1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  43  章


na

di

de

ji

huang

shen

da

1

ta

men

cong

ai

ji

dai

lai

de

liang

shi

chi

jin

le


ta

men

de

fu

qin

jiu

dui

ta

men

shuo

2

ni

men

zai

qu

gei

wo

di

xie

liang

lai


you

da

dui

ta

shuo


na

ren

zhun

zhun

de

gao

jie

wo

men


shuo


ni

men

de

xiong

di

ruo

bu
3

yu

ni

men

tong

lai


ni

men

jiu

bu

de

jian

wo

de

mian


ni

ruo

da

fa

wo

men

de

xiong

di

yu

wo

men

tong

qu


wo

men

jiu

xia

qu

gei

ni

di

liang

4

ni

ruo

bu

da

fa

ta

qu


wo

men

jiu

bu

xia

qu


yin

wei

na

ren

dui

wo

men

shuo


ni
5

men

de

xiong

di

ruo

bu

yu

ni

men

tong

lai


ni

men

jiu

bu

de

jian

wo

de

mian


yi

se

lie

shuo


ni

men

wei

shen

me

zhe

yang

hai

wo


gao

su

na

ren

ni

men

hai

you

xiong

di
6

ne


ta

men

hui

da

shuo


na

ren

xiang

xi

wen

dao

wo

men


he

wo

men

de

qin

shu


shuo


ni
7

men

de

fu

qin

hai

zai

me


ni

men

hai

you

xiong

di

me


wo

men

jiu

an

zhe

ta

suo

wen

de

gao

su

ta


yan

neng

zhi

dao

ta

yao

shuo


bi

xu

ba

ni

men

de

xiong

di

dai

xia

lai

ne


you

da

you

dui

ta

fu

qin

yi

se

lie

shuo


ni

da

fa

tong

zi

yu

wo

tong

qu


wo

men

jiu
8

qi

shen

xia

qu


hao

jiao

wo

men

he

ni


bing

wo

men

de

fu

ren

hai

zi

dou

de

cun

huo


bu

zhi

yu

si


wo

wei

ta

zuo

bao


ni

ke

yi

cong

wo

shou

zhong

zhui

tao


wo

ruo

bu

dai

ta

hui

lai

jiao

zai
9

ni

mian

qian


wo

qing

yuan

yong

yuan

dan

zui


wo

men

ruo

mei

you

dan

ge


ru

jin

di

er

ci

dou

hui

lai

le

10

ta

men

de

fu

qin

yi

se

lie

shuo


ruo

bi

xu

ru

ci


ni

men

jiu

dang

zhe

yang

xing


ke
11

yi

jiang

zhe

di


tu

chan

zhong

zui

hao

de

ru

xiang


feng

mi


xiang

liao


mei

yao


fei

zi


xing

ren


dou

qu

yi

dian

shou

zai

qi

ju

li


dai

xia

qu

song

gei

na

ren

zuo

li

wu


you

yao

shou

li

jia

bei

de

dai

yin

zi


bing

jiang

gui

huan

zai

ni

men

kou

dai

nei

de

yin

zi

12

reng

dai

zai

shou

li


na

huo

zhe

shi

cuo

le


ye

dai

zhe

ni

men

de

xiong

di


qi

shen

qu

jian

na

ren

13

dan

yuan

quan

neng

de


shen

shi

ni

men

zai

na

ren

mian

qian

meng

lian

min


shi

fang

ni

men

de

na
14   使

di

xiong

he

bian

ya

min

hui

lai


wo

ruo

sang

le

er

zi


jiu

sang

le

ba

便

yu

shi

ta

men

na

zhe

na

li

wu


you

shou

li

jia

bei

de

dai

yin

zi


bing

qie

dai

zhe

bian
15 便

ya

min


qi

shen

xia

dao

ai

ji

zhan

zai

yue

se

mian

qian


yue

se

jian

bian

ya

min

he

ta

men

tong

lai


jiu

dui

jia

zai

shuo


jiang

zhe

xie

ren

ling

dao

wu
16 便

li


yao

zai

sha

sheng

chu


yu

bei

yan

xi


yin

wei

shang

wu

zhe

xie

ren

tong

wo

chi

fan


jia

zai

jiu

zun

zhe

yue

se

de

ming

qu

xing


ling

ta

men

jin

yue

se

