

de

ming

fen


ni

kan


ta

xian

zai

you

duo

le

wo

de

fu

fen


yi

sao

you

shuo


ni

mei

you

liu

xia

wei

wo

ke

zhu

de

fu

me


yi

sa

hui

da

yi

sao

shuo


wo

yi

li

ta

wei

ni

de

zhu


shi

ta

de

di

xiong

dou

gei

ta
37 使

zuo

pu

ren


bing

ci

ta

wu

gu

xin

jiu

ke

yi

yang

sheng


wo

er


xian

zai

wo

hai

neng

wei

ni

zuo

shen

me

ne


yi

sao

dui

ta

fu

qin

shuo


fu

a


ni

zhi

you

yi

yang

ke

zhu

de

fu

me


wo

fu

a
38


qiu

ni

ye

wei

wo

zhu

fu


yi

sao

jiu

fang

sheng

er

ku


ta

fu

qin

yi

sa

shuo


di

shang

de

fei

tu

bi

wei

ni

suo

zhu


tian

shang

de

gan

lu

bi

wei
39

ni

suo

de


ni

bi

yi

kao

dao

jian

du

ri


you

bi

shi

feng

ni

de

xiong

di


dao

ni

qiang

sheng

de

shi

hou
40


bi

cong

ni

jing

xiang

shang

zheng

kai

ta

de

e


yi

sao

yin

ta

fu

qin

gei

ya

ge

zhu

de

fu


jiu

yuan

hen

ya

ge


xin

li

shuo


wei

wo
41

fu

qin

ju

sang

de

ri

zi

jin

le


dao

na

shi

hou


wo

yao

sha

wo

de

xiong

di

ya

ge


you

ren

ba

li

bai

jia

da

er

zi

yi

sao

de

hua

gao

su

li

bai

jia


ta

jiu

da

fa

ren

qu
42


jiao

le

ta

xiao

er

zi

ya

ge

lai


dui

ta

shuo


ni

ge

ge

yi

sao

xiang

yao

sha

ni


bao

chou

xue

hen


xian

zai

wo

er


ni

yao

ting

wo

de

hua


qi

lai

tao

wang

ha

lan

wo

ge

ge

la

ban

na

li
43

qu


tong

ta

zhu

xie

ri

zi


zhi

deng

ni

ge

ge

de

nu

qi

xiao

le

44

ni

ge

ge

xiang

ni

xiao

le

nu

qi


wang

le

ni

xiang

ta

suo

zuo

de

shi


wo

bian

da

fa

ren
45 便

qu

ba

ni

cong

na

li

dai

hui

lai


wei

shen

me

yi

ri

sang

ni

men

er

ren

ne


li

bai

jia

dui

yi

sa

shuo


wo

yin

zhe

he

ren

de

nv

zi


lian

xing

ming

dou

yan

fan

le

46

tang

ruo

ya

ge

ye

qu

he

ren

de

nv

zi

wei

qi


xiang

zhe

xie

yi

yang


wo

huo

zhe

hai

you

shen

me

yi

chu

ne