1 2 3 4


腓立比书

第  3  章


di

xiong

men


wo

hai

you

hua

shuo


ni

men

yao

kao

zhu

xi

le


wo

ba

zhe

hua

zai

xie

gei
1

ni

men


yu

wo

bing

bu

wei

nan


yu

ni

men

que

shi

tuo

dang


ying

dang

fang

bei

quan

lei


fang

bei

zuo

e

de


fang

bei

wang

zi

xing

ge

de

2

yin

wei

zhen

shou

ge

li

de


nai

shi

wo

men

zhe

yi


shen

de

ling

jing

bai


zai

ji

du

ye
3  

su

li

kua

kou


bu

kao

zhe

rou

ti

de


qi

shi

wo

ye

ke

yi

kao

rou

ti


ruo

shi

bie

ren

xiang

ta

ke

yi

kao

rou

ti


wo

geng

ke
4

yi

kao

zhe

le


wo

di

ba

tian

shou

ge

li


wo

shi

yi

se

lie

zu


bian

ya

min

zhi

pai

de

ren


shi

xi
5 便

bo

lai

ren

suo

sheng

de

xi

bo

lai

ren


jiu

lu

fa

shuo


wo

shi

fa

li

sai

ren


jiu

re

xin

shuo


wo

shi

bi

po

jiao

hui

de


jiu

lu

fa

shang

de

yi

shuo


wo

shi

wu

ke
6

zhi

zhe

de


zhi

shi

wo

xian

qian

yi

wei

yu

wo

you

yi

de


wo

xian

zai

yin

ji

du

dou

dang

zuo

you

sun

de
7


bu

dan

ru

ci


wo

ye

jiang

wan

shi

dang

zuo

you

sun

de


yin

wo

yi

ren

shi

wo

zhu

ji

du
8

ye

su

wei

zhi

bao


wo

wei

ta

yi

jing

diu

qi

wan

shi


kan

zuo

fen

tu


wei

yao

de

zhao

ji

du


bing

qie

de

yi

zai

ta

li

mian


bu

shi

you

zi

ji

yin

lu

fa

er

de

de

yi


nai

shi

you
9

xin

ji

du

de

yi


jiu

shi

yin

xin


shen

er

lai

de

yi

 

shi

wo

ren

shi

ji

du


xiao

de

ta

fu

huo

de

da

neng


bing

qie

xiao

de

he

ta

yi

tong

shou
10 使

ku


xiao

fa

ta

de

si


huo

zhe

wo

ye

de

yi

cong

si

li

fu

huo

11

zhe

bu

shi

shuo


wo

yi

jing

de

zhao

le


yi

jing

wan

quan

le


wo

nai

shi

jie

li

zhui

qiu
12


huo

zhe

ke

yi

de

zhao

ji

du

ye

su

suo

yi

de

zhao

wo

desuo

yi

de

zhao

wo

de

huo

zuo

suo

yao

wo

de

de


di

xiong

men


wo

bu

shi

yi

wei

zi

ji

yi

jing

de

zhao

le


wo

zhi

you

yi

jian

shi


jiu
13

shi

wang

ji

bei

hou

nu

li

mian

qian

de


xiang

zhe

biao

gan

zhi

pao


yao

de


shen

zai

ji

du

ye

su

li

cong

shang

mian

shao

wo

lai

de

de
14 竿  

jiang

shang


suo

yi

wo

men

zhong

jian

fan

shi

wan

quan

ren


zong

yao

cun

zhe

yang

de

xin


ruo

zai

shen

me

shi
15

shang


cun

bie

yang

de

xinshen

ye

bi

yi

ci

zhi

shi

ni

men

 

ran

er

wo

men

dao

le

shen

me

di

bu


jiu

dang

zhao

zhe

shen

me

di

bu

xing

16

di

xiong

men


ni

men

yao

yi

tong

xiao

fa

wo


ye

dang

liu

yi

kan

na

xie

zhao

wo

men

bang

yang
17

xing

de

ren


yin

wei

you

xu

duo

ren

xing

shi


shi

ji

du

shi

zi

jia

de

chou

di


wo

lu

ci

gao

su

ni
18

men


xian

zai

you

liu

lei

de

gao

su

ni

men


ta

men

de

jie

ju

jiu

shi

chen

lun


ta

men

de


shen

jiu

shi

zi

ji

de

du

fu


ta

men
19  

yi

zi

ji

de

xiu

ru

wei

rong

yao


zhuan

yi

di

shang

de

shi

wei

nian

耀

wo

men

que

shi

tian

shang

de

guo

min


bing

qie

deng

hou

jiu

zhu


jiu

shi

zhu

ye

su

ji

du

20

cong

tian

shang

jiang

lin


ta

yao

an

zhe

na

neng

jiao

wan

you

gui

fu

zi

ji

de

da

neng


jiang

wo

men

zhe

bei

jian

de

shen
21

ti

gai

bian

xing

zhuang


he

ta

zi

ji

rong

yao

de

shen

ti

xiang

si

耀