de

wu

li

17

ta

men

yin

wei

bei

ling

dao

yue

se

de

wu

li


jiu

hai

pa


shuo


ling

wo

men

dao

zhe

li
18

lai


bi

shi

yin

wei

tou

ci

gui

huan

zai

wo

men

kou

dai

li

de

yin

zi


zhao

wo

men

de

cuo

feng


xia

shou

hai

wo

men


qiang

qu

wo

men

wei

nu

pu


qiang

duo

wo

men

de

lu


ta

men

jiu

ai

jin

yue

se

de

jia

zai


zai

wu

men

kou

he

ta

shuo

hua

19

shuo


wo

zhu

a


wo

men

tou

ci

xia

lai

shi

zai

shi

yao

di

liang

20

hou

lai

dao

le

zhu

su

de

di

fang


wo

men

da

kai

kou

dai


bu

liao

ge

ren

de

yin

zi

fen
21 宿

lian

zu

shu


reng

zai

ge

ren

de

kou

dai

nei


xian

zai

wo

men

shou

li

you

dai

hui

lai

le


ling

wai

you

dai

xia

yin

zi

lai

di

liang


bu

zhi

dao

xian

qian

shui

ba

yin

zi

fang

zai

wo

men

de
22

kou

dai

li


jia

zai

shuo


ni

men

ke

yi

fang

xin


bu

yao

hai

pa


shi

ni

men

de


shen


he

ni
23  

men

fu

qin

de


shen


ci

gei

ni

men

cai

bao

zai

ni

men

de

kou

dai

li


ni

men

de

yin
 

zi

wo

zao

yi

shou

le


ta

jiu

ba

xi

mian

dai

chu

lai

jiao

gei

ta

men

西

jia

zai

jiu

ling

ta

men

jin

yue

se

de

wu

li


gei

ta

men

shui

xi

jiao


you

gei

ta

men

cao
24

liao

wei

lu


ta

men

jiu

yu

bei

na

li

wu


deng

hou

yue

se

shang

wu

lai


yin

wei

ta

men

ting

jian

yao

zai
25

na

li

chi

fan


yue

se

lai

dao

jia

li


ta

men

jiu

ba

shou

zhong

de

li

wu

na

jin

wu

qu

gei

ta


you

fu
26

fu

zai

di

xiang

ta

xia

bai


yue

se

wen

ta

men

hao


you

wen


ni

men

de

fu

qin


jiu

shi

ni

men

suo

shuo

de

na

lao
27

ren

jia

ping

an

me


ta

hai

zai

me


ta

men

hui

da

shuo


ni

pu

ren

wo

men

de

fu

qin

ping

an


ta

hai

zai


yu

shi

ta

men
28

di

tou

xia

bai


yue

se

ju

mu

kan

jian

ta

tong

mu

de

xiong

di

bian

ya

min


jiu

shuo


ni

men

xiang

wo

suo

shuo
29 便

na

ding

xiao

de

xiong

di


jiu

shi

zhe

wei

me


you

shuo


xiao

er

a


yuan


shen

ci

en
 

gei

ni


yue

se

ai

di

zhi

qing

fa

dong


jiu

ji

mang

xun

zhao

ke

ku

zhi

di


jin

ru

zi

ji

de

wu
30

li


ku

le

yi

chang


ta

xi

le

lian

chu

lai


mian

qiang

yin

ren


fen

fu

ren

bai

fan

31

ta

men

jiu

wei

yue

se

dan

bai

le

yi

xi


wei

na

xie

ren

you

bai

le

yi

xi


ye

wei

he
32

yue

se

tong

chi

fan

de

ai

ji

ren

ling

bai

le

yi

xi


yin

wei

ai

ji

ren

bu

ke

he

xi

bo

lai

ren

yi

tong

chi

fan


na

yuan

shi

ai

ji

ren

suo

yan

e

de


yue

se

shi

zhong

di

xiong

zai

ta

mian

qian

pai

lie

zuo

xi


dou

an

zhe

chang

you

de

ci

xu


zhong
33 使

di

xiong

jiu

bi

ci

cha

yi


yue

se

ba

ta

mian

qian

de

shi

wu

fen

chu

lai


song

gei

ta

men


dan

bian

ya

min

suo

de

de
34 便


bi

bie

ren

duo

wu

bei


ta

men

jiu

yin

jiu


he

yue

se

yi

tong

yan

le