1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  39  章


yue

se

bei

dai

xia

ai

ji

qu


you

yi

ge

ai

ji

ren

shi

fa

lao

de

nei

chen


hu

wei

zhang
1

bo

ti

fa


cong

na

xie

dai

xia

ta

lai

de

yi

shi

ma

li

ren

shou

xia

mai

le

ta

qu


yue

se

zhu

zai

ta

zhu

ren

ai

ji

ren

de

jia

zhong


ye

he

hua

yu

ta

tong

zai


ta

jiu

bai
2

shi

shun

li


ta

zhu

ren

jian

ye

he

hua

yu

ta

tong

zai


you

jian

ye

he

hua

shi

ta

shou

li

suo

ban

de

jin
3 使

dou

shun

li


yue

se

jiu

zai

zhu

ren

yan

qian

meng

en


ci

hou

ta

zhu

ren


bing

qie

zhu

ren

pai

ta

guan

li
4

jia

wu


ba

yi

qie

suo

you

de

dou

jiao

zai

ta

shou

li


zi

cong

zhu

ren

pai

yue

se

guan

li

jia

wu


he

ta

yi

qie

suo

you

de


ye

he

hua

jiu

yin
5

yue

se

de

yuan

gu


ci

fu

yu

na

ai

ji

ren

de

jia


fan

jia

li

he

tian

jian

yi

qie

suo

you

de


dou

meng

ye

he

hua

ci

fu


bo

ti

fa

jiang

yi

qie

suo

you

de


dou

jiao

zai

yue

se

de

shou

zhong


chu

le

zi

ji

suo

chi
6

de

fan


bie

de

shi

yi

gai

bu

zhi


yue

se

yuan

lai

xiu

ya

jun

mei


zhe

shi

yi

hou


yue

se

zhu

ren

de

qi

yi

mu

song

qing

gei

yue

se


shuo


ni

yu

wo

tong
7

qin

ba


yue

se

bu

cong


dui

ta

zhu

ren

de

qi

shuo


kan

na


yi

qie

jia

wu


wo

zhu

ren

dou
8

bu

zhi

dao


ta

ba

suo

you

de

dou

jiao

zai

wo

shou

li


zai

zhe

jia

li

mei

you

bi

wo

da

de


bing

qie

ta

mei

you

liu

xia

yi

yang

bu

jiao

gei

wo

9

zhi

liu

xia

le

ni


yin

wei

ni

shi

ta

de

qi

zi


wo

zen

neng

zuo

zhe

da

e


de

zui


shen

ne

 

hou

lai

ta

tian

tian

he

yue

se

shuo


yue

se

que

bu

ting

cong

ta


bu

yu

ta

tong

qin


ye
10

bu

he

ta

zai

yi

chu


you

yi

tian


yue

se

jin

wu

li

qu

ban

shi


jia

zhong

ren

mei

you

yi

ge

zai

na

wu

li

11

fu

ren

jiu

la

zhu

ta

de

yi

shang

shuo


ni

yu

wo

tong

qin

ba


yue

se

ba

yi

shang

diu

zai
12

fu

ren

shou

li


pao

dao

wai

bian

qu

le


fu

ren

kan

jian

yue

se

ba

yi

shang

diu

zai

ta

shou

li

pao

chu

qu

le

13

jiu

jiao

le

jia

li

de

ren

lai


dui

ta

men

shuo


ni

men

kan


ta

dai

le

yi

ge

xi

bo
14

lai

ren


jin

ru

wo

men

jia

li


yao

xi

nong

wo

men


ta

dao

wo

zhe

li

lai


yao

yu

wo

tong

qin


wo

jiu

da

sheng

han

jiao


ta

ting

jian

wo

fang

sheng

han

qi

lai


jiu

ba

yi

shang

diu

zai

wo

zhe

li


pao

dao

wai

bian

qu
15

le


fu

ren

ba

yue

se

de

yi

shang

fang

zai

zi

ji

na

li


deng

zhe

ta

zhu

ren

hui

jia

16

jiu

dui

ta

ru

ci

ru

ci

shuo


ni

suo

dai

dao

wo

men

zhe

li

de

na

xi

bo

lai

pu

ren

17

jin

lai

yao

xi

nong

wo


wo

fang

sheng

han

qi

lai


ta

jiu

ba

yi

shang

diu

zai

wo

zhe

li

pao

chu

qu

le

18

yue

se

de

zhu

ren

ting

jian

ta

qi

zi

dui

ta

suo

shuo

de

hua


shuo


ni

de

pu

ren

ru

ci
19

ru

ci

dai

wo


ta

jiu

sheng

qi


ba

yue

se

xia

zai

jian

li


jiu

shi

wang

de

qiu

fan

bei

qiu

de

di

fang


yu

shi

yue

se

zai
20

na

li

zuo

jian


dan

ye

he

hua

yu

yue

se

tong

zai


xiang

ta

shi

en


shi

ta

zai

si

yu

de

yan

qian

meng

en
21 使


si

yu

jiu

ba

jian

li

suo

you

de

qiu

fan


dou

jiao

zai

yue

se

shou

xia


ta

men

zai

na

li
22

suo

ban

de

shi


dou

shi

jing

ta

de

shou


fan

zai

yue

se

shou

xia

de

shi


si

yu

yi

gai

bu

cha


yin

wei

ye

he

hua

yu

yue

se

tong
23

zai


ye

he

hua

shi

ta

suo

zuo

de

jin

dou

shun

li

使