1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  46  章


yi

se

lie

dai

zhe

yi

qie

suo

you

de


qi

shen

lai

dao

bie

shi

ba


jiu

xian

ji

gei

ta

fu
1

qin

yi

sa

de


shen

 

ye

jian


shen

zai

yi

xiang

zhong

dui

yi

se

lie

shuo


ya

ge


ya

ge


ta

shuo


wo

zai
2  

zhe

lishen

shuo


wo

shi


shen


jiu

shi

ni

fu

qin

de


shen


ni

xia

ai

ji

qu

bu

yao
3      

hai

pa


yin

wei

wo

bi

shi

ni

zai

na

li

cheng

wei

da

zu

使

wo

yao

he

ni

tong

xia

ai

ji

qu


ye

bi

ding

dai

ni

shang

lai


yue

se

bi

gei

ni

song

zhong
4yuan

wen

zuo

jiang

shou

an

zai

ni

de

yan

jing

shang


ya

ge

jiu

cong

bie

shi

ba

qi

xing


yi

se

lie

de

er

zi

men

shi

ta

men

de

fu

qin

ya

ge
5 使


he

ta

men

de

qi

zi


er

nv


dou

zuo

zai

fa

lao

wei

ya

ge

song

lai

de

che

shang


ta

men

you

dai

zhe

jia

nan

di

suo

de

de

sheng

chu


huo

cai


lai

dao

ai

ji


ya

ge

he
6

ta

de

yi

qie

zi

sun

dou

yi

tong

lai

le


ya

ge

ba

ta

de

er

zi


sun

zi


nv

er


sun

nv


bing

ta

de

zi

zi

sun

sun

7

yi

tong

dai

dao

ai

ji


lai

dao

ai

ji

de

yi

se

lie

ren


ming

zi

ji

zai

xia

mian


ya

ge

he

ta

de

er

sun

8

ya

ge

de

chang

zi

shi

liu

bian

便

liu

bian

de

er

zi

shi

ha

nuo


fa

lu


xi

si

lun


jia

mi

9 便

xi

mian

de

er

zi

shi

ye

mu

li


ya

min


a

xia


ya

jin


suo

xia


hai

you

jia
10 西

nan

nv

zi

suo

sheng

de

sao

luo


li

wei

de

er

zi

shi

ge

shun


ge

xia


mi

la

li

11

you

da

de

er

zi

shi

er


e

nan


shi

la


fa

lei

si


xie

la


wei

you

er

yu
12

e

nan

si

zai

jia

nan

di


fa

lei

si

de

er

zi

shi

xi

si

lun


ha

mu

lei


yi

sa

jia

de

er

zi

shi

tuo

la


pu

wa


yue

bo


shen

lun

13

xi

bu

lun

de

er

zi

shi

xi

lie


yi

lun


ya

li

14 西 西

zhe

shi

li

ya

zai

ba

dan

ya

lan

gei

ya

ge

suo

sheng

de

er

zi


hai

you

nv

er

di

na

15

er

sun

gong

san

shi

san

ren


jia

de

de

er

zi

shi

xi

fei

yun


ha

ji


shu

ni


yi

si

ben


yi

li


ya

luo
16

di


ya

lie

li


ya

she

de

er

zi

shi

yin

na


yi

shi

wa


yi

shi

wei


bi

li

ya


hai

you

ta

men
17

de

mei

zi

xi

la


bi

li

ya

de

er

zi

shi

xi

bie


ma

jie

西

zhe

shi

la

ban

gei

ta

nv

er

li

ya

de

bi

nv

xi

pa


cong

ya

ge

suo

sheng

de

er

sun

18

gong

you

shi

liu

ren


ya

ge

zhi

qi

la

jie

de

er

zi

shi

yue

se


he

bian

ya

min

19 便

yue

se

zai

ai

ji

di

sheng

le

ma

na

xi

he

yi

fa

lian


jiu

shi

an

cheng

de

ji

si

bo

ti
20 西

fei

la

de

nv

er

ya

xi

na

gei

yue

se

sheng

de

西

bian

ya

min

de

er

zi

shi

bi

la


bi

jie


ya

shi

bie


ji

la


nai

man


yi

xi
21 便


luo

shi


mu

ping


hu

ping


ya

lei


zhe

shi

la

jie

gei

ya

ge

suo

sheng

de

er

sun


gong

you

shi

si

ren

22

dan

de

er

zi

shi

hu

shen

23

na

fu

ta

li

de

er

zi

shi

ya

xue


gu

ni


ye

se


shi

leng

24

zhe

shi

la

ban

gei

ta

nv

er

la

jie

de

bi

nv

bi

la


cong

ya

ge

suo

sheng

de

er

sun

25

gong

you

qi

ren


na

yu

ya

ge

tong

dao

ai

ji

de


chu

le

ta

er

fu

zhi

wai


fan

cong

ta

suo

sheng

de

26

gong

you

liu

shi

liu

ren


hai

you

yue

se

zai

ai

ji

suo

sheng

de

liang

ge

er

zi


ya

ge

jia

lai

dao

ai

ji

de

gong

you
27

qi

shi

ren


ya

ge

da

fa

you

da

xian

qu

jian

yue

se


qing

pai

ren

yin

lu

wang

ge

shan

qu


yu

shi

ta
28

men

lai

dao

ge

shan

di


yue

se

tao

che

wang

ge

shan

qu


ying

jie

ta

fu

qin

yi

se

lie


ji

zhi

jian

le

mian


jiu
29

fu

zai

fu

qin

de

jing

xiang

shang


ku

le

xu

jiu


yi

se

lie

dui

yue

se

shuo


wo

ji

de

jian

ni

de

mian


zhi

dao

ni

hai

zai


jiu

shi

si
30

wo

ye

gan

xin


yue

se

dui

ta

de

di

xiong


he

ta

fu

de

quan

jia

shuo


wo

yao

shang

qu

gao

su

fa

lao

31

dui

ta

shuo


wo

de

di

xiong

he

wo

fu

de

quan

jia


cong

qian

zai

jia

nan

di


xian

jin

dou

dao

wo

zhe

li

lai

le


ta

men

ben

shi

mu

yang

de

ren


yi

yang

sheng

chu

wei

ye


ta

men

ba

yang

qun


niu

qun

32

he

yi

qie

suo

you

de

dou

dai

lai

le


deng

fa

lao

shao

ni

men

de

shi

hou


wen

ni

men

shuo


ni

men

yi

he
33

shi

wei

ye


ni

men

yao

shuo


ni

de

pu

ren

cong

you

nian

zhi

dao

ru

jin


dou

yi

yang

sheng

chu

wei

ye

34

lian

wo

men

de

zu

zong

ye

dou

yi

ci

wei

ye


zhe

yang


ni

men

ke

yi

zhu

zai

ge

shan

di


yin

wei

fan

mu

yang

de

dou

bei

ai

ji

ren

suo

yan

e