1 2 3 4


腓立比书

第  2  章


suo

yi

zai

ji

du

li

ruo

you

shen

me

quan

mian


ai

xin

you

shen

me

an

wei


sheng

ling

you

shen
1

me

jiao

tong


xin

zhong

you

shen

me

ci

bei

lian

min


ni

men

jiu

shi

yi

nian

xiang

tong


ai

xin

xiang

tong


you

yi

yang

de

xin

si


you

yi

yang

de
2

yi

nian


shi

wo

de

xi

le

ke

yi

man

zu

使

fan

shi

bu

ke

jie

dang


bu

ke

tan

tu

xu

fu

de

rong

yao


zhi

yao

cun

xin

qian

bei


ge
3 耀

ren

kan

bie

ren

bi

zi

ji

qiang


ge

ren

bu

yao

dan

gu

zi

ji

de

shi


ye

yao

gu

bie

ren

de

shi

4

ni

men

dang

yi

ji

du

ye

su

de

xin

wei

xin

5

ta

ben

you


shen

de

xing

xiang


bu

yi

zi

ji

yu


shen

tong

deng

wei

qiang

duo

de

6    

fan

dao

xu

ji


qu

le

nu

pu

de

xing

xiang


cheng

wei

ren

de

yang

shi

7

ji

you

ren

de

yang

zi


jiu

zi

ji

bei

wei


cun

xin

shun

fu


yi

zhi

yu

si


qie

si
8

zai

shi

zi

jia

shang


suo

yi


shen

jiang

ta

sheng

wei

zhi

gao


you

ci

gei

ta

chao

hu

wan

ming

zhi

shang

de

ming

9  

jiao

yi

qie

zai

tian

shang

de


di

shang

de


he

di

di

xia

de


yin

ye

su

de

ming


wu
10

bu

qu

xi


wu

bu

kou

cheng

ye

su

ji

du

wei

zhu


shi

rong

yao

gui

yu

fu


shen

11 使 耀  

zhe

yang

kan

lai


wo

qin

ai

de

di

xiong


ni

men

ji

shi

chang

shun

fu

de


bu

dan

wo

zai
12

ni

men

na

li


jiu

shi

ru

jin

bu

zai

ni

men

na

li


geng

shi

shun

fu

de


jiu

dang

kong

ju

zhan

jing


zuo

cheng

ni

men

de

jiu

de

gong

fu


yin

wei

ni

men

li

zhi

xing

shi


dou

shi


shen

zai

ni

men

xin

li

yun

xing


wei

yao

cheng

jiu
13  

ta

de

mei

yi


fan

suo

xing

de


dou

bu

yao

fa

yuan

yan


qi

zheng

lun

14

shi

ni

men

wu

ke

zhi

zhe


cheng

shi

wu

wei


zai

zhe

wan

qu

bei

miu

de

shi

dai


zuo

15 使  

shen

wu

xia

ci

de

er

nv


ni

men

xian

zai

zhe

shi

dai

zhong


hao

xiang

ming

guang

zhao

yao

耀

jiang

sheng

ming

de

dao

biao

ming

chu

lai


jiao

wo

zai

ji

du

de

ri

zi


hao

kua

wo

mei

you

kong
16

pao


ye

mei

you

tu

lao


wo

yi

ni

men

de

xin

xin

wei

gong

xian

de

ji

wu


wo

ruo

bei

jiao

dian

zai

qi

shang


ye

shi
17

xi

le


bing

qie

yu

ni

men

zhong

ren

yi

tong

xi

le


ni

men

ye

yao

zhao

yang

xi

le


bing

qie

yu

wo

yi

tong

xi

le

18

wo

kao

zhu

ye

su

zhi

wang

kuai

da

fa

ti

mo

tai

qu

jian

ni

men


jiao

wo

zhi

dao

ni

men

de
19

shi


xin

li

jiu

de

an

wei


yin

wei

wo

mei

you

bie

ren

yu

wo

tong

xin


shi

zai

gua

nian

ni

men

de

shi

20

bie

ren

dou

qiu

zi

ji

de

shi


bing

bu

qiu

ye

su

ji

du

de

shi

21

dan

ni

men

zhi

dao

ti

mo

tai

de

ming

zheng


ta

xing

wang

fu

yin

yu

wo

tong

lao


dai

wo

xiang
22

er

zi

dai

fu

qin

yi

yang


suo

yi

wo

yi

kan

chu

wo

de

shi

yao

zen

yang

liao

jie


jiu

pan

wang

li

ke

da

fa

ta

qu

23

dan

wo

kao

zhe

zhu

zi

xin

wo

ye

bi

kuai

qu

24

ran

er

wo

xiang

bi

xu

da

fa

yi

ba

fu

ti

dao

ni

men

na

li

qu


ta

shi

wo

de

di

xiong
25


yu

wo

yi

tong

zuo

gong


yi

tong

dang

bing


shi

ni

men

suo

chai

qian

de


ye

shi

gong

gei

wo

xu

yong

de


ta

hen

xiang

nian

ni

men

zhong

ren


bing

qie

ji

qi

nan

guo


yin

wei

ni

men

ting

jian

ta

bing

le
26


ta

shi

zai

shi

bing

le


ji

hu

yao

si


ran

er


shen

lian

xu

ta


bu

dan

lian

xu

ta
27  


ye

lian

xu

wo


mian

de

wo

you

shang

jia

you


suo

yi

wo

yue

fa

ji

su

da

fa

ta

qu


jiao

ni

men

zai

jian

ta


jiu

ke

yi

xi

le

28

wo

ye

ke

yi

shao

xie

you

chou


gu

ci

ni

men

yao

zai

zhu

li

huan

huan

le

le

de

jie

dai

ta


er

qie

yao

zun

zhong

zhe

yang

de
29

ren


yin

ta

wei

zuo

ji

du

de

gong

fu


ji

hu

zhi

si


bu

gu

xing

ming


yao

bu

zu

ni

men
30

gong

gei

wo

de

bu

ji

zhi

chu