1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  15  章


zhe

shi

yi

hou


ye

he

hua

zai

yi

xiang

zhong

you

hua

dui

ya

bo

lan

shuo


ya

bo

lan

ni

bu
1

yao

ju

pa


wo

shi

ni

de

dun

pai


bi

da

da

de

shang

ci

ni


ya

bo

lan

shuo


zhu

ye

he

hua

a


wo

ji

wu

zi


ni

hai

ci

wo

shen

me

ne


bing
2

qie

yao

cheng

shou

wo

jia

ye

de


shi

da

ma

se

ren

yi

li

yi

xie


ya

bo

lan

you

shuo


ni

mei

you

gei

wo

er

zi


na

sheng

zai

wo

jia

zhong

de

ren


jiu

shi
3

wo

de

hou

si


ye

he

hua

you

you

hua

dui

ta

shuo


zhe

ren

bi

bu

cheng

wei

ni

de

hou

si


ni

ben

shen

suo
4

sheng

de


cai

cheng

wei

ni

de

hou

si


yu

shi

ling

ta

zou

dao

wai

bian


shuo


ni

xiang

tian

guan

kan


shu

suan

zhong

xing


neng

shu

de
5

guo

lai

me


you

dui

ta

shuo


ni

de

hou

yi

jiang

yao

ru

ci


ya

bo

lan

xin

ye

he

hua


ye

he

hua

jiu

yi

ci

wei

ta

de

yi

6

ye

he

hua

you

dui

ta

shuo


wo

shi

ye

he

hua


ceng

ling

ni

chu

le

jia

lei

di

de

wu

er
7


wei

yao

jiang

zhe

di

ci

ni

wei

ye


ya

bo

lan

shuo


zhu

ye

he

hua

a


wo

zen

neng

zhi

dao

bi

de

zhe

di

wei

ye

ne

8

ta

shuo


ni

wei

wo

qu

yi

zhi

san

nian

de

mu

niu


yi

zhi

san

nian

de

mu

shan

yang


yi
9

zhi

san

nian

de

gong

mian

yang


yi

zhi

ban

jiu


yi

zhi

chu

ge


ya

bo

lan

jiu

qu

le

zhe

xie

lai


mei

yang

pi

kai

fen

cheng

liang

ban


yi

ban

dui

zhe

yi

ban
10

de

bai

lie


zhi

you

niao

mei

you

pi

kai


you

zhi

niao

xia

lai

luo

zai

na

si

chu

de

rou

shang


ya

bo

lan

jiu

ba

ta

xia

fei

le

11

ri

tou

zheng

luo

de

shi

hou


ya

bo

lan

chen

chen

de

shui

le


hu

ran

you

jing

ren

de

da

hei
12

an

luo

zai

ta

shen

shang


ye

he

hua

dui

ya

bo

lan

shuo


ni

yao

de

que

zhi

dao


ni

de

hou

yi

bi

ji

ju

bie

ren
13

de

di


you

fu

shi

na

di

de

ren


na

di

de

ren

yao

ku

dai

ta

men

si

bai

nian


bing

qie

ta

men

suo

yao

fu

shi

de

na

guo


wo

yao

cheng

fa

hou

lai

ta

men

bi

dai

zhe

xu

duo
14

cai

wu


cong

na

li

chu

lai


dan

ni

yao

xiang

da

shou

shu


ping

ping

an

an

de

gui

dao

ni

lie

zu

na

li


bei

ren

mai

zang
15 寿


dao

le

di

si

dai


ta

men

bi

hui

dao

ci

di


yin

wei

ya

mo

li

ren

de

zui

nie


hai
16

mei

you

man

ying


ri

luo

tian

hei


bu

liao

you

mao

yan

de

lu


bing

shao

zhao

de

huo

ba


cong

na

xie

rou

kuai
17

zhong

jing

guo


dang

na

ri

ye

he

hua

yu

ya

bo

lan

li

yue


shuo


wo

yi

ci

gei

ni

de

hou

yi


cong
18

ai

ji

he

zhi

dao

bo

la

da

he

zhi

di


jiu

shi

ji

ni

ren


ji

ni

xi

ren


jia

mo

ni

ren

19

he

ren


bi

li

xi

ren


li

fa

yin

ren

20

ya

mo

li

ren


jia

nan

ren


ge

jia

sa

ren


ye

bu

si

ren


zhi

di

21